"zapewnianie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zapewnianie" İngilizce çeviri

volume_up
zapewniać {imper. fi.}

PL zapewnianie
volume_up
{nötr}

Z zadowoleniem należy przyjąć, że dyrektywa ta obejmuje także zapewnianie wsparcia finansowego umożliwiającego wprowadzenie zmian, o których tutaj mowa.
It is to be welcomed that the directive devotes attention to the provision of funding instruments to enable this transition.
W sprawozdaniu uznaje się, że zapewnianie opieki zdrowotnej podlega kompetencji państw członkowskich i zdecydowanie uważam, że tak powinno pozostać.
The report acknowledges that the provision of health care is a Member State matter and I strongly believe that this should remain the case.

"zapewniać" için eşanlamlılar (Lehçe):

zapewniać

İngilizce' de "zapewnianie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPopieram propozycję sprawozdawcy, żeby uwzględnić zapewnianie pomocy w przesiedlaniu.
I support the rapporteur's proposal to include the offering of support on resettlement.
PolishU wszystkich pacjentów ważne jest zapewnianie odpowiedniej podaży wapnia i witaminy D.
Adequate intake of calcium and vitamin D is important in all patients.
PolishZ tego powodu UE powinna także wspierać obywateli poprzez zapewnianie im silnej pozycji.
Because of this, the EU should also support citizens by securing them a strong position.
PolishZapewnianie ochrony tego prawa jest tak samo istotne jak sądowe uregulowanie tej sprawy.
Ensuring protection of this right is just as important as judicial regulation of the matter.
PolishJest czas na określanie celów i jest czas na zapewnianie sobie środków ich realizacji.
There is a time for setting targets and there is a time for giving oneself the means to achieve them.
PolishCzęsto odpowiedzialność za zapewnianie opieki spoczywa na członkach rodziny.
Frequently, the burden of care falls on family members.
PolishPowinniśmy oczywiście ukarać Turcję za zapewnianie nielegalnym imigrantom dostępu do terytorium Grecji.
We should punish Turkey, of course, for providing illegal immigrants with a passage to Greece.
PolishDlatego szczególnie ważne jest wzmocnienie i dalsze zapewnianie pomocy sektorowi tekstylnemu.
It is therefore particularly important for us to strengthen and continue to support the textile industry.
PolishZapewnianie dzieciom ochrony powinno być wspólnym obowiązkiem.
The protection of children must be a shared responsibility.
PolishIrlandia uważa, że rekompensaty dla załóg zapewnianie są przez system zasiłków społecznych.
I understand that Ireland considers that the national state benefit scheme provides compensation for the crews.
PolishZapewnianie publicznego dobra stało się podstawowym celem.
Enhancing the public good becomes a primary objective.
PolishJest to wielkie wyzwanie, którego jednym z elementów jest komunikacja, zapewnianie, że ludzie to rozumieją.
It is a big challenge and one of the challenges contained within it is communication, making sure people understand.
PolishGłównie tego, aby postarał się skompensować spadek akcji kredytowej banków komercyjnych przez zapewnianie płynności.
Mainly that it tries to compensate the decline in the lending activities of the commercial banks by creating liquidity.
PolishZapewnianie dodatkowych środków na tego typu szkolenia po prostu zwalniałoby firmę z ponoszenia kosztów, z którymi i tak musiałaby się liczyć.
Subsidising this type of training simply relieves the company from a cost it would normally bear.
PolishNa obecnym etapie chciałbym podkreślić znaczący wkład wielu dużych gospodarstw rolnych w zapewnianie miejsc pracy na terenach wiejskich.
At this stage, let me stress the considerable contribution that many large farms make to rural employment.
PolishJeśli przemysł rozrywkowy może być kierowany na zapewnianie pozytywnych emocji, znaczenia, eudajmonii, to będzie wystarczająco dobre.
If entertainment can be diverted to also increase positive emotion, meaning, eudaimonia, it will be good enough.
PolishWierzę, że właściwym podejściem jest zapewnianie programów wsparcia, ale równocześnie umożliwienie państwom członkowskim podjęcia współpracy.
I believe it is the right approach to guarantee support schemes but at the same time allow Member States to cooperate.
PolishNiezależność europejskiego systemu umożliwi wydawanie zaświadczeń usługodawcom i zapewnianie wysokiej jakości usług.
The European system's independence will enable certification to be issued for the services supplied to users, and will furnish guaranteed quality.
PolishMusimy utrzymać i zwiększyć produkcję żywności w Unii Europejskiej, co będzie naszym wkładem w zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.
We must maintain and increase food production within the European Union as part of our contribution to global food security.
PolishOznacza to prowadzenie badań w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym oraz zapewnianie pracownikom przez pracodawców badań profilaktycznych.
It means carrying out studies on the prevention of occupational risks, and it means employers providing preventive medical check-ups.