"sens" için Rumence-İngilizce çeviri

RO

"sens" İngilizce çeviri

RO sens
volume_up
{nötr}

Așadar, trebuie să consolidăm strategiile Uniunii Europene în acest sens.
We must therefore strengthen European Union strategies in this direction.
Dar este necesar ca negocierile să fie orientate în acest sens.
However, the negotiations still need to be steered in this direction.
Sper că, în curând, vom putea începe negocierile în acest sens.
I hope that we will be able to start the negotiations in this direction soon.
Desigur, există şi investiţii de capital privat care au sens pentru societăţi.
Of course, there are private equity investments that make sense for companies.
Acest lucru este complet contrar dezvoltării durabile în sens social.
This is completely contrary to sustainability in the social sense.
Este cumva lipsit de sens să continuăm să discutăm despre numeroasele modificări.
It does not make much sense for us to continue discussing the numerous amendments.
sens (ayrıca: spor, socoteală, scop, aplicaţie)
volume_up
use {isim}
Dacă va fi nevoie, Comisia îşi va folosi şi atribuţiile concurenţiale în acest sens.
If needed, the Commission will also use its competition powers in that matter.
Folosim acest termen frecvent și îi interpretăm adevăratul sens într-o mulțime de moduri.
We use the term frequently and interpret what it really means in a variety of ways.
Desigur, concentrarea asupra vehiculelor grele de marfă are sens în ceea ce privește utilizarea taxelor etc.
Certainly, the focus on the heavy goods vehicles makes sense regarding the use of tolls, etc.
sens (ayrıca: cărare, fel (chip), obicei, drum)
volume_up
way {isim}
Suntem foarte preocupaţi faţă de victimizarea populaţiei rome în acest sens.
There is much concern about the victimisation of Roma people in this way.
Trebuie să fie un proces care se derulează în două sensuri, deoarece cu sens unic nu vom reuşi.
It has to be a two-way street, because with a one-way street, we will not succeed.
Cu toate acestea, spunem că aceasta nu este o stradă cu sens unic şi că există o soluţie.
However, we say that this is not a one-way street and that there is a solution.
sens (ayrıca: import)
volume_up
import {isim}
Nu ar avea niciun sens să blocăm importurile din ţări ca Brazilia pentru că există o cerinţă comunitară care trebuie satisfăcută.
It would make no sense to block imports from countries like Brazil, since there is a Community demand which must be met.
Nu are sens ca Europa să se elimine din industrie prin adoptarea acestei legislaţii, deoarece nu putem controla importurile.
There is no point in Europe legislating itself out of business because we cannot control what is imported in.
Are sens să ne lipsim de 80 de milioane de euro din venituri vamale pentru a primi 100 de milioane de euro din creșterea importurilor?
Does it make sense to do without EUR 80 million in customs revenue in order to receive EUR 100 million in increased imports?
sens (ayrıca: logică)
volume_up
logic {isim}
În esență, acest lucru dă sens motto-ului "unită în diversitate”.
In essence, that is us giving meaning to the motto 'united in diversity'.
Acestea nu sunt doar cuvinte goale, fără niciun sens real.
These are not merely empty words with no real meaning.
Numai în acest context, doamnelor şi domnilor, va avea sens strategia 2020.
It is only in this context, ladies and gentlemen, that the 2020 strategy will have any meaning.
sens (ayrıca: cauză, judecată, motiv, subiect)
volume_up
reason {isim}
În acest sens, doresc să le mulţumesc experţilor în drepturile omului din Parlament.
For that reason, I would like to offer my thanks to the human rights experts in Parliament.
Din acest motiv, ca un politician preocupat de comerţ, mă întreb ce putem face în acest sens?
For that reason, as a trade politician, I wonder what can we do about it?
Din acest motiv, ar trebui să nu votăm, ci să dăm puteri depline în acest sens următorului Parlament.
For that reason, we should not take the vote and we should fully empower the next Parliament.
sens (ayrıca: semnificaţie)

İngilizce' de "sens" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

RomanianDesigur, susţinem cu toate forţele Preşedinţia în eforturile sale în acest sens.
Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
RomanianFără aceasta, niciuna din măsurile luate de Uniunea Europeană nu vor avea sens.
Without this, there will be no point to any of the measures taken by the Union.
RomanianProgramul dumneavoastră nu furnizează informaţii foarte decisive în acest sens.
Your work programme does not provide very definitive information in this respect.
RomanianÎn acest sens, Uniunea acţionează în direcţia implementării Cerului unic european.
In order to do this, the Union is working to implement the Single European Sky.
RomanianOpinia publică din statele membre nu mai este acum atât de pozitivă în acest sens.
Public opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
RomanianAceastă declaraţie trebuie să aibă sens, şi trebuie urmată de măsuri concrete.
This statement must be meaningful and it must be followed by concrete measures.
RomanianNoi trebuie să ne asigurăm că depunem toate eforturile necesare în acest sens.
It is our responsibility to make sure that we do our utmost to see this happen.
RomanianTextul pe care îl votăm astăzi trebuie să trimită un semnal puternic în acest sens.
The text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
RomanianConsider că este esenţială realizarea unei campanii de informare în acest sens.
I believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
RomanianTrebuie să recunosc că aceşti deputaţi au depus multe eforturi în acest sens.
I have to acknowledge that these Members have fought very hard in this respect.
RomanianAștept discuții clare în acest sens la următorul summit UE-Africa din noiembrie.
I expect clear words in this regard at the forthcoming EU-Africa summit in November.
RomanianSe iau măsuri în acest sens și suntem în dialog cu autoritățile din aceste țări.
This is being done and we are in dialogue with the authorities from these countries.
RomanianPrin urmare, nu are sens să facem acest lucru, pentru că nu am obține nimic.
There is thus no chance of us doing so, as we would then achieve nothing at all.
RomanianDle comisar, ne așteptăm să adoptați măsuri rapide și concrete în acest sens.
Commissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
RomanianDoresc, în acest sens, să mentionez strategia europeană pentru ajutor umanitar.
I would therefore like to mention the European strategy for humanitarian aid.
RomanianEste mai mult decât corect să evidenţiem rolul universităţilor în acest sens.
It is more than fair to highlight the role of the universities in that respect.
RomanianEficienţa energetică şi emisiile de CO2 joacă un rol foarte important în acest sens.
Energy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
RomanianConsider că este important să continuăm să-i încurajăm pe cetăţeni în acest sens.
I consider it important that we continue to encourage people in this regard.
RomanianProstituția și comerțul cu organe sunt cele mai grăitoare exemple în acest sens.
Prostitution and the trade in organs are the most glaring examples of this.
RomanianÎn acest sens totuși, nu trebuie să uităm să lucrăm împreună cu societatea civilă.
In so doing, however, we must not forget to work together with civil society.