RO a conduce
volume_up
{fiil}

1. genel

a conduce (ayrıca: acţiona, a influenţa, a purta, a conduce)
Nu puteţi conduce în altă ţară dacă aveţi doar un permis sau un certificat provizoriu.
You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Cât timp puteţi conduce maşina cu plăcuţele de înmatriculare din ţara de origine?
How long can you drive in another country with your home registration plates?
Cu noul permis Angeles poate conduce peste tot în UE.
With this new licence, Angeles can drive around the EU.
a conduce
Iată de ce raportul acesta, prin forța pe care i-o va conferi votul de miercuri, va trebui să servească drept referință pentru toate negocierile viitoare pe care le va conduce Comisia.
That is why this report, by the power vested in it by Wednesday's vote, must serve as a reference for all future negotiations conducted by the Commission.

2. "spre un țel"

Acesta nu este un mod de a conduce un program avansat de legislaţie a mediului.
That is not the way to conduct a progressive programme of environmental legislation.
OSCE este locul potrivit pentru a conduce o dezbatere amplă pe tema securităţii europene.
The OSCE is the right place to conduct a wide-ranging debate on the subject of European security.
NATO, o altă organizație interguvernamentală, conduce acum operațiunea respectivă prin participare voluntară.
The intergovernmental NATO is now conducting that operation through voluntary participation.
Turcia este o ţară antidemocratică, care încalcă drepturile omului şi care se conduce după un sistem de valori care ne este complet străin.
Turkey is a country which is antidemocratic, it violates human rights, and is guided by a value system which is foreign to us.

3. "a administra, a supraveghea"

Rezerva conduce la transparenţă şi, de asemenea, la un mai bun control.
The retention leads to transparency and also to better control.
Această opțiune vă conduce la Panoul de control, unde aveți posibilitatea să activați sau să dezactivați partajarea fișierelor publice.
This option takes you to Control Panel, where you can turn Public folder sharing on or off.
Aceste consilii naţionale sunt finanţate de la buget şi, în conformitate cu această autonomie culturală, pot conduce şi controla instituţiile relevante.
These national councils are financed out of the budget and can, under this cultural autonomy, handle and control the relevant institutions.
a conduce (ayrıca: adresa, a guverna, a povățui, a îndrepta)
Doamna comisar Georgieva a fost în timpul zilei în camera celulei de criză pentru a conduce operaţiunile.
Commissioner Georgieva went to the crisis room during the day to direct operations.
Votul meu este confirmarea faptului că, în această perioadă dificilă de criză, a fost aleasă persoana cea mai potrivită și mai calificată pentru a conduce BCE.
My vote is confirmation that, in this time of difficulty and crisis, the person most suited and qualified to direct the ECB has been elected.
Forţele de securitate pe care le conduce au intervenit frecvent în mod violent pentru dispersarea demonstraţiilor opoziţiei şi au existat morţi şi răniţi.
The security forces which he directs have frequently intervened in a violent manner to disperse opposition demonstrations and there have been deaths and injuries.
a conduce (ayrıca: a ține, a opera, administra, a oblădui)
Comisia este al treilea element al triunghiului instituţional care administrează şi conduce Uniunea Europeană.
The Commission is the third part of the institutional triangle that manages and runs the European Union.

4. "a îndrepta"

a conduce (ayrıca: adresa, a guverna, a povățui, a îndrepta)
Doamna comisar Georgieva a fost în timpul zilei în camera celulei de criză pentru a conduce operaţiunile.
Commissioner Georgieva went to the crisis room during the day to direct operations.
Votul meu este confirmarea faptului că, în această perioadă dificilă de criză, a fost aleasă persoana cea mai potrivită și mai calificată pentru a conduce BCE.
My vote is confirmation that, in this time of difficulty and crisis, the person most suited and qualified to direct the ECB has been elected.
Forţele de securitate pe care le conduce au intervenit frecvent în mod violent pentru dispersarea demonstraţiilor opoziţiei şi au existat morţi şi răniţi.
The security forces which he directs have frequently intervened in a violent manner to disperse opposition demonstrations and there have been deaths and injuries.

