HU zavar
volume_up
{isim}

1. genel

A másik zavar az elhízás, amelynek szintén lehet pszichológiai alapja.
The other disorder is obesity, which can also have a psychological basis.
Mindannyian ismerjük azokat a szélsőséges eseteket, amikor ez a zavar halált okozott.
We are all aware of extreme cases in which this disorder has resulted in death.
Szerencsére a divat változóban van, és ez a zavar ma már kevésbé elterjedt.
Fortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
Altestvér, mi volt ez a zavar? kiáltott arra, ahol a társának kellett volna lennie.
Lesser Brother, what was that disturbance? he called in the direction his surviving partner had been.
Már félig kihúzta a tűvetőjét, amikor rájött a zavar okára.
His needler was half-drawn before he recognized the source of the disturbance.
A mental disturbance, I gather.
A zavar nagyon halvány, alig észlelhető nyoma tükröződött Christine hangjában.
There was a faint - a very faint note of embarrassment in Christine's voice.
Először is rámutatnék, hogy a zavar a hiúság másik arca.
To begin with, I will point out that embarrassment is the other face of vanity.
Grady végigmérte, némi zavar látszódott az arcán.
Grady looked his guest in the eye, a little embarrassment on his face.
zavar (ayrıca: zavarodottság)
Aztán ezt az érzést felváltotta a zavar, a kétségbeesés és a szomorúság elegye.
Then the feeling dissipated into bewilderment, sadness, and self-disgust.
Oda lett a jégtörő hajója: ott feküdt egy nagy fehér tábla félelem és zavar alatt.
His mental ice-breaker was gone, flattened under a great white weight of panic and bewilderment.
Mostly bewilderment and helplessness, I think.
zavar (ayrıca: kábulat)
volume_up
daze {isim}
Azt mondták, a gyengeség és tájékozódási zavar hamarosan elmúlik.
They say that all the weakness and disorientation should pass soon.
Hatalmas különbség van a szélütéses agyvérzéssel összefüggő mentális zavar és a maga hallucinációs élményei között.
There's an enormous difference between stroke-related mental disorientation and the kind of hallucinations you've been having.
Bruno azt remélte, hogy az alvás majd kitisztítja az elméjét, eltűnik a zavar, a dezorientáltság, amely éjjel és hajnalban kínozta.
Bruno had hoped that a good night's sleep would clear his befuddled mind, wash away the confusion and the disorientation that had plagued him last night and early this morning.
zavar (ayrıca: kínos hiba, meghibásodás)
A lány ábrázatára némi zavar ült ki, aztán halvány mosoly.
Her frown changed to a look of perplexity, then to a quick smile.
Az azután következő egy-két évszázadban megtörténhet, hogy valamilyen nem várt zavar jelentkezése miatt semmi sem a számításaink szerint fog lezajlani.
And the following century or two should proceed according to calculations, unless unexpected perturbations appear.
Ez nem hagy nyugodni engem sem bólogatott a fogadós , de ami még jobban zavar, hogy ezek a sietős fickók azt mondták, a sereg jó része thalesiaiakból áll.
That's what puzzles me too,' the innkeeper agreed, but what puzzles me even more is that some of those timid fellows have said that a fair portion of that army is made up of Thalesians.'
zavar (ayrıca: nyugtalanság)
Boghaz párnás arcán hitetlenkedés és zavar tükröződött.
Boghaz' fat face showed mixed incredulity and puzzlement.
Még életében nem látta az értetlen zavar és a bizonyosság ilyen küzdelmét.
He thought he had never seen puzzlement and certainty so equally at war.
Pillanatnyi zavar, s csalódottság árnya futott végig a vonásain, amikor látta, hogy nem úgy reagált mint a többi férfi.
A flicker of puzzlement and then annoyance passed over her features briefly when he did not react as most males did.
zavar (ayrıca: dilemma, bizonytalanság)
zavar (ayrıca: hurok, csomó, morgás, bonyodalom)
volume_up
snarl {isim}
Üvöltött valamit és intett egyik kezével, mire egy tucatnyi pörgő-forgó penge jelent meg a levegőben és lecsaptak a zavar középpontjára.
He snarled something, and moved one hand in a quick spell that spun a dozen slicing blades to clash in the air at the point of the disturbance.
Ez meglep és zavar minket, és fel kell lépnünk ez ellen.
That surprises and annoys us, and it must call us into action.
Úgy éreztem, hogy zavar is van benne; nem érte meglepetésként, amit elmondtam, csak egy új tény adódott valamihez, ami eddig sem volt titok előtte, csak nem tudta a helyére tenni.
I thought there was puzzlement in it, not exactly surprise, but as if a new idea had been added to something already known and it didn't fit.
zavar (ayrıca: betegség, aggodalom, baj, hiba)
Úgy néz ki, hogy a várószobában volt valami kis zavar.
There seems to have been a spot of trouble in the outer office.
Abban a pillanatban, amikor Bobby jelezte, hogy zavar támadt, beindította a Toyota motorját.
The moment Bobby signaled trouble she started the Toyota's engine.
A felügyelő észrevette, hogy a zavar és bizonytalanság ismét visszatért az asszony hangjába.
He noted that the trouble and uncertainty were back in her voice.
zavar (ayrıca: izgalom, nyugtalanság, zűrzavar)
A játékot a Blaloc királyságban fellépő hirtelen zavar indította el.
The game had been initiated by a sudden turmoil in the Kingdom of Blaloc.
There was for a moment turmoil and confusion.
Először is, a mostani pénzügyi zavar rámutatott arra, hogy mennyire fontos az alapos pénzügyi szabályozás.
Firstly, the recent financial turmoil has underlined the importance of sound financial regulation.
zavar (ayrıca: csel, fogás, csípés, trükk)
volume_up
tweak {isim}
zavar (ayrıca: nyugtalanság)
Tekintetében nem tükröződött sem önvád, sem zavar.
There was no self-reproach, no uneasiness in those eyes.
jajveszékelt és közben azon igyekezett, hogy a szemében ne a zavar látszódjék, hanem csak a szokott lustán-vidám magatartás.
But, damn it, that spoils it, he complained, fighting to keep the uneasiness out of his eye, fighting to retain his usual lazily amused manner, and not making such a poor job of it.

