PL zablokowanie
volume_up
{nötr}

1. genel

zablokowanie (ayrıca: blokada, blok, kłoda, krążek)
volume_up
block {isim}
Czy w końcu nie będzie konieczne zablokowanie importu chińskich towarów?
Will it not be necessary, in the end, to block imports of Chinese goods altogether?
Uniemożliwia to zablokowanie tych środków prze wierzycieli.
This makes it practically impossible for creditors to block those funds.
Pakistańskie biuro Telecom nakazało wszystkim dostawcom Internetu zablokowanie tej strony.
The Pakistani Telecom authority instructed all Internet providers to block the website.

2. IT

zablokowanie (ayrıca: wyłączenie, dezaktywacja)

İngilizce' de "zablokowanie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZablokowanie witryny ma bezpośredni wpływ jedynie na Twoje wyniki wyszukiwania.
By blocking a site, only your own search results will be directly affected.
Polishkrwotok, częściowe lub całkowite zablokowanie naczyń krwionośnych, zmniejszone ciśnienie
Bleeding, partial or complete blocking of blood vessels, reduced blood pressure
PolishInnym priorytetem jest zablokowanie głównych kanałów przerzutu opium z Afganistanu.
Another priority is blocking one of the main channels of opium smuggling from Afghanistan.
PolishKryzys żywnościowy, który w tej chwili dotyka Europę, spowodował zablokowanie handlu z Rosją.
The food crisis which is affecting Europe at the moment has brought trade with Russia to a halt.
PolishZablokowanie wytwarzania nowych białek powoduje zatrzymanie rozmnażania bakterii i ich śmierć.
By blocking the production of new proteins, the bacteria cannot multiply and they eventually die.
PolishZablokowanie tego enzymu powoduje zmniejszenie porostu włosów.
When this enzyme is blocked, the growth of hair is slowed down.
PolishPowoduje to zablokowanie działania bradykininy przyczyniając się do ustąpienia objawów choroby.
Firazyr has been studied in two main studies in patients with angioedema of the skin or the abdomen.
PolishWalsartan działa poprzez zablokowanie działania angiotensyny II.
Valsartan works by blocking the effect of angiotensin II.
PolishZablokowanie przyjęcia traktatu konstytucyjnego wynikło z woli obywateli Francji i Holandii.
The Constitutional Treaty was blocked following the vote taken by the citizens of France and the Netherlands.
PolishKonieczne jest zablokowanie działań zbrojnych na terenie Czadu, ale i skutków kryzysu w Darfurze.
It is vital to stop not just the armed conflict in Chad but also the fall-out from the crisis in Darfur.
PolishZablokowanie wytwarzania angiotensyny I powoduje spadek poziomu zarówno angiotensyny I, jak i angiotensyny II.
By blocking the production of angiotensin I, levels of both angiotensin I and angiotensin II fall.
PolishXolair działa poprzez zablokowanie substancji zwanej immunoglobuliną E (IgE) wytwarzanej przez organizm człowieka.
Xolair works by blocking a substance called immunoglobulin E (IgE), which is produced by the body.
PolishPoprzez zablokowanie czynnika Xa poziom trombiny spada, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów w żyłach.
By blocking factor Xa, the levels of thrombin decrease, which reduces the risk of blood clots forming in the veins.
PolishBiałko to bierze udział w procesach zapalnych w organizmie, a jego zablokowanie może zmniejszać stan zapalny.
This protein is involved in inflammatory processes of the body, and blocking it can reduce the inflammation in your body.
PolishNiektórzy uważają, że celem jest zablokowanie opozycji możliwości pełnego uczestniczenia w wyborach listopadowych.
These are believed by some to be intended to obstruct the full participation of the opposition in the November elections.
PolishW sprawozdaniu całkiem słusznie zaproponowano zablokowanie części budżetu Komisji w przypadku uporczywego stosowania przez Komisję takich praktyk.
The report quite rightly proposes that, if the Commission persists in such practices, part of its budget will be blocked.
PolishZ tego co mi wiadomo, emisja euroobligacji, która spowodowałaby zablokowanie rynku światowego przez euro, jest częścią tego pakietu.
As far as I am concerned, the creation of Eurobonds, which could create a global market backed up by the euro, is part of this package.
PolishTym bardziej dziwi zablokowanie rzeczywistej debaty na temat dialogu z obywatelami na forum Parlamentu Europejskiego.
This also makes the blocking of any real discussion on the issue of dialogue with citizens in the forum of the European Parliament all the more surprising.
PolishZwracam się do Komisji Europejskiej z pytaniem - ile polskich dzieci musi zapłacić życiem za zablokowanie budowy obwodnicy?
I will direct a question to the European Commission: how many Polish children have to pay with their lives due to construction of the bypass being blocked?
PolishPodobne zdarzenia miały miejsce w zachodniej Francji, gdzie liczne drogi stały się nieprzejezdne, co spowodowało zablokowanie transportu.
Similar situations arose in the western part of France, where many roads were impassable to traffic and caused gridlock to the transport system.