"megtévesztő" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"megtévesztő" İngilizce çeviri

HU megtévesztő
volume_up
{sıfat}

megtévesztő (ayrıca: álnok, csalfa)
Nincs rejtjelezve, de a terminológiájuk eléggé megtévesztő.
They're not encrypted, though their spo­ken language is deceptive in terminology.
A civilruhás finomkodójárása pedig talán éppoly tudatosan megtévesztő, mint az álmos képe.
The plainclothesman's self-conscious walk might be as deliberately deceptive as his sleepy look.
Megtévesztő nyugalma, amely mögé annyi sérelmet, szégyent és ágaskodó büszkeséget elrejt.
His tears; her deceptive calm, which hid so much shame and hurt and secret defiant pride.
megtévesztő (ayrıca: helytelen, hibás, hamis, hamisított)
volume_up
false {sıf.}
Az ellenfelek megtévesztő nyájassággal mosolyogtak egymásra.
The contestants smiled at each other in false amnesty.
Most már sokkal nehezebb lesz az importált termékeket megtévesztő vagy teljesen hamis eredetmegjelöléssel ellátni.
It will now be much more difficult for imported goods to bear misleading or downright false indications of origin.
Az EU fellép annak biztosítására, hogy a fogyasztót ne csapják be szélhámos kereskedők, és ne essék téves vagy megtévesztő reklám áldozatául.
The EU acts to make sure you are not cheated by rogue traders and are not the victim of false or misleading advertising.
megtévesztő (ayrıca: zavarba ejtő)
megtévesztő (ayrıca: csalfa)
megtévesztő (ayrıca: csalóka, félrevezető)
Egy inspiráló vezetővel, szerintem idén a világ legmagasabb tornyának átadásával olyan, mintha egy feltartott ujjat mutatnánk azoknak, akik megtévesztő dolgokat terjesztettek rólunk.
With an inspirational leader, I think this year, the opening of the tallest tower in the world is like adding a finger to that hand, that points at all those who spread fallacious stories about us.
megtévesztő (ayrıca: megnyerő, csábító, vonzó, elragadó)
megtévesztő
- Micsoda megtévesztő és helytelen érvelés! - kiáltott fel Sir Rudo bosszúsan.
Sir Rudo cried out in scorn: “An argument specious and incorrect!
Sőt, léteznek megtévesztő nézetek az úgynevezett "jó pedofíliáról” is.
Indeed, there are even specious notions about so-called 'good paedophilia.'
Az az elképzelés, hogy a kivándorlás a szegénység és az elszántság eredménye, habár felületesen hihető, valójában megtévesztő.
The idea that emigration is a product of poverty and desperation, although superficially plausible, turns out to be specious.

İngilizce' de "megtévesztő" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianA megtévesztő szakmai címjegyzékek ezért okoznak károkat az ezeket használóknak.
This is why misleading business directories cause harm to the people who use them.
HungarianNe hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.
We have an altar whereof they have no power to eat who serve the tabernacle.
HungarianAz ilyen azonosítások helytelenek, mivel az irányelvre megtévesztő fényt vetnek.
Such equations are inappropriate, because they cast the directive in a misleading light.
HungarianEgészében véve a "szociális csomag” elnevezés egész egyszerűen megtévesztő.
On the whole, the name 'social package' is quite simply a misrepresentation.
HungarianA külső sokszor megtévesztő: kiderült, hogy mégis ő az okosabb kettejük közül.
The Red Door, a nightclub reputedly owned by Lucky Luciano, disappeared.
HungarianA tagállamok hogyan alkalmazzák a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló irányelvet?
How have they applied the directive on misleading and comparative advertising?
HungarianA szakmai címjegyzékek megtévesztő gyakorlatai számtalan cégnek okoznak fejfájást.
The misleading practices of business directories are causing problems for numerous companies.
HungarianAzt hiszed te vagy Faerunban az egyetlen mágus, aki képeket és megtévesztő varázslatokat használ?
Think yourself the only wizard in all Faerun to use images and spells of deceit?
HungarianEddigi nehézkes támolygásának nyoma sem maradt, mintha csak megtévesztő színészkedés lett volna.
The awkward stagger was gone now. as if it had been nothing but a sly act all along.
HungarianKerülő úton mentek a repülőtérre, amely tele volt kanyarokkal és megtévesztő fordulókkal.
He didn't. They drove to the airport by a roundabout route that was full of twists and turns.
HungarianAz Egyesült Királyságban 2008 májusában léptek hatályba a megtévesztő marketingre vonatkozó előírások.
In the UK in May 2008, the Misleading Marketing Regulations came into force.
HungarianElső jelentkezése csak megtévesztő hadmozdulat lehetett, hogy előkészítse s egyszersmind álcázza a továbbiakat.
Her first little clue was most assuredly a setup for the second, and the third.
HungarianA megtévesztő cég által küldött levél elején az áll, hogy az adatszolgáltatás díjmentes.
It says at the top of the letter sent out by the misleading company that the information is free of charge.
HungarianAz ilyen szabályozások ugyanakkor gyakran nem terjednek ki a más tagállamokból eredő megtévesztő szerződésekre.
However, such regulations do not encompass misleading contracts in other Member States.
HungarianPolitikusként azonban feladatunk, hogy védjük a betegeket a helytelen és megtévesztő információktól.
However, our duty as politicians is to protect patients from incorrect and misleading information.
HungarianRendkívül fontos lezárni azokat a jogi kiskapukat, amelyek lehetővé teszik e megtévesztő társaságok működését.
It is vital to close the legal loopholes that allow these fraudulent businesses to operate.
HungarianA megtévesztő gyakorlatot folytató, címjegyzékekkel foglalkozó társaságok (
HungarianSok olyan példát ismerünk, mint a bosszantó reklámok, a megtévesztő és agresszív üzleti praktikák.
We know of many examples, such as annoying advertising and misleading and aggressive business practices.
HungarianMi, letherek ismerjük saját megtévesztő játékainkat mondta Szerén.
We Letherü know our own games of deceit, Seren said.
HungarianAz ilyen, átlagembereket érintő megtévesztő értékesítési technikák jogsértőek, ezért fel kell lépni ellenük.
These misleading sales techniques which involve ordinary people are wrong and need to be stopped.