"zapłata" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zapłata" İngilizce çeviri

EN

PL zapłata
volume_up
{dişil}

zapłata (ayrıca: gaża)
volume_up
pay {isim}
Secondly: work has to be paid work.
Przyjmiemy klucz podziału w oparciu o wielkość emisji i zdolność do zapłaty.
There will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.
Niemniej jednak to bardzo źle, że dużo będzie zależało od zdolności pacjenta do uiszczenia zapłaty.
However, it is clearly wrong that a lot will depend on a patient's ability to pay.
zapłata (ayrıca: nagroda)
volume_up
meed {isim} [şiir]
zapłata
volume_up
wages {sıf.}
Niezbożnik czyni dzieło omylne; ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą.
The wicked earneth deceitful wages; But he that soweth righteousness [hath] a sure reward.
A kto żnie, bierze zapłatę, i zbiera owoc do żywota wiecznego, aby i ten, który sieje, radował się wespół, i ten, który żnie.
He that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal; that he that soweth and he that reapeth may rejoice together.
Biada temu, kto buduje dom swój z niesprawiedliwością, a pałace swoje z krzywdą, który bliźniego swego darmo zniewala, a zapłaty mu jego nie daje
Woe unto him that buildeth his house by unrighteousness, and his chambers by injustice; that useth his neighbor's service without wages, and giveth him not his hire;

İngilizce' de "zapłata" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishMożliwość projektowania jest zapłatą za nadgodziny, więc akceptujesz to lub nie.
Overtime is the passion of design, so join the club or don't. ~~~ (Laughter) No, it's true.
PolishPrzetoż wy zmacniajcie się, a niech nie słabieją ręce wasze; bo czeka zapłata pracy waszej.
But be ye strong, and let not your hands be slack; for your work shall be rewarded.
PolishBo iż jest zapłata, przeto nadzieja twoja nie będzie wykorzeniona.
For surely there is a reward; And thy hope shall not be cut off.
PolishTakowa zapłata niech będzie przeciwnikom moim od Pana, i tym, którzy źle mówią przeciwko duszy mojej.
This is the reward of mine adversaries from Jehovah, And of them that speak evil against my soul.
PolishZatem rzekł Pan do mnie: Porzuć je przed garncarza; zacnaż to zapłata, którąm jest od nich tak drogo oszacowany
And Jehovah said unto me, Cast it unto the potter, the goodly price that I was prized at by them.
PolishJednakże dzieje się to za zgodą pracownika, i oczywiście za dodatkową zapłatą, a nie automatycznie każdego tygodnia.
Yet this is done with the employee's consent, and for additional payment, of course, and not just automatically every week.
PolishPo drugie: za pracę przysługuje zapłata.
PolishRadujcie się, i weselcie się; albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech; tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed wami.
Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets that were before you.
PolishAle przedniejsi kapłani wziąwszy one srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do skarbu kościelnego, gdyż zapłata jest krwi.
And the chief priests took the pieces of silver, and said, It is not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood.
PolishI będziecie to jeść na każdem miejscu, wy i czeladź wasza; albowiem to jest zapłata wasza za służbę waszę przy namiocie zgromadzenia;
And ye shall eat it in every place, ye and your households: for it is your reward in return for your service in the tent of meeting.
PolishOto panujący Pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a ramię jego panować będzie nad nim; oto zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim.
Behold, the Lord Jehovah will come as a mighty one, and his arm will rule for him: Behold, his reward is with him, and his recompense before him.
PolishRadujcie się dnia tego i weselcie się; albowiem oto zapłata wasza jest obfita w niebiesiech; boć tak właśnie prorokom czynili ojcowie ich.
Rejoice in that day, and leap [for joy]: for behold, your reward is great in heaven; for in the same manner did their fathers unto the prophets.
PolishBudując sobie nierządne domy na rozstaniu każdego gościńca, a wyżynę sobie stawiając w każdej ulicy, owszem pogardzając zapłatą nie jesteś ani jako wszetecznica,
in that thou buildest thy vaulted place at the head of every way, and makest thy lofty place in every street, and hast not been as a harlot, in that thou scornest hire.
PolishOto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: Oto zbawiciel twój idzie, oto zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim.
Behold, Jehovah hath proclaimed unto the end of the earth, Say ye to the daughter of Zion, Behold, thy salvation cometh; behold, his reward is with him, and his recompense before him.
PolishPopustoszę też winne macice jej i figowe drzewa jej, przeto, że mówi: Moja to zapłata, którą mi dali miłośnicy moi; i obrócę je w lasy, a pożrą je zwierzęta polne.
And I will lay waste her vines and her fig-trees, whereof she hath said, These are my hire that my lovers have given me; and I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them.
PolishWreszcie wzywam do znalezienia właściwego rozwiązania w odniesieniu do pozycji asystentów, tak aby nie pojawiały się problemy związane z ich obowiązkami społecznymi i zapłatą podatków.
Finally, I am calling for a suitable solution to be found with regard to the position of assistants, so that there are no problems with regard to their social obligations and tax payments.