"zgłosić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zgłosić" İngilizce çeviri

volume_up
zgłosić {per. fi.}

PL zgłosić
volume_up
{fiil}

Jeżeli uważasz, że SEO w jakiś sposób Ci zaszkodził, możesz to zgłosić.
If you feel that you were deceived by an SEO in some way, you may want to report it.
W przypadku każdej strony możesz zgłosić tylko te zdjęcia, które są na niej widoczne.
For any given page, you will only be able to report the photos that you see on that page.
Jeśli pracodawcy nie zmienią swojego stanowiska, należy to zgłosić w austriackim urzędzie pracy.
If your employers persist with this attitude, you should report them to the Austrian labour authorities.
zgłosić (ayrıca: składać, złożyć, wnosić, wnieść)
volume_up
to lodge {fi.} (make statement)
Powyższa wykładnia zostanie uznana za przyjętą, jeżeli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony do chwili otwarcia posiedzenia w czwartek, 24 marca 2011 r.
The above interpretation will be considered adopted if no objections are lodged by the opening of the sitting on Thursday, 24 March 2011.
zgłosić (ayrıca: proponować, przedstawiać, ofertować)
Wszystkie zgłoszenia i oferty oceniono według jednolitych kryteriów, które zostały opublikowane na początku postępowania przetargowego.
Each application and tender was evaluated according to clear predefined criteria that were published at the beginning of the tendering procedure.

"zgłosić" için eşanlamlılar (Lehçe):

zgłosić

İngilizce' de "zgłosić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPragnę pogratulować mojemu koledze, panu posłowi Albertiniemu i zgłosić kilka uwag.
I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
PolishChciałabym najpierw zgłosić jedynie kilka uwag w sprawie podejścia do tej umowy.
Let me just make some general points about the approach on this deal first.
PolishJa również chciałem zgłosić uwagę formalną dotyczącą harmonogramu i to ważną uwagę.
I also raised a point of order concerning the calendar and it is an important point.
PolishBędzie to jeden z punktów, które zamierzam zgłosić do kolejnego budżetu UE.
That will be one of the points I intend to put into the next European Union budget.
PolishDwie partie polityczne nie mogły zgłosić kandydatów do lokalnych wyborów.
Two political parties were unable to put up candidates for the local elections.
PolishDrugą uwagę chciałabym zgłosić wobec pani poseł Swinburne, ale nie tylko wobec niej.
I would like to make a second remark to Mrs Swinburne, but not just to her.
PolishChyba że jest ktoś na tej sali, kto chciałby się zgłosić na ochotnika i przestać jeść?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
PolishJako przewodniczący grupy w każdej chwili pan poseł Cohn-Bendit może to zgłosić.
As a group chair, you may propose this at any time, Mr Cohn-Bendit.
PolishPo pierwsze, chciałbym zgłosić uwagę natury technicznej.
Mr President, first of all, I would like to make a technical remark.
PolishDruga uwaga, którą chciałam zgłosić, dotyczyła zagadnienia dobrej współpracy.
The second point I wanted to make was this issue of good cooperation.
PolishTo są uwagi, które chciałam zgłosić.
Mr President, Commissioner, those are the points that I wished to make.
Polishzgłosić się do lekarza w przypadku podejrzenia lub wystąpienia zakażenia (np. zapalenia płuc).
with your doctor if you think you are getting an infection (such as pneumonia).
PolishJeśli wystąpi którekolwiek z powyższych, należy zgłosić się pilnie do lekarza.
If this is the case, you should speak to your doctor without delay.
PolishMuszę jednak zgłosić pewne zastrzeżenia i obiekcje wobec ograniczenia celów.
However, I must raise some reservations and objections concerning the reduction of targets.
PolishJeśli dana firma należy do Ciebie, możesz zgłosić roszczenie do wpisu o niej.
If you are the owner of this business, you can verify your business.
PolishNależy zgłosić ten czyn na policję i natychmiast pozbawić tego posła immunitetu.
The offence must be reported to the police and his or her immunity must be removed immediately!
PolishMożna także osobiście zgłosić się bezpośrednio do odpowiednich władz.
You may always address yourself directly to the relevant authorities, too.
Polishgorączka, siniaki, skłonność do krwawień lub bladość należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
r bruise or bleed very easily or look very pale, call your doctor right away.
PolishChciałbym zgłosić kilka uwag dotyczących procedury mianowania Komisji Europejskiej.
I would like to make a few comments about the procedure for appointing the European Commission.
PolishPanie przewodniczący, chciałbym zasadniczo zgłosić dwie uwagi do tej istotnej debaty.
Mr President, there are essentially two points I would like to make in this important debate.