"zgłaszać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zgłaszać" İngilizce çeviri

volume_up
zgłaszać {imper. fi.}

PL zgłaszać
volume_up
[zgłaszam|zgłaszałbym] {imperfektif fiil}

zgłaszać
zgłaszać
Każda instytucja, w tym Komisja Europejska, prowadzi również własną stronę internetową, za pośrednictwem której można zgłaszać skargi i wnioski.
Each institution, including the European Commission, also has its own website, where complaints and petitions may be lodged.
Jeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.
If you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Nie możemy tu jednak zgłaszać nierealistycznych postulatów.
However, we must not make unrealistic demands here.
Nie można ciągle tylko zgłaszać poprawek ustnych nie podając żadnych informacji.
You cannot always just make oral motions without information.
Podczas formowania Komisji każde państwo członkowskie powinno zgłaszać kandydaturę męską i żeńską na komisarza.
When the European Commission is being formed, each Member State should propose both men and women as commissioners.
Zatem niezależnie od tego, który projekt jest zgłaszany nie dyskryminujemy żadnego państwa członkowskiego.
So whatever project is being proposed, we are not discriminating between Member States.
Chcemy ochrony, lecz zgłaszamy do władz protesty wobec kosztów i niedogodności tej ochrony, gdy władze proponują wdrożenie środków na rzecz jej zapewnienia.
We want protection, but we protest at the cost and distress to authorities when they propose to implement measures to that effect.
Teraz słyszymy, że wiele osób zgłasza obiekcje wobec tej samej większości dwóch trzecich, którą wcześniej postrzegało jako gwarancję.
Now we hear that many raise objections against the very two-thirds majority that they had previously seen as a guarantee.
Mogę jednak państwu od razu powiedzieć, że nie będziemy zgłaszać żadnych obiekcji do większości poprawek dotyczących samych środków prawnych.
However, I can already tell you that we will not be raising any objections to most of the amendments on the legal provisions themselves.
Może pani złożyć oświadczenie pisemne pani poseł Gacek, ale nie był to odpowiedni moment na zgłaszanie tego problemu.
You can submit a written declaration, Mrs Gacek, but that was not the right time to raise the point.
zgłaszać
Muszę podkreślić, że nasza grupa, mimo ożywionej debaty wewnętrznej, zdecydowała się nie zgłaszać żadnych poprawek.
I must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Parlament podejmuje decyzję w drodze zwykłego głosowania; nie można zgłaszać żadnych poprawek do samej umowy.
Parliament shall take a decision by means of a single vote, and no amendments to the agreement itself may be tabled.
Te i inne działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych przedstawione są w poniższej tabeli.
These and other undesirable effects reported during the clinical trials are listed in the following table.
Chronią one pracowników w ten sposób, że mogą oni zgłaszać sytuacje, w których się znaleźli.
They protect workers so that they can report the situation in which they find themselves.
Podczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać ewentualne nowe i niezwykłe objawy i okoliczności.
You should report any new and exceptional symptoms and circumstances whenever you see your doctor.
Bóle brzucha i zmiany charakteru wypróżnień należy zgłaszać lekarzowi.
Stomach pains and changes in stools should be reported to a doctor.

İngilizce' de "zgłaszać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMożna zgłaszać wiele krytycznych uwag pod naszym adresem.
Finally, on the subject of Libya, many criticisms can be levelled at us.
PolishW trakcie stosowania leku ISENTRESS należy regularnie zgłaszać się do lekarza.
You should keep seeing your doctor regularly while taking ISENTRESS.
PolishNależy zgłaszać się na umówione wizyty lekarskie, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze.
Keep your appointments with the doctor even if you are feeling well.
PolishBóle brzucha i zmiany charakteru wypróżnień należy zgłaszać lekarzowi.
Stomach pains and changes in stools should be reported to a doctor.
PolishProszę jak najwcześniej zgłaszać się do wypowiedzi, które są za miesiąc.
Please put your names down as soon as possible for the speeches which will take place in a month.
PolishNależy też zgłaszać się na regularne badania kontrolne, w tym na mammografię.
Also go for regular health check, including mammography.
PolishPo uzyskaniu identyfikatora wydawcy możesz zgłaszać żądania reklam rzeczywistych i zacząć zarabiać pieniądze.
Once you have your publisher ID you can request live ads and start earning money.
PolishProszę pamiętać, że trzeba się wcześniej zgłaszać na listę.
Please remember that you have to put your name on the list in advance.
PolishNależy regularnie monitorować i zgłaszać obecność przeciwciał.
Antibody status should be regularly monitored and reported.
PolishProblemy z filmami możesz też zgłaszać, kopiując informacje debugowania i zamieszczając je na naszym forum.
If after upgrading to Flash, you're still unable to play the videos please continue troubleshooting...
PolishNalezy monitorowac i zglaszac stan wytwarzania przeciwcial.
PolishW czasie głosowań w szczególności, my możemy się zgłaszać jedynie w tak zwanym point of order.
Ladies and gentlemen, particularly during the vote, we can only take the floor on points of order.
PolishUwzględnienie witryny w wynikach wyszukiwania Google jest proste i bezpłatne, nie trzeba nawet jej zgłaszać.
Inclusion in Google's search results is free and easy; you don't even need to submit your site to Google.
PolishZamiast zgłaszać idee, którymi nikt nie jest zainteresowany, powinniśmy się zająć ludźmi i ich potrzebami.
Instead of bringing forward ideas that nobody is interested in, we should take care of people and their needs.
PolishUważam jednak, że to obywatele powinni zgłaszać się do Komisji Petycji działającej przy Parlamencie Europejskim.
I believe, though, that it takes a particular individual to come to the Committee on Petitions of Parliament.
PolishNależy zawsze zgłaszać się na kolejne codwutygodniowe wizyty w gabinecie lekarskim w celu przyjęcia kolejnej dawki leku.
Be sure not to miss your appointments when you are supposed to receive your injections every two weeks.
PolishParlament podejmuje decyzję w drodze zwykłego głosowania; nie można zgłaszać żadnych poprawek do samej umowy.
Parliament shall take a decision by means of a single vote, and no amendments to the agreement itself may be tabled.
PolishPosłowie mogą przecież zgłaszać własne pytania.
PolishPaństwa te mają obowiązek zgłaszać ESA każdy nowy środek pomocy państwa do zatwierdzenia przed wprowadzeniem w życie.
Those states must notify any new state aid measure to the ESA and get its approval before putting it into effect.
PolishA więc jeśli nie chcemy takich zastrzeżeń zgłaszać za rok czy dwa, to pewnie musimy jeszcze parę konkretów przygotować.
Therefore, if we do not want to be saying just that in a year or two, then we must prepare some concrete steps.