"เป็นมา" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นมา" İngilizce çeviri

เป็นมา [penma] {fi.}

TH เป็นมา [penma] {fiil}