"wywnioskować" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wywnioskować" İngilizce çeviri

PL wywnioskować
volume_up
{perfektif fiil}

wywnioskować (ayrıca: zawrzeć, wnosić, zakończyć, konkludować)
Teraz, dziesięć lat później, możemy wywnioskować, że dokonał się postęp w tym zakresie.
Ten years later, we can conclude that progress has been made.
Ponadto moim zdaniem możemy również wywnioskować, że pszczoły stanowią dobry wskaźnik naszej zdolności do prowadzenia przyjaznego środowisku przemysłu rolnego.
In addition, I think we can conclude that bees are a good indicator of our ability to have an environmentally friendly farming industry.
Zatem CHMP zalecił przeprowadzenie badań oceniających dawkowanie, aby wywnioskować, czy leczenie dawką 60 mg na dobę mogłoby okazać się odpowiednie u niektórych pacjentów.
The CHMP therefore recommended that dose finding studies should be explored to conclude if treatment with 60mg once daily would also be adequate for some patients.
wywnioskować (ayrıca: wnioskować, dedukować)
UE nie jest aż tak ogromnym podmiotem, abyśmy mogli wywnioskować zróżnicowane konsekwencje kryzysu finansowego dla państw członkowskich.
The EU is not such an enormous entity that we can deduce different consequences of the financial crisis for Member States.
Możemy na tej podstawie jedynie wywnioskować, że Turcja nie jest pełnoprawnym kandydatem do przystąpienia do UE, na co zwracam uwagę.
We can only deduce from this that Turkey is not a fully-fledged candidate for accession to the EU, of which I am taking note.
Uważam, że budżet Rady na rok budżetowy 2008 został wykonany prawidłowo, jak można wywnioskować ze sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego.
I believe that the Council budget for the 2008 financial year was correctly implemented, as can be deduced from the annual report of the Court of Auditors.
wywnioskować (ayrıca: zasugerować, wnioskować)
Można by wywnioskować z porozumienia politycznego w ramach Rady, że powinna istnieć możliwość ponownego procesu lub że możliwość odwołania jest wystarczająca.
You could infer from the political agreement within the Council that you should be given a retrial or that a possibility of appeal is sufficient.

"wywnioskować" için eşanlamlılar (Lehçe):

wywnioskować

İngilizce' de "wywnioskować" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishCóż, nie jest to moje TED wish; to nasze życzenie, jak już zdążyliście wywnioskować.
Well, it's not my TED wish; it's our wish, as you've already gathered.
PolishMożemy to wywnioskować używając naprawdę podstawowego przetwarzania sygnałów.
We can actually figure it out using really basic signal processing.
PolishNie jestem patologiem, ale z tego nie da się wiele wywnioskować.
And I'm no pathologist, but you can't tell much from this.
PolishZ relacji mediów można wywnioskować, że to tylko rolnicy z sektora mlecznego są w trudnej sytuacji.
The impression you get from the media is that it is only the dairy farmers that are in a difficult situation.
PolishMożna to wywnioskować z opinii przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z UE i spoza jej granic.
You can see that from the feedback that we get from representatives of civil society, both within and beyond the EU.
PolishCo można wywnioskować z dotychczasowej dyskusji?
PolishMożemy wywnioskować, że jesteście zaniepokojeni sytuacją populacji Cyganów w Europie, również w mojej ojczyźnie, Bułgarii.
We gather that you are concerned for the gypsy population in Europe, which includes also my homeland, Bulgaria.
PolishJak można wywnioskować z liczby posłów chcących zabrać głos, jest to zajmujące dossier legislacyjne.
Madam President, as we can see from the fact that many people wish to take the floor, this is an exciting legislative dossier.
PolishPod tym względem nie mogę zrozumieć pańskiego pytania, ale wydaje mi się, że mogę z niego wywnioskować, iż Pan również wspiera demokrację.
To this extent, I failed to understand the meaning of your question, but what I believe I can glean from it is that you also support democracy.
PolishUważam, że budżet Rady na rok budżetowy 2008 został wykonany prawidłowo, jak można wywnioskować ze sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego.
I believe that the Council budget for the 2008 financial year was correctly implemented, as can be deduced from the annual report of the Court of Auditors.
PolishZ pańskiej odpowiedzi mogę wywnioskować, że pragnie pan kryteriów znacznie "ostrzejszych”, cokolwiek to może oznaczać, a więc problem ten będzie się utrzymywać.
I hear from your answer that you are looking for much more 'strict' - whatever that might mean - and therefore leave us with the same problem.
PolishProblem polega na tym, że większość instytucji finansowych - jak można wywnioskować na podstawie dostarczonych danych - nie przestrzega zalecanych przez nas przepisów.
The problem is that most of the financial institutions, as appears to be the case, judging from the data supplied, are not adhering to the rules and regulations we have recommended.
PolishZ badań na psach można wywnioskować, że stężenie śmiertelne wynosi około 640 ppm tlenku azotu w ciągu czterech godzin, podczas gdy ekspozycja na 320 ppm tlenku azotu nie jest śmiertelna.
From studies in dogs it can be deduced that the lethal concentration is around 640 ppm nitric oxide for 4 hours, whereas, exposures of 320 ppm nitric oxide are non-lethal.
PolishJak można wywnioskować z debaty na forum właściwej komisji oraz z przedłożonych przez nią alternatywnych wniosków, mamy tu do czynienia z walką o władzę pomiędzy Komisją a Radą.
As shown in the debate in the specialist committee itself and in the alternative proposals which it presents, there is a power struggle going on here between the Commission and the Council.