5. "a guverna"

a conduce (ayrıca: a oblădui, a guverna, a stăpâni, a conduce)
Doamnelor și domnilor, Uniunea Sovietică s-a bazat pe principiul dreptului de a conduce.
Ladies and gentlemen, the Soviet Union was based on the principle of the right to rule.
Nu am decât un singur cuvânt pentru un guvern care conduce fără democrație și acest cuvânt este "dictatură”.
I have but one word for a government that rules without democracy, and that word is 'dictatorship'.
Guvernul actual conduce în spiritul unui capitalism învechit.
The current government rules on the basis of crony capitalism.

6. "a însoți"

a conduce

7. "a fi în fruntea"

a conduce (ayrıca: a guverna, a călăuzi, a comanda, a conduce)
Continuarea acestui drum reprezintă sinucidere și va conduce la fragmentarea Europei.
Pursuing this path is suicidal and will lead to the fragmentation of Europe.
Combinația diferitelor forme de discriminare poate conduce la discriminare.
The combination of different forms of combating discrimination may lead to discrimination.
Astfel, acordul nu va conduce la introducerea etichetării obligatorii privind originea.
Thus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
Dl Strauss-Kahn însuși a afirmat că ar putea fi ultimul european care conduce FMI.
Mr Strauss-Kahn himself said that he may be the last European to head the IMF.
La fiecare cinci ani, Parlamentul European decide cine va conduce o altă instituţie a UE.
Once every five years, the European Parliament decides who will head another EU institution.
De aceea, nu trebuie tratat cu indiferență modul în care sunt judecate crimele într-o țară care va conduce aspirațiile democratice ale tuturor țărilor dintr-o mare parte a Europei.
It is therefore not a matter of indifference how crimes are judged in a country that will be at the head of the democratic aspirations of all countries over a vast area of Europe.
a conduce (ayrıca: a ordona, a comanda, a conduce, a porunci)

8. "ca președinte"

a conduce (ayrıca: a prezida)
În cele din urmă, dl Daul, care conduce grupul ce include reprezentanţii Nea Dimokratia ar trebui să fie mai reţinut în exprimarea criticilor la adresa altor partide.
Finally, Mr Daul, who is the chair of the group which includes the representatives of Nea Dimokratia, should be a little more restrained in his criticism of other parties.
a conduce (ayrıca: a prezida)

9. "a fi primul"

a conduce
Continuarea acestui drum reprezintă sinucidere și va conduce la fragmentarea Europei.
Pursuing this path is suicidal and will lead to the fragmentation of Europe.
Astfel, acordul nu va conduce la introducerea etichetării obligatorii privind originea.
Thus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
Combinația diferitelor forme de discriminare poate conduce la discriminare.
The combination of different forms of combating discrimination may lead to discrimination.
a conduce

10. "a escorta"

a conduce (ayrıca: a însoți, acompania, a escorta)

11. "a stăpâni"

a conduce (ayrıca: a oblădui, a guverna, a stăpâni, a conduce)
Doamnelor și domnilor, Uniunea Sovietică s-a bazat pe principiul dreptului de a conduce.
Ladies and gentlemen, the Soviet Union was based on the principle of the right to rule.
Nu am decât un singur cuvânt pentru un guvern care conduce fără democrație și acest cuvânt este "dictatură”.
I have but one word for a government that rules without democracy, and that word is 'dictatorship'.
Guvernul actual conduce în spiritul unui capitalism învechit.
The current government rules on the basis of crony capitalism.

12. "a pilota"

a conduce (ayrıca: a cârmui)

13. "la gară, la aeroport"

a conduce (ayrıca: a petrece)

14. "la ușă"

a conduce

15. "a pofti înăuntru"

a conduce
Consider că liberul schimb este direcția ce trebuie adoptată și, de asemenea, este drumul care ne va conduce spre India.
I believe that free trade is the way forward, and it is also free trade that should show us the way forward with regard to India.
Nimeni nu susţine că Uniunea Europeană ar fi un sistem sovietic care le ia oamenilor paşapoartele sau care deţine lagăre precum Gulag-ul ori conduce procese false.
No one is arguing that the European Union is a Soviet system that takes away people's passports or runs Gulags or operates show trials.

