"méltányos" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"méltányos" İngilizce çeviri

HU méltányos
volume_up
{sıfat}

méltányos (ayrıca: pártatlan, igazságos)
Biztosítanunk kell, hogy ezeket az intézkedéseket méltányos módon foganatosítják.
We must ensure that these measures are applied in an equitable manner.
Ezeknek az országoknak létfontosságú a fenntartható fejlődés és a hosszú távú méltányos és inkluzív növekedés.
Sustainable development and long-term equitable and inclusive growth are essential for each of these countries.
That is hardly equitable, sir.
méltányos (ayrıca: elfogulatlan, pártatlan, igazságos, pari)
méltányos (ayrıca: elfogulatlan, pártatlan, igazságos, pari)
méltányos (ayrıca: elfogadható, értelmes, ésszerű, mérsékelt)
Nyolcvan dollár nagyon méltányos ár egy ilyen jól berendezett házért.
Eighty dollars is very reasonable for a place as well furnished as this.
Elég méltányos összeg ahhoz képest, hogy kóros kinövésektől szabadítja meg érte az embereket.
It seems reasonable enough for removing morbid growths from people's backs.
Kérem, legyen méltányos, és mondja meg nekem, miről van szó.
Please, be reasonable and give me an idea what it's all about.

İngilizce' de "méltányos" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianRendkívüli jelentőséggel bír a "méltányos nyugdíj biztosítása” kezdeményezés is.
Also of exceptional importance is the 'guaranteeing a decent pension' initiative.
HungarianÉs azt is közöld vele, hogy ha beleegyezik, méltányos adományt kap tőlünk a temploma.
And tell him that we'll make a sizeable contribution to his church if he agrees.'
HungarianA méltányos és szociális belső piac csak erőteljes, igazságos szabályozással működhet.
A fair and social internal market will only work with strong and just regulation.
HungarianEzzel szemben, a legfeljebb 18 hetes javaslat még mindig szociálisan méltányos volt.
In contrast, the proposal for a maximum of 18 weeks was still socially fair.
HungarianA 32. bekezdés méltányos minimálbér bevezetéséről beszél, tagállami szinten.
Paragraph 32 speaks of the setting up of a decent minimum wage at Member State level.
HungarianEgyébként soha nem lesz lehetőségünk feltenni azt a kérdést, hogy méltányos árat fizetünk-e.
Otherwise we will never have a chance to ask whether we are paying a fair price.
HungarianEz csak igen kevés esetben előnyös vagy akár méltányos a fogyasztó számára.
Only in very few cases is this beneficial or even fair to the consumer.
HungarianNagy nap ez az egész világ számára, barátom, és méltányos ünneplést érdemel.
It will be a great day for the entire world, my friend, and it deserves proper celebration.
HungarianKorlátozásokat kizárólag méltányos és független eljárások lefolytatása után szabad bevezetni.
Limitations should only be introduced after a fair and independent process.
HungarianA három év lejárta után méltányos piaci áron megveheti a bérbeadó cégtől.
At the end of three years you can buy it from the leasing company for the fair market value.
HungarianOlyan megoldást kell azonban találni, amely az összes többi tagállam szempontjából méltányos.
However, this solution must be a fair one for all the other Member States.
HungarianArányos és méltányos az, ha a dokumentumokat a belügyminisztérium megszűri?
Is it proportionate and fair that the proceedings are filtered by the Ministry of the Interior?
HungarianBőséges választék méltányos áron: az uniós mezőgazdasági politika egyik alapvető célkitűzése.
Wide choice at a fair price is a fundamental principle of EU farm policy.
HungarianSzociális és méltányos, a szolidaritás elvére épülő Európát akarunk.
We want a social and fair Europe, built on the principle of solidarity.
HungarianSzinte teljesen kizárt, hogy méltányos tárgyalásra számíthatnánk.
For a sitting judge, he's unusually vocal in his support of tort reform.
HungarianMéltányos lenne írásban válaszolni számukra, mivel nem szeretném túl sok idejüket elvenni.
It would be fair to answer them in written form as I do not want to take too much of your time.
HungarianEzért aztán gondoskodnunk kell arról, hogy ez a verseny méltányos legyen.
We must therefore take care that this new competition is fair.
HungarianGazdák, adjátok meg szolgáitoknak, ami jogos és méltányos.
For he that doth wrong shall receive for that which he hath done wrongfully.
HungarianEz is nagyon méltányos mondta erre , egész szívemből megígérem ezzel leírta ezt is, és aláírta.
'Very just again,' says he; 'with all my heart'; so he wrote down that also, and signed it.
HungarianA gazdasági veszteségeinkért cserébe méltányos kompenzációra van szükségünk.
After the losses in our economy we need fair compensation.