"znosić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"znosić" İngilizce çeviri

volume_up
znosić {imper. fi.}

PL znosić
volume_up
[znoszę|znosiłbym] {fiil}

1. genel

They do not do away with the Stability Pact.
Przeto nie mogąc dłużej znosić, upodobało się nam, abyśmy sami w Atenach zostali.
Wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left behind at Athens alone;
Dlatego i ja, nie mogąc tego dłużej znosić, posłałem go, abym się dowiedział o wierze waszej, by was snać nie kusił ten, co kusi, a nie była daremna praca nasza.
For this cause I also, when I could no longer forbear, sent that I might know your faith, lest by any means the tempter had tempted you, and our labor should be in vain.
znosić (ayrıca: tolerować, godzić się na)
volume_up
to stand for {fi.} (cut, reduction)
Nie znosimy tych moździerzy - godziny stania.
We hate this mortar, to stand hours and hours.
To dobry zaczątek historii jeśli dołączyć do tego kilka postaci, zwłaszcza jeśli się nie znoszą.
And a lot of it ends up washing into the ocean, which is a great story if you attach a couple characters to it, especially if they can't stand each other, like these two.
Ponadto, poprawiają się operacje rynkowe, znoszone są bariery dla podejmowana działalności gospodarczej, prowadzenia działalności oraz nakierowanych na produkcję inwestycji.
In addition, market operation is improving, the barriers which stand in the way of entrepreneurship, of businessmen, and of production-oriented investment, are being removed.
znosić (ayrıca: znieść, tolerować)
volume_up
to do with {fi.} (sb/sth)
Jak długo jeszcze ludzie będą musieli znosić to cyniczne podejście?
How much longer do people have to endure this cynical approach?
Obyście chcieli na chwilę znosić głupstwo moje
Would that ye could bear with me in a little foolishness: but indeed ye do bear with me.
Polityka jest sztuką przewidywania, przygotowywania do tego, co chcielibyśmy osiągnąć, tak abyśmy nie musieli znosić tego, czego nie chcemy.
Politics is the art of anticipating, preparing what we would like so that we do not have to put up with what we do not want.

2. "z kursu"

volume_up
to skew {g. fiil}

3. "krytykę, złe traktowanie"

znosić (ayrıca: znieść)
volume_up
to take it {fi.} [gün. dil]
I'm not going to take this anymore.
W przypadku państw członkowskich należących już do programu znoszenia wiz takie negocjacje miałyby się odbywać na późniejszym etapie, jest im więc o wiele łatwiej.
For Member States already in the Visa Waiver Programme, such negotiations would take place at a later stage, so it is much easier for them.

İngilizce' de "znosić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPrzez wiele lat będziemy musieli cierpliwie znosić bardzo niewielką konkurencję.
We shall have to endure many years of very little competition.
PolishNie może pan na zawsze pozostać wycieraczką, nie może pan wiecznie znosić takiego traktowania.
You cannot keep being a doormat for ever and putting up with such abuse.
PolishWyobraźcie sobie, że zamiast to znosić, mogliby oni przechodzić regenerację utraconej kończyny.
Imagine if instead of facing that, they could actually face the regeneration of that limb.
PolishMoje pytanie do Rady brzmiało więc: jak długo Rada zamierza to znosić?
My question to the Council was therefore: how long will the Council continue to put up with this?
PolishWięc ona zaczęła znosić mu pingwiny, żywe, i kłaść je przed nim. ~~~ Wyrzucała je, a one odpływały.
So what she did was she started to bring penguins to him, alive, and put them in front of him.
PolishNie możemy znosić wiz bez spełnienia bardzo surowych kryteriów.
We cannot abolish visas unless we have very strict criteria.
PolishNie należy też znosić ograniczeń związanych z prawami do nasadzenia.
PolishKlimat to coś, co wszyscy musimy znosić.
Climate, Mr Davies, is what we all have to put up with.
PolishJeżeli tkwimy w tym razem, razem musimy znosić ból.
If we are in it together, we all have to feel the pain together.
PolishZapytałem Radę, jak długo zamierza znosić takie stanowisko prezydenta Polski, pana Kaczyńskiego.
I asked the Council how long it would continue to put up with this attitude of the Polish President, Mr Kaczyński.
PolishJak mamy znosić tę sytuację rok za rokiem?
How are we supposed to put up with this situation year after year?
PolishZasada ostrożności mówi, że lepiej jest znosić nieznaczne niegodności, niż doprowadzić do katastrofy.
The precautionary principle would dictate that it is better to suffer some slight inconvenience than a disaster.
PolishNie możemy znosić takiego lekceważenia.
The fact that it is not present shows contempt for Parliament, and we should not put up with being fobbed off like this.
PolishZatem Lakszmi musiała znosić mnie przez cały ten czas, ale bardzo doceniam okazję jaką mi dała by tu być.
And so Lakshmi had to put up with me through all of that, but I very much appreciate the opportunity she's given me to be here.
PolishPosłowie być może powinni również współczuć narodowi brytyjskiemu, gdyż my musimy znosić pana Farage'a na co dzień.
Members should perhaps also commiserate with the British people, because we have to put up with Mr Farage on a daily basis.
PolishTam i sam chodząc z płaczem rozsiewa lud drogie nasienie; ale zaś przyszedłszy z radością znosić będzie snopy swoje.
He that goeth forth and weepeth, bearing seed for sowing, Shall doubtless come again with joy, bringing his sheaves [with him].
PolishJako że państwa te borykają się z brakiem ośrodków przyjmowania uchodźców, wielu uchodźców musi znosić warunki urągające jakimkolwiek standardom.
Since these countries lack reception facilities, many refugees have to endure unacceptable conditions.
PolishOpłat tych nie należy znosić.
PolishKrajom tym odmówiono tej możliwości w roku 2009, kiedy zaczęto znosić obowiązek wizowy dla wszystkich państw Bałkanów Zachodnich.
These countries were denied the possibility in 2009, when the visa regime began to be abolished for all Western Balkan countries.
PolishRolników doprowadza do szału liczba formularzy, które muszą wypełniać, a także apodyktyczni inspektorzy, których muszą znosić.
Farmers are driven absolutely berserk by the amount of forms they have to fill in and the overbearing inspectorate they have to endure.