"zdać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zdać" İngilizce çeviri

volume_up
zdać {per. fi.}

PL zdać
volume_up
{perfektif fiil}

zdać (ayrıca: minąć, mijać, przekazać, podać)
It's the lowest score you can get, but I passed.
Porozumienie SWIFT jest pewnego rodzaju demokratycznym testem, który wszyscy mamy obowiązek zdać dla dobra naszych współobywateli.
The SWIFT agreement is a kind of democratic test that we are all duty-bound to pass for the good of our fellow citizens.
Musimy zdać sobie sprawę, że zrobienie tego wszystkiego potrwa długo.
We have got to realize that it is going to take a long time to do these things.
Musicie zdać sobie sprawę, że takie incydenty nie zdarzały się w dogodnych miejscach.
And you have to realize that these incidents did not happen in convenient locations.
Musisz sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy tylko myszkami...... którym kot depcze po ogonie.
What you have to realize is we're all just a mouse... a cat has by the tail.
zdać (ayrıca: ukończyć studia)
volume_up
to graduate {fi.} (from)

"zdać" için eşanlamlılar (Lehçe):

zdać

İngilizce' de "zdać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMusimy zdać sobie sprawę, że zakaz na szczeblu europejskim czasem nie wystarcza.
We have to understand that a European-level ban is sometimes not enough.
PolishNależy zdać sobie sprawę z tego, że zalecenia nie wszędzie są wystarczające.
It needs to be recognised that the recommendations have not been sufficient everywhere.
PolishTo poważny egzamin dla Europy i nie możemy sobie pozwolić na to, by go nie zdać.
This is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
PolishRada Ministrów musi także zdać sobie z tego sprawę i w związku z tym zadam dwa pytania.
The Council of Ministers must also realise this, and I would therefore ask two questions.
PolishChciałbym zdać państwu w skrócie sprawę z postępów poczynionych w tych negocjacjach.
Allow me to give you a brief progress report on these negotiations.
PolishTo wszystko jest bardzo piękne, ale muszą państwo zdać sobie sprawę z faktów...
That is all very well and good, but you must face the facts ...
PolishObóz południowy musi zdać sobie sprawę z tego, że wzrost Chin ma swoje konsekwencje.
The southern camp must realise that China's rise has consequences.
PolishMusimy zdać sobie sprawę, że tę debatę na temat ram finansowych prowadzimy oddzielnie.
We have to realise that we are conducting this debate on the financial framework separately.
PolishMusimy także zdać sobie sprawę, że nasz model nie jest dzisiaj jedynym.
What we also need to realise is that ours is not the only model today.
PolishRosja musi zdać sobie sprawę, że demokracja będzie dobra także i dla niej.
Russia needs to realise that democracy will be good for Russia too.
PolishMusimy zdać sobie sprawę, że dialog na temat praw człowieka stoi w obliczu poważnych wyzwań.
We must recognise that the human rights dialogues face major challenges.
PolishPowinniśmy sobie zdać sprawę, że jest to partner, od którego zależą dostawy surowców dla Europy.
We should realise that this is a partner Europe depends on for supplies of raw materials.
PolishChiny muszą zdać sobie sprawę z tego, że tak dalej być nie może i muszą autonomię tę wprowadzić.
China needs to realise that this cannot go on and that it needs to introduce this autonomy.
PolishPowinniśmy zdać sobie sprawę, że w regionie toczy się gra o władzę.
We should realise that a power game is being played in the region.
PolishWystarczyć spojrzeć na najnowsze osiągnięcia, aby zdać sobie sprawę, co się dzieje na świecie.
One only has to look at the latest developments to realise what has been going on in the world.
PolishMieliśmy czas, by zdać sobie sprawę z tego, że pożar sięga coraz dalej.
We did have time to realise that the flames were spreading.
PolishEuropa musi sobie zdać sprawę, że obecne decyzje wpłyną na przyszłość całego systemu żywnościowego.
Europe must realise that decisions made now will affect the future of the whole food system.
PolishMusimy, niestety, zdać się w tym przypadku na wolę polityczną.
We have to depend, unfortunately in this case, on political will.
PolishMusimy również zdać sobie sprawę z różnic kulturowych, które czasem wydają się nie do pogodzenia.
We must also acknowledge that there are cultural differences which sometimes seem irreconcilable.
PolishPrzez następne 40 lat musimy zdać się na tradycyjne źródła energii, w które obfituje Rosja.
Over the next 40 years we will have to rely on the traditional energy resources in which Russia is rich.