"บังเกิด" için Tayca-İngilizce çeviri

TH

"บังเกิด" İngilizce çeviri

บังเกิด [bangkoet] {fi.}

TH บังเกิด [bangkoet] {fiil}

1. genel

บังเกิด (ayrıca: คิดฝัน, คิด, กกนอน)

2. Tıp

บังเกิด

3. resmi