"zabrać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"zabrać" İngilizce çeviri

volume_up
zabrać {per. fi.}

PL zabrać
volume_up
{perfektif fiil}

1. genel

zabrać
I zwracałam na to uwagę, próbowałam zabrać głos, ale nie byłam dopuszczona.
I realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
Zgodnie z regulaminem pan poseł Brons miał teraz zabrać głos.
Pursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.
Z tego też względu mógł pan zabrać głos, nie ma tutaj mowy o żadnych przywilejach.
That is why you took the floor, so there are no privileges at all.
zabrać
Zabierzmy ze sobą wyniki debaty w sprawie praw człowieka, a co więcej ogłośmy je publicznie.
Please take along the results of the human rights dialogue and, furthermore, do it very publicly.
Należy zabrać ze sobą wszystkie pozostałe tabletki, w tym pojemnik i kartonik, aby personel szpitala nie miał trudności w określeniu, jaki lek został przyjęty.
Take along any tablets that are left, including the container and the carton, so that the hospital staff can easily tell what you have taken.
Please take away as many as you like.
Możemy teraz to zabrać - chciałbym Wam pokazać szybkość zmian, tego co zaszło.
Now we can take away this -- and I would like to show you the rate of speed, the rate of change, how fast they have gone.
Uwidacznia się, jeśli zabrać komuś zegarek, i zamknąć go w bunkrze głęboko pod ziemią, na parę miesięcy.
You can see this most clearly when you take away someone's watch and you shut them into a bunker, deep underground, for a couple of months.

2. "komuś kogoś"

zabrać (ayrıca: zabierać)
volume_up
to bereave {fi.} (sb of sb)
Zabierzę im jako niedźwiedż osierociały, a roztargam zawarcie serca ich, i pożrę ich tam jako lew, jako zwierz dziki szarpając ich.
I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart; and there will I devour them like a lioness; the wild beast shall tear them.

3. "ze sobą"

zabrać (ayrıca: zabierać, przynosić, przynieść)

İngilizce' de "zabrać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishO ile to możliwe, zgłaszając się do lekarza należy zabrać ze sobą opakowanie leku.
If possible, take your tablets or the box with you to show the doctor or pharmacist.
PolishZłożyłem wniosek na piśmie i w czasie całej debaty dawałem znać, że chcę zabrać głos.
I put it in writing and I indicated throughout the debate that I wanted to speak.
PolishZawsze należy ze sobą zabrać opakowanie zewnętrzne leku, nawet jeśli jest ono puste.
Always take the outer carton or the vial of medicine with you, even if it is empty.
PolishW końcu możemy zabrać się za tworzenie unijnej struktury służącej ochronie mniejszości.
We can now finally embark on creating an EU structure for protecting minorities.
PolishZatem, czas by to wszystko zabrać razem i zaprojektować najdoskonalszy TED Talk.
So, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
PolishEuropejski Portal Młodzieżowy > Działalność obywatelska > Gdzie zabrać głos
European Youth Portal > Active citizenship > Where to have your say
PolishZanim rozpoczniemy głosowanie, poseł Schulz chciałby zabrać głos w kwestii formalnej.
Before starting the votes, Mr Schulz has asked to speak on a point of order.
PolishPadła tu propozycja zbudowania muru, dlatego też zdecydowałam się zabrać głos.
A proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
PolishI oczywiście, nasze termometry mogą zabrać nas tylko jakieś 50 lat w przeszłość.
And of course, our thermometers only take us back 50 years or so here.
PolishPragnę osobiście zabrać głos w tej sprawie.
author. - Madam President, I will speak in a personal capacity on this matter.
PolishTeraz trzeba zabrać się do pracy, jako że ważnym jest, ażeby Komisja była skoordynowana.
We now have to get to work, as it is important that the Commission is coordinated.
PolishNie dlatego, że z głupi ludzie nie widzą, że Chiny są tu po to, by zabrać surowce.
If you tell them, "We need a road here," they will help you build it.
PolishZamierzam zabrać głos w sprawie odnowionej agendy społecznej.
(ES) Madam President, I am going to talk about the renewed social agenda.
PolishPodczas debaty poruszono niektóre szczegółowe kwestie, na temat których chciałbym zabrać głos.
Some specific questions were raised in the debate, which I would like to answer.
PolishPozwólcie mi zabrać Was w tą dziedzinę nauki, która jest dość ryzykowna.
Actually, let me put you in that area of learning, which is very insecure.
PolishMamy z pewnością obowiązek zabrać stamtąd swoich obywateli i rezydentów.
We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
PolishW związku z tym musimy przestać się wahać i wreszcie zabrać do działania.
In this respect, we must stop hesitating and finally get down to action.
PolishPróbowałem zabrać głos kilkanaście razy, złożyłem także wniosek, mimo to zostałem zignorowany.
I tried to speak dozens of times, and also handed in my request, but was ignored.
PolishChciałabym zabrać głos przede wszystkim w sprawie wykorzystania środków z aukcji.
I would like to speak mainly about the use of funds from auctions.
PolishMoim zdaniem Europa musi teraz zabrać się za prawdziwe problemy swoich obywateli.
In my view, Europe now has to tackle its citizens' real problems.