"alapos" için Macarca-İngilizce çeviri

HU

"alapos" İngilizce çeviri

HU alapos
volume_up
{sıfat}

alapos (ayrıca: közeli, zárkózott, bekerített, szűk)
volume_up
close {sıf.}
Változtasson irányt egy alapos, műszeres letapogatáshoz!
Change course to make a close sensor pass.
A Bizottságnak kell ehhez alapos ellenőrzést gyakorolnia.
Mr Kallas, it will be up to the Commission to exercise close scrutiny.
Ugyancsak igen fontos azonban, hogy alapos figyelmet szenteljünk a biztonsági intézkedéseknek.
It is, however, also essential to pay close attention to safety measures.
alapos (ayrıca: ravasz, álnok, mély, sötét, rejtélyes)
volume_up
deep {sıf.}
Nincs más választásunk mint az azonnal alapos és sürgős széntelenítés.
We have no choice other than deep and urgent decarbonization.
Ahogy te is tudod, a magprogramok szerkezetének alapos elemzését nem vagyok képes elvégezni.
My mandate does not include deep-programming structures, as you well know.
Minden résztvevőnek köszönöm az alapos, érdemi hozzászólásokat, nagymértékben emelték a vitánk színvonalát.
Thank you all for your deep and meaningful contributions, which have shed great light on our debate.
Berd elmondta nekünk, hogy átfogó és alapos kutatást végzett.
Berd told us that your research has been more or less exhaustive.'
A Bizottság február 16-i dokumentuma alapos, de kritikusabb megközelítést kell alkalmaznia.
The Commission document of 16 February is exhaustive, but it must take a more critical approach.
Oesterreich's exhaustive study.
A komputerrendszerek alapos módosításra szorultak, de ez nem okozott nehézséget Lemelisknek.
The computer cores would need extensive modifications and upgrading, but Lemelisk was up to the task.
A cégnél vannak vizsga-előkészítő kurzusok, és néhány üzlettárstól alapos oktatást fog majd kapni.
We have our own bar study courses and you'll receive extensive tutoring from some of the partners.
Az új rendszert (a SIS II-t) jelenleg alapos teszteknek vetik alá a tagállamokkal együttműködésben.
This new system (SIS II) is currently undergoing extensive tests in cooperation with Member States.
alapos (ayrıca: gondos, lelkiismeretes)
Nagyra értékelem az alapos és lelkiismeretes munkát, amelyet Uca asszony végzett ezzel a fontos témával kapcsolatban.
I greatly appreciate the thorough and painstaking work that Mrs Uca has done on this important subject.
Szeretnék gratulálni Oomen-Ruijten asszonynak alapos munkájáért.
(FR) Madam President, ladies and gentlemen, I should like to congratulate Mrs Oomen-Ruijten on her painstaking work.
Alapos és fontos munka vár még ránk annak biztosításához, hogy mindez valósággá váljon és ne csak puszta szavak szintjén létezzen.
There will be some painstaking and important work to be done in order to ensure that this becomes a reality and not just words.
alapos (ayrıca: mélységes, mély, beható)
A mai jelentés ezzel a területtele egy kivételesen mélyreható és alapos módon foglalkozik.
Today's report deals with this area in an exceptionally profound and thorough way.
. - Elnök asszony, szeretném köszönetemet kifejezni az előadónak alapos munkájáért.
. - Madam President, I would like to express my thanks to the rapporteur for his profound work.
Először is, megkérdezhetném, milyen alapos a tudásod?
First I must inquire, how profound is your knowledge?
alapos (ayrıca: erős, hathatós, drasztikus)
volume_up
drastic {sıf.}
Vákuumcsöveket használtak, nagyon alapos technikát, hogy ezekből a rádió vákuumcsövekből bináris viselkedést váltsanak ki.
They were using vacuum tubes, very narrow, sloppy techniques to get actually binary behavior out of these radio vacuum tubes.
alapos (ayrıca: őszinte, megbízható, biztos, erős)
volume_up
solid {sıf.}
Gondolom, alapos bizonyítékaitok vannak a Pelikán ügyiratban foglaltakra kezdte Voyles.
I take it you have solid confirmation of the pelican brief, Voyles said.
A rendszernek fontos gyenge pontjai vannak - a Számvevőszék éves jelentésének második fejezetében található alapos elemzést ezért is üdvözlendőnek tartom.
There are significant weaknesses, and I welcome the Court's solid analysis in chapter two of its annual report.
Az ember nem tesz ilyent egy nemzetállammal, különösen nem egy ekkora nemzetállammal, hacsak nincs rá alapos oka.
You don't do that to a nation-state, especially a big nation-state, unless you have a solid reason for doing so.
Úgy vélem, alapos elemzést készítettünk arról, hogy mit kell tenni.
I think that we have produced a sound analysis of what needs to be done.
Ez egy alapos jelentés, csak gratulálni tudok az előadónak.
It is a sound report, and congratulations are due to the rapporteur.
Szeretnék gratulálni az előadónak az alapos munkáért.
I wish to congratulate the rapporteur on her sound work.
alapos (ayrıca: kiadós, tápláló, fontos, lényeges)
Remélhetőleg a támogatás olyan alapos és széles körű lesz, amennyire lehetséges.
Hopefully the aid will be as substantial and widespread as possible.
It also requires substantial reform.
Úgy gondolom, hogy itt az ideje a GSP és a GSP+ kedvezményezettjei alapos átvizsgálásának is.
I also think it is time for us to engage in a more substantial review of the GSP and GSP+ beneficiaries' lists.
alapos (ayrıca: teljes, tökéletes, mélyreható)
Biztos lehetsz benne, hogy alapos és becsületes nyomozást folytatnak majd.
You may rest assured that their investigation will be a thorough and honest one.
Gratulálok Juknevičienasszonynak a jelentéstervezet kapcsán végzett alapos munkájáért.
I congratulate Mrs Juknevičienon a thorough piece of work on the draft report.
A védelme kidolgozott lehet, drága és alapos varázslatokkal gazdagítva.
Its defences would be elaborate, the magic expensive and thorough.
alapos (ayrıca: érvényes, megalapozott, indokolt)
volume_up
valid {sıf.}
Az a vélemény, hogy csökkentett adókkal a helyzet nem javulna, sőt, rosszabbodna, nem alapos érv.
The opinion that, with reduced taxes, the situation would not improve or would even decline is not a valid argument.

