"wzrosnąć" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wzrosnąć" İngilizce çeviri

PL wzrosnąć
volume_up
{perfektif fiil}

1. genel

volume_up
to burgeon {fi.} [mec.] (crime)
wzrosnąć (ayrıca: ożywiać, poprawić)
volume_up
to rally {gsiz. fiil} (recover)
wzrosnąć
volume_up
to be up {fi.} (prices)
Same władze mówią o 2 500 ciałach, a ich liczba może wzrosnąć do 50 000.
The authorities themselves are talking about 2 500 bodies, and this may rise to up to 50 000.
Transport zużywa ponad 30% energii, a zużycie to za 20 lat ma wzrosnąć o 30%.
Transport takes up over 30% of energy consumption, and that figure is set to rise by 30% in 20 years.
Ponieważ to jest dokładnie to, co zakłada to sprawozdanie, i w wyniku wprowadzenia tego systemu podatki mogą tylko wzrosnąć.
Because that is exactly what it is, and the only way tax will go is up.
wzrosnąć (ayrıca: podnosić, podnieść, wykopać, wynosić)

2. "np. o cenie"

wzrosnąć (ayrıca: pójść w górę)
volume_up
to skyrocket {fi.} [gün. dil]
Znacznie jednak wzrosła rola walut i kursów walutowych jako mechanizmów globalnego dostosowania.
However, the role of currencies and exchange rates as global adjustment mechanisms has skyrocketed.
Our customer loyalty skyrocketed.
W 2005 przelewy z zagranicy w jednej tylko Nigerii skoczyły w górę - może nie skoczyły, ale znacznie wzrosły.
In 2005, remittances -- I just took one country, Nigeria skyrocketing -- skyrocketing is too dramatic, but increasing dramatically.

3. Finans: "do poziomu czegoś"

wzrosnąć (ayrıca: wzrastać)
volume_up
to firm {gsiz. fiil} (to sth)

"wzrosnąć" için eşanlamlılar (Lehçe):

wzrosnąć

İngilizce' de "wzrosnąć" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishW dalszej perspektywie wartość pomocy ma wzrosnąć do 9,9 miliarda dolarów.
In the longer term, the value of their aid is to rise to USD 9.9 billion.
PolishA w przypadku kraju z tak szybko rozwijającą się turystyką liczba ta może jedynie wzrosnąć.
A country with a rapidly developing tourism sector, this number can only rise.
Polish. - (DA) Mobilność na europejskim rynku pracy musi wzrosnąć.
in writing. - (DA) Mobility in the European labour market must be increased.
PolishPoziom amprenawiru i rytonawiru może wzrosnąć po zaprzestaniu podawania ziela dziurawca.
Amprenavir and ritonavir levels may increase on stopping St John's wort.
PolishWiemy, że u niektórych naszych partnerów tempo zmian zamiast wzrosnąć, spadło.
We know that in some of our key partners, the pace of change has slowed rather than accelerated.
PolishRozumiem również, że ta liczba może wzrosnąć do ponad 60 000 w ciągu następnych kilku miesięcy.
I also understand that this figure will rise to over 60 000 in the next few months.
PolishPrognozuje się, że światowa produkcja rolna będzie musiała wzrosnąć o 70 % do 2050 roku.
It is estimated that, by 2050, we will need a 70% increase in global agricultural production.
PolishAby wykarmić 9 miliardów ludzi, produkcja rolna musi wzrosnąć o 60-70 %.
In order to feed 9 billion people better, agricultural production needs to increase by 60-70%.
PolishWedług budżetu koszty emerytur miały wzrosnąć w roku 2008 o 10%.
In the budget pension costs were expected to increase by 10% in 2008.
PolishTe kwoty, w sumie 429 milionów euro, mogą jeszcze wzrosnąć, w zależności od oceny potrzeb.
These amounts, totalling EUR 429 million, may be further increased, depending on the needs assessment.
PolishJuż teraz połowę naszej energii importujemy spoza UE, a ta zależność ma jeszcze wzrosnąć.
Even now we import half of our energy from outside the EU and dependence on imports is predicted to grow.
PolishJej siłą jest 27 państw członkowskich, których liczba w niedługim czasie może wzrosnąć.
Its strength is provided by the 27 Member States, which could increase in number in the not too distant future.
PolishW wyniku dalszego rozszerzania UE liczba członków (i zastępców) może wzrosnąć maksymalnie do 350 osób.
Further expansion of the EU could take the number of members (and alternates) to a maximum of 350.
PolishZgodnie z ustalonymi celami UE, odsetek pomocy musi wzrosnąć do poziomu 0,7% PNB do roku 2015.
According to the EU targets set, the percentage figure for aid needs to rise to 0.7% of GNP by the year 2015.
PolishPomoc Unii Europejskiej musi znacząco wzrosnąć; konieczny jest też udział światowego systemu bankowego.
European Union aid must be increased considerably, and the global banking system must become involved.
PolishOcenia się, że produkcja UE będzie musiała wzrosnąć o 70 %, żeby można było zaspokoić rosnący popyt.
It is estimated that EU production will have to rise by over 70% just to meet rising demand in the future.
PolishZe sprawozdań Komisji wynika, że w przyszłym roku liczba ta może wzrosnąć do siedmiu milionów.
According to reports from the Commission, this figure could increase to seven million over the course of the next year.
PolishPoziom amprenawiru może wzrosnąć po zaprzestaniu przyjmowania preparatów zawierających ziele dziurawca.
If a patient is already taking St John's wort, check amprenavir and if possible viral levels and stop St John's wort.
PolishJeżeli w tym kraju nie dojdzie do znaczącej poprawy, do końca 2008 r. liczba ta może wzrosnąć do 3,5 miliona.
If there is no significant improvement in this country, this figure could rise to 3.5 million by the end of 2008.
PolishW Rumunii sytuacja jest alarmująca, ponieważ wskaźnik ten ma wzrosnąć z 21,3 % w 2008 roku do 65,3 % w 2060 roku.
The growth of this ratio in Romania is alarming as it is set to increase from 21.3% in 2008 to 65.3% in 2060.