"เป็นพยานเท็จ" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"เป็นพยานเท็จ" İngilizce çeviri

เป็นพยานเท็จ [pen phayan thet] {fi.}

TH เป็นพยานเท็จ [pen phayan thet] {fiil}