"ลุกโพลง" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"ลุกโพลง" İngilizce çeviri

ลุกโพลง [lukphong] {fi.}

TH ลุกโพลง [lukphong] {fiil}

ลุกโพลง (ayrıca: แวบ, ลุกโชน, ไหม้)