"เพิ่มสูงขึ้น" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เพิ่มสูงขึ้น" İngilizce çeviri

เพิ่มสูงขึ้น [phoem sung kheun] {fi.}

TH เพิ่มสูงขึ้น [phoem sung kheun] {fiil}