HU ragyogó
volume_up
{sıfat}

ragyogó (ayrıca: gyors felfogású, okos, fényes, élénk)
volume_up
bright {sıf.}
Kurtz előrehajolt, ragyogó szemű érdeklődéssel nézett Perlmutterre.
Kurtz leaned forward, looking at Perlmutter with bright-eyed interest.
Az álom máris halványodott, ragyogó képeit valami sötét váltotta föl.
The dream was already fading, its bright images being replaced by something dark.
A többiek a kormányállásba ereszkedtek, ragyogó szárnyaik suhogva simultak össze.
The others came to rest on the platform, folding their bright wings with a whispering rustle.
ragyogó (ayrıca: pompás, zseniális, brilliáns)
Európa kreativitását pedig segítik a földrész ragyogó kulturális hagyományai.
European creativity is supported by Europe's brilliant cultural tradition.
Hallgassátok csak Banks, Collins és Rutherford ragyogó együttesét!
Listen to the brilliant ensemble playing... of Banks, Collins and Rutherford.
Egymillió pintyőke csapkodott parányi szárnyával, amelyek visszaverték a ragyogó napfényt.
A million finches soared, the brilliant sun flitting on their tiny outstretched wings.
ragyogó (ayrıca: lángoló, lobogó)
volume_up
blazing {sıf.}
Szinte percek alatt ragyogó, napfényes, talán öthektárnyi füves tisztásra jutottak.
An instant later they burst out into the blazing sunlight of a grassy glade possibly five acres in extent.
A cél az volt, hogy a prédát átvigyék a kapuk, az ugyanolyan ragyogó színűre festett paraboloid ívek alatt.
The point was to move the prey through the arches, paraboloids painted in the same blazing colors.
Sok ezer izzó tű döfte át a síkság feketeségét, ragyogó fényükben vékony, inas gnómok és testes, vastag lábú trollok járkáltak fürgén.
They were like thousands of blazing yellow dots in the blackness of the plains, and moving busily about in the bright light were the dim shapes of wiry, gnarled Gnomes and bulky, thick-limbed Trolls.
ragyogó (ayrıca: csillogó, fénylő)
A szeme nagy és ragyogó, de a nézése kemény és borús a bánattól.
The eyes were huge and glistening but hard and shadowed with sadness.
I looked at the glistening eyes of my Queen.
A víz teljesen visszahúzódott, a föveny szabadon csillogott a ragyogó napon.
The tide was fully out, so the whole extent of the beach was clear and glistening under the bright sun.
ragyogó (ayrıca: csillogó, fénylő)
Újabb ikonok tűntek fel, közöttük, szikrázó kristályobjektumok; melyek ragyogó hópelyheknek tűntek.
148 New icons had appeared, among them a cluster of crystalline structures that looked like glittering snow-flakes.
- Valahányszor Dániel belekóstolt a vámpírvérbe, mindannyiszor látta egy pillanatra a tudás, a kapcsolatok, a félig értett látomások óriási, ragyogó hálóját.
Whenever Daniel had tasted the vampiric blood, he had glimpsed for one instant that great glittering mesh of knowledge, connections, half-understood visions.
Ezen a helyen nemcsak ettek és ittak a több tucat kis csoportba verődött, zajongó és ragyogó halandók, de táncoltak is, amihez szorgalmas zenészek muzsikálták a talpalávalót.
Not only did glittering noisy mortals eat and drink in this place, in dozens of little groups, they danced to the music of several diligent players.
ragyogó (ayrıca: remek, tündöklő, pompás, fényes)
A parsecekre elnyúló ködök ragyogó tűzfelhőire.
Bright nebulae sprawled across the parsecs, piled clouds of glorious fire.
It's glorious wet... play.
It was a glorious experience."
A ragyogó tornyok leomlottak, az ampridatviriak sikoltva menekültek a zűrzavarban.
The gorgeous towers toppled, the Ampridatvians fled shrieking through cataclysm.
Ragyogó, vonzó, kalandra éhes egyedülálló anyucik.
Fabulous, sexy, gorgeous single mums.
A csarnok kihalt és hideg volt, bár a falakat színesfémek és ragyogó zománcok díszítették gazdagon.
The hall was bare and cold, though the walls were rich with colored metals and gorgeous enamel.
ragyogó (ayrıca: világos, érthető, kivilágított, fénylő)
Haja fekete volt, homloka alacsony, szeme ragyogó mogyoróbarna.
