PL zaspokojenie
volume_up
{nötr}

zaspokojenie (ayrıca: złagodzenie, uciszenie, udobruchanie)
zaspokojenie
zaspokojenie (ayrıca: satysfakcja, zadowolenie)
Proponuje ona zaspokojenie podstawowych potrzeb zależnie od dóbr wytworzonych w naszym państwie.
It proposes combined satisfaction of grassroots needs in accordance with the wealth produced in our country.
. - (LT) Zaspokojenie potrzeb jednostki, konsumenta, jest jednym z kluczowych celów integracji gospodarczej UE.
. - (LT) The satisfaction of the needs of the individual, the consumer, is one of the key objectives of EU economic integration.

İngilizce' de "zaspokojenie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMoże to mieć wpływ na pewne sektory, jednak istnieją sposoby na zaspokojenie rosnącego popytu.
This can influence a certain sector, but there are ways to continue to meet rising demand.
PolishSukcesem było zarówno zadowolenie ważnych osób jak i zaspokojenie własnych preferencji.
Success was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences.
PolishChodzi o zaspokojenie rosnących potrzeb Chin, jeśli chodzi o surowce.
It is about covering China's growing need for raw materials.
PolishChodzi tylko o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń wierzyciela, a nie o jego ostateczne zaspokojenie.
It is simply a case of provisionally securing a creditor's claim, not of finally settling it.
PolishJednocześnie pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania na siłę roboczą na rynkach europejskich.
At the same time, it will make it possible for the workforce requirements of European markets to be met.
PolishZaspokojenie ich potrzeb musi być efektywne i skuteczne pod względem energii, kosztów, jakości.
They have needs which have to be met efficiently in terms of energy, in terms of cost, in terms of quality.
PolishW obecnych ramach finansowych zaspokojenie potrzeb ujętych w różnych pozycjach budżetu jest niemożliwe.
With the current financial envelope, it is impossible to satisfy the needs of the different budgetary lines.
PolishStarsi obywatele mają specyficzne potrzeby, zaspokojenie których wymaga wprowadzenia gruntownych zmian społecznych.
Senior citizens have special needs and society must undergo a change in order to satisfy such needs.
PolishProdukcja energii słonecznej w Afryce, przeznaczonej na zaspokojenie naszego zapotrzebowania, także musi zostać stosownie wynagrodzona.
In Africa, the production of solar energy destined to meet our needs has to be suitably rewarded.
PolishMusimy mieć ambitną politykę rolną i żywnościową, byśmy byli w stanie zapewnić zaspokojenie potrzeb żywnościowych naszych obywateli.
We must have an ambitious agricultural and food policy so that we can ensure that our citizens' food needs are met.
PolishRegionalne, krajowe i unijne możliwości finansowania wymagają koordynacji, która umożliwiłaby zaspokojenie całego szeregu szczególnych potrzeb.
Regional, national and EU funding opportunities should be coordinated to cover the whole range of specific needs.
PolishWalka przeciwko interesom monopoli o obalenie tej polityki jest jedynym sposobem na zaspokojenie aktualnych potrzeb rodzin robotniczych.
The struggle against monopoly interests to overturn this policy is the only way to meet the current needs of working-class families.
PolishTysiące hektarów lasów zostało już wyciętych, aby uzyskać olej palmowy na zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na biopaliwo do silników Diesla.
Thousands of hectares of rainforest have already been cleared to extract palm oil in order to meet the increased demand for bio-diesel.
PolishJednocześnie należy ustanowić kryteria określania zwolnień z egzekucji tak, aby umożliwić dłużnikowi zaspokojenie podstawowych potrzeb jego oraz jego rodziny.
Provision should also be made for derogations from enforcement to allow the basic needs of the debtor and his or her family to be met.
PolishGdyby tylko terroryści i niebezpieczni przestępcy nosili czarne kapelusze i uśmiechali się groźnie, możliwe byłoby jednoczesne zaspokojenie obu tych potrzeb.
If only terrorists and serious criminals wore black hats and displayed sinister sneers, those two needs could be satisfied simultaneously.
PolishMając na uwadze, że zaspokojenie potrzeb coraz liczniejszej populacji światowej wymaga zwiększenia dostaw żywności o 70 %, sektor rolnictwa trzeba wzmocnić.
Since an increase of 70%, at the least, is needed to meet the needs of the growing global population, the agricultural sector must be strengthened.
PolishMoim zdaniem Bhutańczycy wierzą, że szczęście równa się pragnienie tego, co się ma, czyli wdzięczność, podzielone przez spełnianie zachcianek, czyli zaspokojenie.
Or in other words, I think the Bhutanese believe happiness equals wanting what you have -- imagine gratitude -- divided by having what you want -- gratification.
PolishCelem jest zaspokojenie zapotrzebowania miejskich instytucji szpitali, domów starców, szkół, ośrodków dziennej opieki, i stworzenie sieci regionalnych miejsc pracy.
The goal is to meet the cities' institutional demands for hospitals, senior centers, schools, daycare centers, and produce a network of regional jobs, as well.
PolishPlan ma na celu szybkie i efektywne zaspokojenie najpilniejszych ludzkich i ekonomicznych potrzeb ofiar, jak również jak najszybszą naprawę szkód ekologicznych.
The plan aims rapidly and effectively to cover the immediate human and economic needs of the victims, and also to repair the environmental damage as quickly as possible.
PolishKraje rozwijające się zostały nawet zmuszone do deregulacji swojej polityki żywnościowej i przejścia z produkcji nastawionej na zaspokojenie zapotrzebowania w kraju na produkcję na eksport.
The world's developing countries have even been forced to deregulate their food policy and switch from production for national needs to export production.