PL założone
volume_up
{sıfat}

założone (ayrıca: założony, ustanowiony, założona)
To oznacza, że więcej niż co trzecie nowo założone mikroprzedsiębiorstwo nie utrzymywało się przez pierwszy rok działania.
This means that more than one third of newly-established micro-entities have not lasted through the first year of operation in the market.
Każde przedsiębiorstwo założone zgodnie z prawem w jednym kraju UE może otworzyć drugą siedzibę (biuro, agencję, oddział lub spółkę zależną) w innym kraju UE.
Any business legally established in an EU country may open a secondary establishment (office, agency, branch or subsidiary) in another EU country.

"założyć" için eşanlamlılar (Lehçe):

założyć

İngilizce' de "założone" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishWspólnoty założone przez Jeana Vaniera, tak jak on sam, promieniują czułością.
The communities that Jean Vanier founded, like Jean Vanier himself, exude tenderness.
PolishPierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzonam jest.
Before the mountains were settled, Before the hills was I brought forth;
PolishForum Społeczeństwa Obywatelskiego, założone w ramach Partnerstwa Wschodniego, to dobry początek.
The Civil Society Forum, founded as part of the Eastern Partnership, is a good start.
PolishO ile dobrze pamiętam obie te organizacje zostały założone w 1975 roku.
If I remember correctly, both organisations were founded in 1975.
PolishCzego możecie nie wiedzieć o historii SPCA, to że zostało założone by zabijać psy i koty.
Nathan was the number two person at the San Francisco SPCA.
PolishJeśli Twoje konto Portfela Google zostało założone z użyciem adresu, który nie kończy się ciągiem @gmail.com,
If you signed up for Google Wallet with an address that doesn't end in @gmail.com,
PolishZastanawiam się, czy to możliwe, że dwie organizacje zostały założone w tym samym czasie w tym samym celu?
I wonder: is it possible that two organisations were founded at the same time for the same purpose?
PolishZałożone korzyści wynikające ze zwalczania terroryzmu należy wyważyć względem swobody obywateli i ochrony danych.
The intended benefit of combating terrorism has to be weighed against citizens' freedom and data protection.
PolishNie należy stosować kropli, kiedy soczewki są założone.
PolishSą to instytucje założone przez rząd, Są to instytucje założone przez rząd, a prowadzone przez społeczności, dla ich zysku.
Conservancies are legally instituted institutions by the government, and these are run by the communities themselves, for their benefit.
PolishMusimy utrzymać założone cele.
PolishKraj ten został założony przez Muzułmanów z Indii Brytyjskich ze względu na ich przynależność religijną, podobnie jak Indie zostały założone przez Hindusów.
It was founded by the Muslims from British India because of their religious affiliation, in the same way that India was founded by Hindus.
PolishDlatego uważam, że Unia Europejska musi pilnie omówić kwestię właściwych metod, którymi siły ONZ w Kongo mają osiągnąć założone cele misji.
This is why I believe that the European Union must discuss urgently how the UN forces in the Congo are going to achieve properly the mission objectives that have been assigned them.
PolishPokazę wam eLEGS, założone przez Amandę Boxtel, która 19 lat temu uległa kontuzji rdzenia kręgowego przez co nie mogła chodzić aż do dzisiaj.
Let me now introduce you to eLEGS that is worn by Amanda Boxtel that 19 years ago was spinal cord injured, and as a result of that she has not been able to walk for 19 years until now.
PolishAle od kandydata na przyszłego szefa Komisji wymaga się więcej, wymaga się, żeby powiedział jak zamierza osiągnąć założone cele, a nie tylko zaprezentował ich katalog.
Yet more is expected from a candidate for the future head of the Commission: he is expected to say how he intends to achieve this, rather than just presenting a list of challenges.
PolishChodzi o pakiet, który realizuje wszystkie założone cele, powtarzam wszystkie cele do 2020 roku, ale który jest łatwiejszy do przyjęcia przez naszą europejską gospodarkę.
What I have in mind is a package which would achieve all the proposed goals, I repeat, all goals up to the year 2020, but which would be easier to accept by our European economy.
PolishSystem uprawnień do emisji gwarantuje uzyskanie środków dla CCS, natomiast CCS gwarantuje, że poczynimy postępy w redukcji CO2 i będziemy w stanie osiągnąć założone cele.
The emission trading scheme guarantees that resources will be made available for CCS, and CCS also guarantees that we shall make headway in reducing CO2 and shall be able to achieve our targets.
PolishUnia Europejska przyjęła jednak zobowiązanie, że w polityce dotyczącej wszystkich dziedzin, które mają wpływ na kraje rozwijające się, zostaną uwzględnione założone cele rozwojowe.
However, the European Union has made the commitment that all EU policies with an impact on developing countries will take into account the development objectives which have been assumed.