"nélkülözhetetlen" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"nélkülözhetetlen" İngilizce çeviri

HU

nélkülözhetetlen {sıfat}

volume_up
nélkülözhetetlen (ayrıca: alapvető, elengedhetetlen)
A versenyképes szabadalmi rendszer teljes mértékben nélkülözhetetlen.
It is absolutely indispensable that we have a competitive patent system.
Ezenkívül - nélkülözhetetlen építőanyag, amely a betonnak megadja a szilárdságát...
And it's also an indispensable material for setting concrete.
A Lisszaboni Szerződés nélkülözhetetlen az európai projekt folytatásához.
The Treaty of Lisbon is indispensable for the successful continuation of the European project.
Nem vagyok tehát képes, hogy megkülönböztessem a dolgokat, ami pedig oly nélkülözhetetlen a remetének.
I am therefore incapable of that discernment which is necessary for the ascetic.
Ez mindenképpen szükséges az energiapiacok és az azokhoz nélkülözhetetlen infrastruktúra fejlesztéséhez.
This is absolutely necessary in order to develop the energy markets and the necessary infrastructure that is vital for it.
Majd én megvédem, és a jelenléte nélkülözhetetlen.
I can protect him,' she said, 'and his presence is necessary.
nélkülözhetetlen (ayrıca: teljes, egész, lényeges, ép)
to be an integral part of sth

İngilizce' de "nélkülözhetetlen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianÉs nélkülözhetetlen az egyensúlyhoz, a bölcsességhez és mindannyiunk jövőjéhez.
And it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
HungarianAhhoz, hogy ez bekövetkezzen, nélkülözhetetlen a nemzetközi közösség szerepvállalása.
But for this to happen, it is vital that the international community be engaged.
HungarianE két beruházási terület nélkülözhetetlen az Európai Unió gyors növekedéséhez.
These two areas of investment are the key to the rapid growth of the European Union.
HungarianAz iskolai környezet és a tanítás minősége nélkülözhetetlen a hatékonysághoz.
The quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
HungarianEzenkívül nélkülözhetetlen eszközök az európai távlat világossá tétele szempontjából.
They also form an essential instrument for clarifying the European perspective.
HungarianAz ilyen együttműködés nélkülözhetetlen, mert az ombudsman egyedül nem ér célt.
Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.
HungarianÉs ez nélkülözhetetlen a tudomány fejlődéséhez, vagy a lehetőségek feltérképezéséhez.
And this is essential to the progress of science, or exploration of what is possible.
HungarianA bőröndjeimbe csak az kerülhetett, ami nélkülözhetetlen volt számomra.
To divesting my closets and trunks of everything that was not essential to me.
HungarianA legrövidebb idő alatt kialakított közös európai uniós álláspont nélkülözhetetlen.
It is vital to formulate a common European Union position in the shortest possible time.
HungarianEurópában nélkülözhetetlen a fenntartható gazdasági fejlődés és a munkateremtési politika.
A sustainable economic growth and job creation policy in Europe is essential.
HungarianEbben a folyamatban az Európai Ombudsman szerepe nélkülözhetetlen és meghatározó.
As such, the role of the European Ombudsman is crucial and decisive.
Hungariana hálózat biztonságát garantáló S/TESTA rendszer nélkülözhetetlen az adatvédelemhez.
the S/TESTA system guaranteeing security of the network is essential for data protection.
HungarianEzeket az eredményeket két teljességgel nélkülözhetetlen összetevő nélkül nem érhetjük el.
However, we will not achieve these results without two absolutely vital ingredients.
HungarianElnök asszony, biztos asszony, az élelmiszerprogram ma nélkülözhetetlen.
Madam President, Commissioner, the food aid programme is essential today.
HungarianA tagállamok közötti bizalom nélkülözhetetlen ebben a kétségkívül kedvező folyamatban.
Trust between the Member States is crucial in this process, which is undoubtedly positive.
HungarianNem tehetjük meg, hogy kiválasztjuk az egyiket: mindkettő nélkülözhetetlen.
It is not a matter of choosing one or the other: both are essential.
HungarianMásodszor, említették a rendőrségi együttműködést, ami nélkülözhetetlen.
Secondly, reference has been made to police cooperation: this is vital.
HungarianAz atomenergia nélkülözhetetlen szerepet játszik társadalmaink jövőbeni energiaellátásában.
Nuclear energy will have a vital role to play in the future of energy in our societies.
HungarianJelenleg nélkülözhetetlen az Európai Unió részéről megvalósuló teljes körű és közös elköteleződés.
At this stage, a full, collective commitment by the European Union is essential.
HungarianTermészetesen Amerika továbbra is nélkülözhetetlen Európa biztonsága és jóléte szempontjából.
Of course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.