16. "a cârmui"

a conduce (ayrıca: a dirija, a ghida, a direcţiona, a cârmui)
Trebuie să avem în vedere o reformă a bugetului Uniunii, pentru ca Europa să poată conduce politica economică într-o manieră mai incisivă.
We must give consideration to a reform of the Union budget so as to put Europe in a fit state to steer economic policy in a more incisive manner.
Domnule Preşedinte, doresc să felicit preşedinţia suedeză pentru şansa istorică pe care o are, aceea de a conduce Uniunea Europeană spre punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona.
Mr President, I would like to congratulate the Swedish Presidency on its historic opportunity to steer the EU toward implementation of the Lisbon Treaty.

17. Doğa bilimleri

a conduce (ayrıca: a îndrepta)

İngilizce' de "a conduce" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

RomanianAdoptarea acestei direcții ar echivala cu a conduce proiectul UE într-un zid.
Taking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
RomanianÎn fiecare an, fumatul conduce la decesul prematur al aproape 100 000 de europeni.
Every year, smoking leads to the premature death of almost 100 000 Europeans.
RomanianAceasta ar conduce la o diferenţiere fără precedent între cetăţenii Uniunii Europene.
This amounts to an unprecedented disparity between citizens of the European Union.
RomanianAcest lucru conduce la un dezechilibru cost-beneficii privind aplicarea standardelor.
This leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
RomanianAm încredere că Uniunea inovării ne va conduce pe calea spre un astfel de model
I trust that the Innovation Union will take us all the way forward towards such a model.
RomanianNu putem sprijini decât acel traseu care conduce către o Turcie democratică.
Only that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
RomanianUn registru voluntar este o absurditate și nu va conduce la creșterea transparenței.
A voluntary register is complete nonsense and will not result in increased transparency.
RomanianNu este întâmplător că Republica Cehă conduce în această statistică.
It is no accident that the Czech Republic leads the field in this statistic.
RomanianAceasta este abordarea corectă, care va conduce Europa către o nouă etapă.
That is the right approach and it will take Europe into a new phase.
RomanianAcest scenariu nou ne conduce spre intensificarea şi diversificarea relaţiilor noastre.
This new scenario leads us to intensify and diversify our relations.
RomanianConcurența nereglementată conduce la falsificarea medicamentelor în beneficiul companiilor.
Deregulated competition leads to medicines being falsified for the benefit of companies.
RomanianDupă cum ştiţi, UE conduce eforturile de a găsi soluţii diplomatice.
As you know, the EU is leading the efforts to find diplomatic solutions.
RomanianAcest lucru mă conduce la al doilea punct, şi anume, ce reprezintă, în realitate, "alimentele noi”?
That brings me on to my second point, namely what are 'novel foods', actually?
RomanianAm văzut deja că moneda euro conduce la o guvernare economică comună.
And so we have seen that the euro leads to common economic government.
RomanianEșecul abject de a face față crizei conduce proiectul european la un impas politic.
The abject failure to deal with the crisis is driving the European project into political deadlock.
RomanianDenaturează concurenţa şi conduce la niveluri record de datorie publică şi deficite bugetare.
It distorts competition and it leads to record levels of public debt and budget deficits.
RomanianAceasta mă conduce la concluzia foarte belgiană că, probabil, am ajuns la un compromis bun.
This leads me to the very Belgian conclusion that we have probably reached a good compromise.
RomanianAceasta este dovada că stabilitatea fiscală conduce la creștere și la ocuparea forței de muncă.
This is the proof that fiscal stability leads to growth and employment.
RomanianNu am niciun dubiu că dl comisar, care se află cu noi în această seară, va conduce acest proces.
I have no doubt that the Commissioner, who is with us this evening, will spearhead this.
RomanianDA — Interdicţia de a conduce emisă de o ţară pe care o vizitaţi se aplică doar în ţara respectivă.
YES — A driving ban issued by a country you are visiting applies only to that country.