Black hair hung close beside a low forehead with saturnine eyebrows and luminous hazel eyes below.
Her face was luminous, frighteningly beautiful.
It was a perfect, calm, luminous day.
ragyogó (ayrıca: izgatott, lángvörös)
volume_up
ablaze {sıf.}
Az ódon borospince ragyogó fáklyafényben úszott.
The ancient wine cellar was ablaze with torchlight.
ragyogó
volume_up
beamy {sıf.}
ragyogó (ayrıca: lendületes)
volume_up
dashing {sıf.}
ragyogó (ayrıca: könnyed, fényes, csillogó)
volume_up
lambent {sıf.}
ragyogó (ayrıca: lángoló, szörnyű, borzalmas, rémes)
volume_up
lurid {sıf.}
ragyogó (ayrıca: fényes, csillogó, fénylő)
Olyan figyelmes volt, olyan ragyogó, olyan indulatos!
The deadly light will penetrate - He was so protective, so lustrous, so infuriated.
...than a long and lustrous winter.
Guyal alaposan megnézte a lány arcának bájos háromszögét, a dús fekete hajat, a ragyogó szempárt, mely olyan sötét volt, mint a zafír.
He glanced at her sidelong, studied the charming triangle of her face, the heavy black hair, the great lustrous eyes, dark as yu-sapphires.
ragyogó (ayrıca: emelkedő, csillogó, fénylő, felkelő)
volume_up
orient {sıf.}
ragyogó (ayrıca: sugárzó, sugárzási)
volume_up
radiant {sıf.}
Egyre csak valami ragyogó jövőről beszéltek, amely tele van vadállatokkal, de nincsenek benne emberek.
They spoke of a radiant future with wild animals everywhere, but not of people.
Egy ragyogó szakadék... ahol az emberek találkoznak önmagukkal.
A radiant abyss... where men meet themselves.
Az egyik ragyogó pillanatban úgy rémlett, egyedül vagyok, és hallottam, amint utánam kiált.
It seemed in one radiant instant I stood alone and heard her cry out as if she were behind me.
ragyogó (ayrıca: csillogó, fénylő)
Két szomszédja, akik addig bőszen ordítoztak egymásra valamilyen vitás kérdés miatt, csupán ekkor látták meg a ragyogó skarlátba öltözött vendéget.
Only then did the two men on either side of him, who had been shouting at one another adamantly about some point or other, take notice of this resplendent scarlet-clad guest.
ragyogó (ayrıca: nagyszerű, pompás, fenséges, fejedelmi)
volume_up
royal {sıf.}
ragyogó (ayrıca: fényes)
volume_up
sheeny {sıf.}
ragyogó (ayrıca: fényes, csillogó, fénylő)
volume_up
shining {sıf.}
(Taps) Ragyogó szemek, ragyogó szemek. Köszönöm, köszönöm. (Zene)
(Applause) Shining eyes, shining eyes. Thank you, thank you. (Music)
Lancelet bólintott; volt az arcában valami elragadtatott, túlvilági, ragyogó.
He nodded; there was something rapt, otherworldly, shining in his face.
Szürke hullámok nyaldosták egykedven a ragyogó, víz koptatta kavicsokat.
Waves beat on the shining, sliding shingle of the beach.
ragyogó (ayrıca: fényes, csillogó, fénylő, kifényesedett)
volume_up
shiny {sıf.}
Mintha pillanatnyi puha szellő fodrozta volna a ragyogó leveleket de nem mozdult más.
A soft wind seemed to ruffle the shiny leaves momentarily, but nothing else moved.
Úgy büszkélkedett a gyilkosságaival mint fejedelmi öltönyével, és ragyogó, barna cipőjével.
He wore his murders as proudly as he wore his princely suit and the shiny brown boots on his feet.
Ragyogó, fekete lakkcipői és szürke kesztyűi makulátlanul tisztán ragyogtak, nyoma sem volt rajtuk használatnak.
His shiny black shoes and grey gloves were spotless, showing no signs of wear.
ragyogó (ayrıca: pezsgő, habzó, gyöngyöző, pattogó)
Jókedvű, ragyogó, derűs és nagyon bájos volt abban az egyhangú szobában.
She looked gay and sparkling and bright -- and very lovely in that drab room.
Ezen a ragyogó délutánon odafönt maradtak kettesben, és Danny tudta, hogy szerelmeskedtek.
