"wysyłać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wysyłać" İngilizce çeviri

volume_up
wysyłać {imper. fi.}

PL wysyłać
volume_up
[wysyłam|wysyłałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

wysyłać (ayrıca: posłać, słać, wypuścić, wypuszczać)
W czasie kryzysu pragniemy wysyłać państwom członkowskim jasne sygnały.
During a crisis, we wish to send out clear messages to the Member States.
Innymi słowy, proszę nie wysyłać obserwatorów, którzy mieliby monitorować nielegalne wybory.
In other words, do not send election observers there for an illegitimate election.
Muszą wysyłać swoje dzieci do szkoły i integrować się w rynek pracy.
They must send their children to school and become integrated into the labour market.
wysyłać (ayrıca: wysłać)
Aby wysyłać wiadomości przy użyciu innej nazwy użytkownika Google Maila, musisz najpierw zarejestrować odpowiedni adres.
Select an option below for instructions on how to add your other addresses to your Google Mail account.
Mamy wroga kobiet, który wysyła nam maile pełne nienawiści zwolnili go ze szkoły Big 10.
We got a misogynist administrator sending us hate-mail fired from a Big Ten school.
Pamiętaj, że język wyświetlania Google Maila nie ma wpływu na język wysyłanych i odbieranych wiadomości.
Remember, your Google Mail's display language doesn't affect the language in which your messages are sent and received.
wysyłać
W czasie kryzysu pragniemy wysyłać państwom członkowskim jasne sygnały.
During a crisis, we wish to send out clear messages to the Member States.
UE powinna uważać, by nie wysyłać błędnego sygnału.
The EU should be careful not to send out the wrong message.
These are the signals that Parliament must send out.
Wysyłają je potem setki mil od domu, do ortodoksyjnych szkół realizujących program Talibów.
Then they ship them off, hundreds of miles away to hard-line schools that run along the Taliban agenda.
Zamiast transportować produkty na drugi koniec świata, wysyłamy dane przez Internet.
We're now, instead of shipping a product across the world, we're sending data across the Internet.

2. Ticaret

wysyłać (ayrıca: wysłać, przewieźć, przewozić)
My, Zieloni, chcemy skorzystać z rozwiązania "jednego okienka” i powołać w Europie jedną osobę do kontaktu dla każdego, kto chce wysyłać pociągi przekraczające granice w Europie.
We Greens want to use the one-stop shops to create a single contact person for everyone who wants to send freight trains across borders in Europe.

3. "do czegoś"

wysyłać (ayrıca: wysłać, przesyłać, przesłać)
volume_up
to output {fi.} (to sth)

4. IT

wysyłać (ayrıca: przesłać dane, wrzucić, wrzucać)
wysyłać (ayrıca: wysłać)

İngilizce' de "wysyłać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishSądzimy, że to nie jest właściwy czas, by wysyłać Turcji pozytywne sygnały.
It is our belief that this is not the time to be sending Turkey positive signals.
PolishUE musi traktować Ukrainę jak prawdziwego partnera i wysyłać jej jasne sygnały.
The EU must treat Ukraine as a genuine partner and give it clear messages.
PolishJest to jasny sygnał, jaki Unia Europejska powinna wysyłać Rosji.
That is the clear message that the European Union should be sending to Russia.
PolishJeśli nie chcesz wysyłać powiadomień, usuń zaznaczenie pola wyboru „Powiadom innych przez e-mail”.
If you'd rather not notify them, de-select the 'Notify people via email' checkbox.
PolishBędziemy nadal wysyłać zdecydowane sygnały w tym względzie do wszystkich zainteresowanych stron.
We will continue sending firm messages in that respect to all stakeholders.
PolishRóżne osoby mogły przemawiać, ale musiały wysyłać ten sam sygnał.
Different people could speak, but they had to convey the same message.
PolishZ jakim wyprzedzeniem wysyłać zawiadomienie o kontroli zdecydujemy w dzisiejszym głosowaniu.
How much notice should be given will be decided in the vote today.
PolishTa metoda działa tak dobrze, że możemy wysyłać całkowicie sztuczne komunikaty bezpośrednio do mózgu.
The approach works so well that we can write purely artificial messages directly to the brain.
PolishUnia Europejska nie może wciąż wysyłać sprzecznych sygnałów.
The European Union cannot continue to give contradictory signals.
PolishTo rzeczywisty adres firmy, na który można wysyłać pocztę.
You can also use an AdWords login and password, if you have one.
PolishUnia przestanie być częścią problemu dopiero wówczas, gdy zacznie wysyłać rachunki pod właściwy adres.
The Union will only stop being part of the problem when it starts sending the bills to the right addresses.
PolishWłaśnie, czy Komisja nie powinna była wysyłać dużo jaśniejszego i jednoznacznego komunikatu w tym kontekście?
Indeed, should the Commission not have been sending out a much clearer and unequivocal message here?
PolishNie może nadal wysyłać na północ wyspy, osadników którzy tłumią społeczność Turków cypryjskich.
It cannot continue sending to the northern part of the island settlers who are stifling the Turkish Cypriot community.
PolishWładze państwowe powinny starać się nie wysyłać mylnych sygnałów, przyciągających osoby lekkomyślne i pozbawione skrupułów.
Governments must be careful not to give the wrong signal to the unscrupulous and foolhardy.
PolishMówiąc ogólnie, musimy wysyłać spójny komunikat.
Overall, it is important to maintain a coherent message.
PolishW ukryciu, zacząłem wysyłać ludziom to.
And so quietly in the background, I started sending people this.
PolishPowinniśmy przestać wysyłać komunikaty pełne pustosłowia, jak to czyniliśmy nazbyt długo w przypadku Tunezji, Egiptu i Libii.
We should stop sending empty messages, as we have done for too long with Tunisia, Egypt and Libya.
PolishZ tego powodu ja także uważam, że Europa nie powinna wysyłać swoich głów państw na ceremonię otwarcia.
For that reason, I, too, believe that Europe should not be sending its Heads of State or Government to the opening ceremony.
PolishNawet jeśli to prawda, nie jest to sygnał, jaki Parlament Europejski powinien wysyłać w tym decydującym momencie.
However true it may be, it is not the signal that the European Parliament should be giving at this crucial point in time.
PolishJeśli nie chcesz wysyłać powiadomień, usuń zaznaczenie pola wyboru „Powiadom innych przez e-mail”.
If you'd rather not notify them, de-select the 'Notify people via email' checkbox. They'll have access to the item when they next sign in.