"เป็นพิธีกร" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นพิธีกร" İngilizce çeviri

เป็นพิธีกร [pen phithikon] {fi.}
EN

TH เป็นพิธีกร [pen phithikon] {fiil}