"zapewniać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zapewniać" İngilizce çeviri

volume_up
zapewniać {imper. fi.}

PL zapewniać
volume_up
[zapewniam|zapewniałbym] {imperfektif fiil}

zapewniać (ayrıca: gwarantować, upewniać)
W ostatecznym rozrachunku innowacje powinny zapewniać większą trwałość produktów.
Innovations should ultimately ensure that products last longer.
Musi zapewniać dostosowanie zdolności połowowych flot do poziomu zasobów.
It must ensure fleet capacities brought into line with stock levels.
Z tej racji musimy stawiać wymagania i zapewniać prawidłowe stosowanie procedur.
As such, we need to be demanding and ensure that the procedures are applied properly.
Niejednokrotnie zapewniałem w tej Izbie, że ochrona bezpieczeństwa publicznego jest naszym wspólnym, oczywistym celem.
I have repeatedly asserted here that the protection of public security is our common, self-evident aim.
Państwa Członkowskie zapewniają, poprzez zbieżne działania, realizację interesów i wartości Unii na arenie międzynarodowej.
Member States shall ensure, through the convergence of their actions, that the Union is able to assert its interests and values on the international scene.
Jest to w pełni zaakceptowane, gdyż Rada wielokrotnie zapewniała, że przyszłość Serbii leży w jej przyszłym członkostwie w Unii Europejskiej.
This is absolutely accepted as the Council has repeatedly asserted that the future of Serbia naturally lies in its future membership of the European Union.
zapewniać (ayrıca: zapewnić)
Będzie jednak zapewniać naszym innowatorom zwiększoną ochronę na rynkach zagranicznych.
However, it will provide our innovators increased protection in overseas markets.
Nowe porozumienie musi zapewniać lepszą ochronę danych osobowych obywateli europejskich.
A new agreement must provide greater protection of the personal data of European citizens.
" Właściwie to prywatna firma może je zapewniać.
Actually, this is an instance where private companies can provide that.
Jako holenderska europejka zapewniam naszych obywateli, że nigdy więcej nie będzie powoływania się na "akt o inwazji na Hagę”.
As a Dutch European, I would like to reassure our citizens that the 'Hague Invasion Act' will never be invoked.
Zapewniam zatem pana posła Gauzèsa oraz wszystkich szanownych posłów, że będziemy szczególnie troszczyć się o tą potrójną równowagę.
I can therefore reassure Mr Gauzès and all the other honourable Members that we will be paying close attention to this three-way balance.
Chcę wszystkich zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, by reforma WPRyb zapewniała możliwie najlepszą przyszłość naszym rybakom.
I would like to reassure everybody that we are doing our best to contribute so that our CAP reform will be for the best future of our fishermen.

"zapewniać" için eşanlamlılar (Lehçe):

zapewniać

İngilizce' de "zapewniać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNie muszę zapewniać, że będę informował Komisję Handlu Międzynarodowego o ich przebiegu.
It goes without saying that I will keep the INTA Committee updated on progress.
PolishPowinna być ukierunkowana na wyniki i zapewniać więcej możliwości reagowania.
It has to be results-orientated and offer a greater capacity to respond.
PolishTen Parlament domaga się szacunku i będzie bronić demokracji oraz zapewniać skuteczność.
This Parliament demands to be respected and will defend democracy and effectiveness.
PolishPrzede wszystkim mamy obowiązek zapewniać konsumentom ochronę finansową.
First of all, it is, after all, our duty to offer the consumer financial protection.
PolishZaczął zapewniać bezpieczeństwo własnym obywatelom, do czego ma pełne prawo i obowiązek.
They began securing safety for their citizens, as is their full right and obligation.
PolishPonieważ czuli, że Europa przestała zapewniać im wystarczającą ochronę.
Because they had the feeling that Europe was no longer giving them sufficient protection.
PolishFundusz musi również zapewniać włączenie społeczne oraz ograniczać ubóstwo.
It should also aim to achieve social inclusion and reduce poverty.
PolishWPRyb powinna również zapewniać konkurencyjność w zglobalizowanym świecie produktów rybołówstwa.
The CFP should also guarantee competitiveness in a globalised world of fisheries products.
PolishPowinno to być zgodne z życzeniami konsumentów i zapewniać pewien rodzaj zysku dla społeczności rolniczej.
It has to resonate with consumers and give some sort of return to the farming community.
PolishOsobiście mam nadzieję, że pan Dorfmann będzie mógł nadal zapewniać polityczny wkład w tę sprawę.
Personally, I hope that Mr Dorfmann will be able to continue to have political input on this matter.
PolishPowinna ona również zapewniać odpowiednią regulację, mocną siatkę bezpieczeństwa i rozsądne zarządzanie ryzykiem.
It must also have appropriate regulation, a strong safety net and sensible risk management.
PolishObywatele ci potrzebują wyjaśnień i powinniśmy je zapewniać, udowadniając, że jesteśmy dobrymi nauczycielami.
They need explanations, and we should be providing them, showing ourselves to be good teachers.
PolishPozornie nieomylny system ma zapewniać bezpieczeństwo.
A seemingly infallible system that finally provides security.
PolishUE musi nadal zapewniać Afganistanowi wsparcie.
The EU needs to continue the support being given to Afghanistan.
PolishZawsze jednak będziemy starali się zapewniać informacje faktyczne, czym zresztą regularnie się zajmujemy.
But we will always try to offer factual information, and that is something that we do on a regular basis.
PolishMyślę że musimy również wspierać kiedy tworzone są biznesy i zapewniać, aby kobiety sobie pomagały.
I think we also need to be supportive when businesses are being created and just make sure that women help each other.
PolishEBI musi też jednak skutecznie zapewniać wzrost i wyprowadzić nas z kryzysu gospodarczego i finansowego.
However, it also needs to be effective in bringing about growth, to bring us out of the economic and financial crisis.
PolishPolityka prohibicji nigdy nie będzie przynosić efektów, a moim zadaniem jest reprezentować ludzi, a nie zapewniać im opiekę.
A prohibition policy is always counterproductive and my job is to represent people, not nanny them.
PolishNależy propagować rządy prawa, zapewniać ochronę praw człowieka i sprzyjać rozwojowi demokracji i gospodarki.
The rule of law needs to be promoted, human rights protected, and the development of democracy and economies fostered.
PolishJednakże Parlament także powinien uporządkować własne podwórko i zapewniać maksimum jawności pod każdym względem.
Parliament should also put its own house in order, though, and should guarantee maximum openness in all its facets.