"เพาะปลูก" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เพาะปลูก" İngilizce çeviri

เพาะปลูก [phopluk] {fi.}

TH เพาะปลูก [phopluk] {fiil}

1. genel

เพาะปลูก (ayrıca: ต้น, ทำการเกษตร, ไฉไล, ลออ)