PL wywoływać
volume_up
[wywołuję|wywoływałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

wywoływać (ayrıca: wywołać, powodować, spowodować)
Te modyfikacje i zmiany wywołują u ludzi przerażenie z powodu możliwych trudności.
Those alterations and changes bring horrors of hardship on people.
Podobnie niepokoją mnie przekłamania, które właśnie usłyszałem: meczety wywołują wojnę w naszym społeczeństwie!
Similarly, some turns of phrase that I have just heard worry me: the mosques bring war into our societies!
wywoływać (ayrıca: wezwać, wzywać, wywołać, krzyczeć)
Pojęcie nauki płodu może wywoływać próby pozytywnego wpływania na rozwój płodu - poprzez np. puszczanie Mozarta przez słuchawki położone na brzuchu kobiety ciężarnej.
The notion of fetal learning may conjure up for you attempts to enrich the fetus -- like playing Mozart through headphones placed on a pregnant belly.
wywoływać (ayrıca: wywołać)
volume_up
to elicit [elicited|elicited] {g. fiil} (laughter, smile)
Do pewnego stopnia rozumiem również to, że takie kwestie mogą czasem wywoływać silne, emocjonalne reakcje.
I also have a degree of understanding for the very emotional responses which such matters sometimes elicit.
Zarówno dibotermina alfa jak kolagen wołowy typu I wywołują u pacjentów odpowiedź immunologiczną.
Both dibotermin alfa and bovine Type I collagen have been found to elicit immune responses in patients.
Aktywność w zakresie blokowania kanałów wapniowych, na przykład, wywołuje rozszerzenie tętnic z towarzyszącą retencją sodu i wody.
Calcium channel blocking activity, for example elicits direct arterial dilation accompanied by sodium and water retention.
wywoływać (ayrıca: wzniecać, podburzyć, podburzać)
O wiele trudniejsze okazuje się stworzenie projektu, który wywołuje poczucie szczęścia i mam zamiar pokazać wam trzy przykłady, którym się to udało.
Much, much more difficult is this, where the designs actually can evoke happiness -- and I'm going to just show you three that actually did this for me.
wywoływać (ayrıca: wywołać, odpalać, odpalić)
Wiadomo, że chinolony mogą wywoływać drgawki.
Quinolones are known to trigger seizures.
Ośrodkowy układ nerwowy Wiadomo, że chinolony wywołują drgawki lub obniżają próg drgawkowy.
Central Nervous System Quinolones are known to trigger seizures or lower the seizure threshold.
Ich wartość wynika z procesu tożsamości, który wywołują.
Their value comes from the identity process that they trigger.
wywoływać (ayrıca: wywołać, powodować, spowodować)
volume_up
to bring upon {fi.}

2. "ze strony kogoś"

wywoływać (ayrıca: wywołać)
volume_up
to elicit [elicited|elicited] {g. fiil} (reaction/from sb)
Do pewnego stopnia rozumiem również to, że takie kwestie mogą czasem wywoływać silne, emocjonalne reakcje.
I also have a degree of understanding for the very emotional responses which such matters sometimes elicit.
Zarówno dibotermina alfa jak kolagen wołowy typu I wywołują u pacjentów odpowiedź immunologiczną.
Both dibotermin alfa and bovine Type I collagen have been found to elicit immune responses in patients.
Aktywność w zakresie blokowania kanałów wapniowych, na przykład, wywołuje rozszerzenie tętnic z towarzyszącą retencją sodu i wody.
Calcium channel blocking activity, for example elicits direct arterial dilation accompanied by sodium and water retention.

3. "coś"

wywoływać (ayrıca: wywołać)
volume_up
to foment [fomented|fomented] {fi.} [mec.] (tension)

4. Fotoğrafçılık

Wywołuję zdjęcia, a Kodak do mnie: „Czas na prostotę” („Keep it Simple").
I develop photographs, and Kodak said, "Keep It Simple."

İngilizce' de "wywoływać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZakażenie O. rhinotracheale może wywoływać choroby układu oddechowego i śmierć.
Infection with O. rhinotracheale can cause respiratory diseases and death.
PolishLeki, w tym Starlix, mogą również wywoływać objawy niskiego stężenia cukru we krwi.
Medicines, including Starlix, may also produce symptoms of low blood sugar.
PolishLeki, w tym Trazec, mogą również wywoływać objawy niskiego stężenia cukru we krwi.
Medicines, including Trazec, may also produce symptoms of low blood sugar.
PolishVfend może wywoływać zaburzenia widzenia oraz nieprawidłową reakcję na światło.
VFEND may cause blurring of vision or uncomfortable sensitivity to light.
PolishProwadzenie pojazdów i obsługa maszyn Ten lek może wywoływać u dziecka senność.
Driving and using machines This medicine may make your child feel sleepy.
PolishPodrabiane leki mogą wywoływać skutki inne niż tabletki, które przepisał lekarz.
Fake medicines may have effects other than those of the tablets prescribed by the doctor.
PolishDlatego nie ma żadnych powodów, żeby wywoływać dalszy rozłam, panikę i obawy!
Therefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!
PolishMoje słowa muszą oczywiście wywoływać zaniepokojenie szeregu państw członkowskich.
In saying this, I am certainly going to worry a number of Member States.
PolishSomatropina może wywoływać insulinooporność, a u niektórych pacjentów hiperglikemię.
Somatropin may induce a state of insulin resistance and in some patients hyperglycaemia.
PolishDepresja oddechowa Hydroksymaślan sodu może także wywoływać depresję oddechową.
Respiratory depression Sodium oxybate also has the potential to induce respiratory depression.
PolishParahydroksybenzoesany mogą wywoływać reakcje uczuleniowe (także opóźnione).
Parahydroxybenzoates may cause allergic reactions (possibly delayed).
PolishPodczas tej debaty pojawiły się dwie kwestie, które wydają się wywoływać nieporozumienia.
In this debate there have been two elements that have been rather, perhaps, confusing.
PolishEntakapon podawany w skojarzeniu z lewodopą może wywoływać uczucie senności i epizody
Entacapone in association with levodopa has been associated with somnolence and episodes of
PolishPrzypuszcza się, że klofarabina stosowana w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone.
Clofarabine may cause serious birth defects when administered during pregnancy.
PolishJak każdy lek LYRICA może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Like all medicines, LYRICA can have side effects, although not everyone gets them.
PolishCMV atakuje siatkówkę oka i może wywoływać utratę wzroku i prowadzić do ślepoty.
CMV attacks the retina of the eye and may cause loss of vision, and eventually lead to blindness.
PolishMoże on wywoływać reakcje toksyczne i reakcje alergiczne u niemowląt i dzieci do 3 lat.
May cause toxic reactions and allergic reactions in infants and children up to 3 years old
PolishTak jak inne środki uszczelniające, TachoSil może wywoływać reakcje alergiczne.
As for other sealants, TachoSil may cause an allergic reaction.
Polish[ Nazwa własna ] może wywoływać zapalenie wątroby o szybkim i ciężkim przebiegu, które
[ Invented name ] may cause a rapid and severe inflammation of the liver which could lead to
PolishPewne leki, jeśli będą podawane wraz z lekiem Pedea, mogą wywoływać działania niepożądane.
Certain medicines, if given together with Pedea, may cause side effects.