"zadowolenie" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zadowolenie" İngilizce çeviri

PL zadowolenie
volume_up
{nötr}

zadowolenie (ayrıca: satysfakcja, zaspokojenie)
Chciałbym wyrazić zadowolenie z brzmienia pierwszego dokumentu na temat przyszłości WPR.
I wish to express my satisfaction with this first text on the future of the CAP.
Pragnę wyrazić głębokie zadowolenie z toczącej się debaty.
Mr President, I must express my deep satisfaction regarding the debate that has taken place.
Po pierwsze pragnę wyrazić moje zadowolenie z treści przedstawionego sprawozdania.
(FI) Madam President, firstly I wish to express my satisfaction with this report.
zadowolenie
Pani McGuinness właśnie mówiła o zadowolonych matkach, które mogą obdarować tym zadowoleniem swoje dzieci.
Mrs McGuinness has just been speaking about contented mothers who are also able to bestow contentment on their children.
zadowolenie (ayrıca: satysfakcja, zawartość, treść, materiał)
Treść sprawozdania przyjmuję z zadowoleniem i z tego powodu głosowałem za jego przyjęciem.
I am pleased with the content of the report, and for that reason, I voted in favour.
(Śmiech) "Teraz dążymy z zadowoleniem do wolności, nie zaś na wygnanie."
(Laughter) "And now we go in content to liberty and not to banishment."
Zawiera ono wiele elementów budzących zadowolenie i przyłączam się do komentarzy przedstawionych przez kilku kolegów w dniu dzisiejszym.
There is much in this report to be content with and I echo the comments of a number of colleagues this morning.

İngilizce' de "zadowolenie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNiewątpliwie Europa wyrasta na lidera, nawet jeśli nie wszystko wzbudza zadowolenie.
Europe is undeniably becoming a leader, even if not everything is satisfactory.
PolishPonadto wyrażamy zadowolenie, że odrzucono poprawkę 60 i poprawkę 68.
Furthermore, we are pleased that Amendment 60 and Amendment 68 have been rejected.
Polish. - (PT) Wyrażamy zadowolenie z powodu przyjęcia naszych wniosków, w których:
in writing. - (PT) We are pleased at the adoption of our proposals that:
PolishRaz jeszcze wyrażam zatem zadowolenie z powodu zmian wprowadzonych w odniesieniu do funduszu.
Thus I once again welcome the changes that have been made regarding this fund.
PolishMoje zadowolenie jest tym większe, że natura omawianego zagadnienia jest na wskroś europejska.
However, I am even more pleased that this is a topic which is genuinely European.
PolishOto dlaczego wyrażam zadowolenie z wyłączenia z tego sprawozdania określonego czasu przewożenia.
This is why I welcome the exclusion from this report of a specific journey time.
PolishWyrażam zadowolenie ze zdecydowanych oświadczeń szefa unijnych obserwatorów.
I welcome the robust statements of the EU's Chief Election Observer.
PolishSprawozdawca Marian-Jean Marinescu wyraża pełne zadowolenie z rozszerzenia umowy.
The rapporteur, Mr Marinescu, unreservedly agrees to an extension of the scope of the agreement.
PolishWyrażam zadowolenie z powodu celu Komisji, jakim jest uproszczenie europejskiej polityki rolnej.
I welcome the Commission's objective of simplifying European agricultural policy.
PolishDlatego też Komisja wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia tego sprawozdania.
The Commission, therefore, welcomes the adoption of this report.
PolishNiech mi będzie wolno podać przykład dającego zadowolenie wyniku wspomnianej współpracy.
Let me give you an example of a pleasing result of this cooperation.
PolishKiedy robisz coś, aby pomóc innym, to zadowolenie trwa i trwa.
When you do something philanthropic to help another person, it lasts and it lasts.
PolishPrzede wszystkim chcę wyrazić zadowolenie z utworzenia paktu Euro Plus, który jest mile widziany.
First, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
PolishCo do istoty rzeczy, powtórzę tylko, że Komisja z wielkim zadowolenie przyjmuje sprawozdanie.
On the substance, I can just reiterate that the Commission very much welcomes the report.
PolishJa także chciałbym wyrazić zadowolenie z tego sprawozdania.
Madam President, I too would like to welcome this report.
PolishMy również wyrażamy zadowolenie, że Komisja Handlu Międzynarodowego prowadzi prace w tej dziedzinie.
We, too, are pleased that the Committee on International Trade is working in this area.
PolishNależy zatem wyrazić zadowolenie z tego, że mamy unijny program statystyczny na lata 2008-2012.
For this reason we should be pleased that we have an EU statistical programme for 2008-2012.
PolishSukcesem było zarówno zadowolenie ważnych osób jak i zaspokojenie własnych preferencji.
Success was just as much about pleasing key figures as it was about satisfying one's own preferences.
PolishTak więc nie ma miejsca na zadowolenie z siebie i opuszczanie straży.
So there is no room for complacency or letting our guard down.
PolishWyrażamy zadowolenie z propozycji przewodniczącego Rady dotyczącej zintegrowanego podejścia do imigracji.
We welcome the Council President's proposal of an integrated approach to immigration.