"ingadozó" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"ingadozó" İngilizce çeviri

HU ingadozó
volume_up
{sıfat}

ingadozó (ayrıca: szeszélyes, megbízhatatlan)
volume_up
fickle {sıf.}
ingadozó (ayrıca: erőtlen, bizonytalan, gyenge, habozó)
volume_up
infirm {sıf.}
ingadozó
ingadozó (ayrıca: hullámzó)
Szeretném hangsúlyozni a moszkvai pátriárkának ezt a dicséretes hozzáállását, amelyről úgy gondolom, az ingadozó tagállamok egyértelműen példát vehetnek.
I should like to emphasise this commendable stance on the part of the Moscow Patriarchate, which I am sure is an example for wavering Member States to follow.
ingadozó (ayrıca: ingó, bicegő, imbolygó, támolygó)
volume_up
wobbly {sıf.}
He looked at the old man with the wobbly neck.

İngilizce' de "ingadozó" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Hungarian- Gyakran ingadozó véleményt takar, néha pedig nem egyéb, mint rejtett dicsekvés.
It is often only carelessness of opinion, and sometimes an indirect boast.
HungarianRendkívül ingadozó; az ár 30 euróról 8 euróra csökkent.
It is highly volatile; the price has plummeted from EUR 30 to EUR 8.
HungarianNem engedhetjük többé, hogy polgáraink az energiapolitika vagy az ingadozó olajárak túszai legyenek.
We can no longer allow our citizens to be hostage to either energy politics or volatile oil prices.
HungarianEz megmagyarázhatja az ingadozó vételt.
HungarianArcán nyomát sem lehetett látni a sminknek, ami csak tovább erősítette a szakadék peremén ingadozó idős hölgy benyomását.
She wore no trace of make-up, which further enhanced the impression of a woman tottering on the tip of the abyss.
HungarianMinden közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a 10 és 20 százalék között ingadozó szavazópolgárok tartják egyensúlyban a mérleg nyelvét.
In every poll it was the floating vote, varying between ten and twenty percent, that held the balance.
HungarianA legfőbb befolyásoló tényező a globális piac lesz, és el kell ismernünk, hogy a globális piac mindig ingadozó lesz.
The major influence will always be the global marketplace, and we have to recognise that the global marketplace will always be volatile.
HungarianMint ahogy Jannesz és Jambresz ellenszegültek Mózesnek, úgy ezek is szembeszállnak az igazsággal - romlott agyú, ingadozó hitű emberek.
Now as Jannes and Mambres resisted Moses, so these also resist the truth, men corrupted in mind, reprobate concerning the faith.
HungarianMiért érne többet elosztási hálózatunkban az ingadozó szélenergiával előállított kilowattóra, mint a megbízható nukleáris kilowattóra?
Why should an erratic wind-generated kilowatt hour in a distribution network take precedence over a reliable nuclear kilowatt hour?
HungarianNem olyan ingadozó, bizonytalan foglalkoztatást, amely az euróövezet néhány országában talán tapasztalható volt, hanem jó minőségű foglalkoztatást.
Not the volatile, precarious employment that may have existed in some countries of the euro area, but good-quality employment.
HungarianAmi a hatását illeti: minden kétséget kizáróan rábírná az ingadozó brit szavazók több mint tíz százalékát arra, hogy a Munkáspártra szavazzanak.
As to effectit would, beyond any doubt, swing over ten percent of the British floating vote into a hasty decision to vote Labour.
HungarianEhhez hasonlóan, az árunak tulajdonított származás nagymértékben az ingadozó világpiaci alapanyagárak, illetve árfolyam-ingadozások függvénye.
Similarly, the origin attributed depends largely on the fluctuating world market prices for raw materials and also on currency fluctuations.
HungarianTudjuk, hogy az önálló vállalkozás lehetőséget jelent, de ugyanakkor kockázatot is - különösen, ami a bevétel összegét illeti, amely gyakran ingadozó.
As we know, self-employment represents an opportunity, but also a risk - particularly as regards the level of income, which often fluctuates.
HungarianSzóval Boltzmann azt mondja, csak egy részében élünk majd ennek a multiverzumnak, egy részében ennek a végtelen nagy halmazú ingadozó részecskéknek, ahol az élet lehetséges.
So Boltzmann says, we will only live in the part of the multiverse, in the part of this infinitely big set of fluctuating particles, where life is possible.
HungarianÉppen ellenkezőleg, e nehézségekkel küszködő országok számára ez történelmi lehetőséget kínált a nagymértékben ingadozó nyersanyagárak által jellemzett környezetben.
On the contrary, for these countries in difficulty it represented an historic opportunity, in a context marked by significant fluctuations in the prices of raw materials.
Hungarian. - (RO) fenntartható, energiatakarékos közlekedési rendszerre való áttérés prioritássá vált az EU számára az éghajlatváltozás és az ingadozó üzemanyagárak idején.
The transition to a sustainable, energy-efficient transport system has become a priority for the EU against the backdrop of climate change and fluctuating fuel prices.
HungarianAz ingadozó nyersanyagárak mellett nagyon bonyolulttá válik a takarmánytermelők és állattenyésztők számára a döntéshozatal, amint azt a politikai év elején láttuk.
In the growing context of volatile raw materials prices, decision making is becoming very complex for feed manufacturers and livestock breeders, as we saw at the start of the political year.