İngilizce' de "alapos" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

HungarianAz uniós tagállamok közötti információcsere mögött alapos indokoknak kell állni.
There must be weighty reasons for information exchange between the EU countries.
HungarianA bővítés azonban egy másik kérdés, ami nagyon alapos tanulmányozást igényel.
However, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
HungarianA SWIFT-tel ellentétben azonban valóban alapos okai voltak a halasztásnak.
However, unlike SWIFT, there were definitely good reasons for this postponement.
HungarianSZEMÉLYESEN GARTÁNTALOM, HOGY ALAPOS INDOK NÉLKÜL SENKIT NEM FOGUNK MEGTÁMADNI."
YOU HAVE MY PERSONAL ASSURANCE THAT WE WILL TAKE NO OFFENSIVE ACTION WITHOUT JUST CAUSE.
HungarianLecter első alapos elemzése a kiadója számára... fölér egy éjszakai magömléssel!
The first definitive analysis of Lecter will be a publisher's wet dream.
HungarianA nemteljesítési csereügyletek piaca működésének alapos vizsgálata szükséges.
A detailed examination of the operation of the credit default swaps market is needed.
HungarianMég egy alapos kortynyi pezsgő, és el fogja mondani Randolphnak, hogy mi van még itt.
One more mouthful of champagne and he must tell Randolph what else there was.
HungarianBiztosíthatom Önöket arról, hogy ez a hatásvizsgálat nagyon alapos lesz.
I can assure you that this impact assessment will be conducted very thoroughly.
HungarianLehet, hogy másról van szó, de ezt csak egy alapos vizsgálat derítheti ki.
If this represents a Syrian project, we will not get the proper cooperation.
Hungarian. - (SK) Gratulálok Nikolaos Sifunakisnak az alapos jelentéshez.
in writing. - (SK) I congratulate Nikolaos Sifunakis on his well-prepared report.
HungarianAz a körülmény, hogy Easter nyomban felszívódott, alapos okot szolgáltat a gyanúra.
The fact that Easter had vanished immediately was grounds for suspicion.
HungarianSok egyeztetésre került sor Schmidt úr jelen alapos jelentésének megszövegezése előtt.
There was much negotiation before the drafting of this in-depth report by Mr Schmidt.
HungarianAlapos okunk van feltételezni, hogy a mai nap merénylet készül ellene.
We have a very high confidence that there will be an attempt on his life today.
HungarianEnnek ellenre az ilyen hibákat egy-két alapos veréssel könnyen ki lehet javítani.
Still, failings such as hers can be cured by a beating or two.”
HungarianNagyon igazságtalannak találom, hogy alapos indok nélkül akarják befeketíteni a nevünket.
I do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
HungarianA közzétételi beadványok alapos átvizsgálása után ez a megállapítás megerősítésre került.
This finding is confirmed after careful consideration of the disclosure submissions.
HungarianKérem felségedet, részletesen magyarázza el az ügyet, hogy alapos elemzésnek vethessem alá!
Explain, then, your difficulties, that I may subject them to my best analysis.
HungarianA kocsit, melynek mind a négy ajtaja nyitva volt, alapos vizsgálat alá vetették.
All four doors were open and the car was being carefully inspected.
HungarianBarroso erős és alapos vezetőnek bizonyult.
Over the last five years, Dr Barroso showed strong, comprehensive leadership.
HungarianFontos, hogy vitát folytassunk erről az adóról, de ehhez alapos elemzésre van szükség.
A debate about this tax is important, but it requires in-depth analysis.