On this sparkling afternoon the two of them were upstairs, and Danny knew that they had been making love.
The next day dawned sparkling clear.
ragyogó (ayrıca: nagyszerű, pompás)
Véleményem szerint ez a politika tisztára mosásának újabb ragyogó példája.
To my mind, this is another splendid example of policy laundering.
Tényleg ragyogó állás volt, csodálatos kezdés egy fiatalember számára.
It was really a splendid job - a wonderful opening for a young man.
Ragyogó gondolatnak tartom, hogy folytassuk a biogázzal kapcsolatos kemény munkát.
I think it is a splendid idea to continue working hard on biogas.
ragyogó

İngilizce' de "ragyogó" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianLátta az órák, a telefonok, a fények és a hajfürtök ragyogó mágneses rajzolatát.
She saw the dazzling magnetic patterns of clocks, phones, lights and locks.
HungarianRagyogó színű madaraimat mind elvitték, nyilván a bazárba, hogy eladják őket.
All my brilliantly colored birds given away, probably for sale in the bazaar.
HungarianA kavicsos úton egy ragyogó Rolls-Royce várakozott, a kormánynál sofőr ült.
Drawn up to the gravel sweep was a purring Rolls with a chauffeur at the wheel.
HungarianDaneel Galaxiája és a ragyogó mintázat, amit Hari az égen, a feje fölött látott.
. . and the glimmering figure Hari now saw floating in the sky above him.
HungarianRagyogó nyári napfény árasztotta el, és mintha a lelkét is elöntötte volna.
Most of the boys on both teams are crying now,- some so hard they can barely walk.
HungarianNos, jobbára Vigóé és itt a ragyogó alkalom, hogy rendezzük kettőnk dolgát.
.. but we have a spectacular opportunity to make the best of our relationship.
HungarianEz is ragyogó ötlet volt a Bondarenko számára ismeretlen hadmérnök részéről.
Whoever had come up with that idea had been a genius of a military engineer.
HungarianTanácsbeli és bizottsági képviselők, mennyiben járható ez a ragyogó felvetés?
Members of the Council and the Commission, how feasible is this excellent suggestion?
HungarianKiterjesztette ragyogó kék auráját, és letépett egy éjvirágot egy növekvő tőről.
It extended one softly glowing blue field and plucked a nightflower from a growing vine.
Hungarian- Csak egy kis tojás meg dinnye az egész - mondta ragyogó mosollyal a férjének.
Just the cornflakes and the eggs and a melon, she said to her husband, smiling brightly.
HungarianTiberius, az én alacsony sorsom furcsa mód kapcsolatban van a te ragyogó életeddel.
Tiberius, my humble fate is curiously bound up with your illustrious one.
HungarianMa ismét sok ragyogó beszédet hallunk a demokrácia európai értékeiről.
Mr President, again today many talk grandly about European values of democracy.
HungarianNem jön a felmentő sereg, nem jön semmiféle lovag ragyogó páncélban és fehér lovon.
There was going to be no knight on a silver steed riding up Town Road No.
HungarianNem értelek Chris hökkenten lépett be a ragyogó napfényről a kalyiba dohos félhomályába.
Puzzled, Chris left the sun's glare, entering the musty shadows of the cabin.
HungarianRagyogó temetési szertartás a tiszteletedre, amit talán még idegen szemek is megláthatnak?
A grand funeral pyre for your ending, a fusion flame that alien eyes might see?
HungarianA ragyogó ködfátyol rögtön eltűnt, és a sötét csend magába zárta őket.
The shimmering haze vanished immediately, and black silence caved in on them all.
HungarianMásfelől viszont Róma kellemes környezetnek és ragyogó állomáshelynek ígérkezett.
On the other hand, Rome was considered an attractive place to live and a prime assignment.
HungarianAszteroidákból álló, keskeny gyűrű húzódott a fehéren ragyogó nap körül.
A rocky swath of planetoids orbited in a disk around a lavender-and-white gas giant.
HungarianA kisfiú megállt Ralph előtt, s ragyogó arcát hátravetve, felnézett rá.
The small boy squatted in front of Ralph, looking up brightly and vertically.
HungarianÕ nem pisztoly-mócsing, hanem nagy üzletember; ragyogó politikus, igazi vezető.
He is no pistol-slapper, but a big businessman; an excellent politician, the executive type.