2. "érzés"

3. "összezavarodottság"

zavar (ayrıca: zümmögés)
volume_up
bumble {isim}

İngilizce' de "zavar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA helyzet szilárd, és nem lehet semmi zavar ott, ahova a politikánk kisugároz.
The glove is iron, and there should be no confusion as to where policy emanates.
HungarianRedfern megrázta a fejét, és amikor megszólalt, a hangjában őszinte zavar csengett:
He said, and his voice sounded honestly bewildered: I haven't the faintest idea!
HungarianZavar, hogy abszolút nem biztosít teret az ellentétes tudományos véleményeknek.
I am perturbed that absolutely no space is given to divergent scientific opinions.
HungarianA nő egyhelyben állt, alsó ajkát beharapta, a szemében némi zavar tükröződött.
She still stood, holding her lower lip with her teeth, her eyes vaguely troubled.
HungarianÉs kérlek, legalább egyszer életedben végezz el egy szertartást minden zavar nélkül!
And just for once in your life try to carry one ceremony through without a mistake.
HungarianSzálegyenesen ült, mint akit egyáltalán nem zavar és nem feszélyez a magassága.
He sat very straight, as though never ashamed or uneasy about his height.
Hungarian- Bár abból zavar keletkezhet - töprengett el -, hogy ketten szaladgálunk a házban.
But there's going to be some confusion, she warned, with two of us around.
HungarianDe a zavar nyomban megrendüléssé változott, amikor megtudta, minek jutottak a nyomára.
Drew, and Arlene had joined forces, and what had happened after she'd been abducted.
HungarianRabszolgáim körében teljes zavar uralkodott, egész álló napon át egyikük sem dolgozott.
My slaves were in a state of complete confusion, and no work had been done all day.
HungarianKérem Önöket, ne gondolják, hogy ez zavar engem; épp ellenkezőleg, megerősít.
Please do not think that this bothers me; quite the reverse, I feel strengthened by it.
Hungarian- Remélem - tette hozzá Széth száraz fahangon -, nem zavar, hogy velem kell dolgoznod.
I hope, Seth added, his voice dry and inflection less you don't mind working with me.
HungarianTehát amit itt látunk, az az egyenlőtlenségből adódó általános társadalmi működési zavar.
So what we're looking at is general social disfunction related to inequality.
HungarianDe amint a pince kőfolyosóján tapogatóztam, zavar lett úrrá rajtam.
But, as I groped along the stone passage of the lower cellar, I became confused.
HungarianA pénzügyi piacokon augusztusban történt zavar ára még nem látszik.
Mr President, the cost of August's turbulence on the financial markets has not yet emerged.
HungarianEngem ez zavar, különösen akkor, ha önálló jogi személyekről van szó.
That is what bothers me, especially when there are separate legal entities involved.
HungarianNem zavar, hogy még mindig hullákat kaparnak elő amerre csak ez az ember jár?
Does it bother you that people keep turning up dead around this guy?
HungarianA zavar helyébe költözött új fény pedig gyűlölettel határos dühről beszélt.
The look which lit them was simple and unmistakable: an anger so strong it was nearly hate.
HungarianEngem nem zavar, de úgy tisztességes, hogy felhívom erre a figyelmét.
It does not bother me but, for honesty's sake, I wanted to draw it to your attention.
HungarianKicsit zavar a gondolat, hogy vajon mi mindenre léphetett még rá
I am mildly disturbed by the thought of what else he or she might have stepped in.
HungarianAz egyik leggyakoribb mentális zavar a depresszió, amely minden hatodik nőt érint Európában.
Depression is one of the most common disorders, affecting one in six women in Europe.