"znoszenie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"znoszenie" İngilizce çeviri

volume_up
znosić {imper. fi.}

PL znoszenie
volume_up
{nötr}

1. genel

znoszenie (ayrıca: tolerowanie, wytrzymywanie)
znoszenie
volume_up
drift {isim} (deviation)

2. Havacılık

znoszenie (ayrıca: derywacja)
volume_up
leeway {isim}

İngilizce' de "znoszenie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZłagodzenie stanu zapalnego i znoszenie bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo- szkieletowego.
Alleviation of inflammation and relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders.
PolishNie możemy lekceważyć wyjątkowego znaczenia, jakie stopniowe znoszenie wiz miałoby dla tego regionu.
We must not underestimate the exceptional importance that the gradual abolition of visas would have for this region.
PolishW treści zgłoszonej przez nas poprawki występuje błąd drukarski w postaci tiret o następującej treści: "pogłębiać znoszenie barier”.
There is an indent that was worded as follows: 'intensify the elimination of barriers'.
PolishJeśli zajrzycie do słownika, słowo "tolerancja" dzisiaj oznacza pozwalanie, spełnianie zachcianek i znoszenie czegoś.
Now the word "tolerance," if you look at it in the dictionary, connotes "allowing," "indulging" and "enduring."
PolishNie ma wątpliwości, że znoszenie barier handlowych i wspieranie handlu na niektórych obszarach zwiększa dobrobyt.
There is no doubt that breaking down barriers to trade and increasing trade in some areas brings greater prosperity.
PolishStopniowe dwustronne znoszenie barier celnych poskutkuje wszakże znacznym wzrostem przywozu z Korei.
The gradual removal of customs barriers on a bilateral basis will in fact result in a significant increase in imports from Korea.
PolishCelem jest stworzenie strefy wolnego handlu opartego na umowach o wolnym handlu oraz stopniowe znoszenie wymagań wizowych.
The goal is to establish a free trade zone with free trade agreements and gradually to abolish visa requirements.
PolishNie badano innych sytuacji obejmujących rutynowe znoszenie blokady i z tego względu nie zaleca się innego stosowania do czasu, gdy będą dostępne nowe dane.
Other routine reversal situations have not been investigated and are therefore not recommended until further data become available.
PolishPomoc krajom wschodzącym jest rzeczą słuszną i dobrą, lecz jeszcze istotniejsze jest znoszenie barier, które wciąż uniemożliwiają obrót towarowy.
It is all well and good helping the emerging countries, but it is more important to lift the barriers that are still preventing trade in goods.
PolishKolejną korzystną koncepcją jest stopniowe znoszenie dotacji szkodliwych dla środowiska, zgodnie z działaniami, jakie Komisja podjęła w odniesieniu do produkcji tytoniu.
Another idea that has mileage in it is to gradually abandon subsidies that are harmful to the environment, along the lines of what the Commission has done for tobacco.
Polish. - (FR) Głosowałam przeciw przyjęciu sprawozdania "W sprawie przeglądu jednolitego rynku: znoszenie barier i niewydajności poprzez lepsze wdrożenie i egzekwowanie prawa.”
in writing. - (FR) I voted against the report on the Single Market Review: tackling barriers and inefficiencies through better implementation and enforcement.