"wypadek" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wypadek" İngilizce çeviri

PL wypadek
volume_up
{eril}

wypadek (ayrıca: katastrofa, przypadek)
Przedmiot: Wypadek kolejowy w Buizingen a elektroniczny system bezpieczeństwa
Subject: Railway accident in Buizingen and electronic safety system
Wypadek na Węgrzech jest też przykładem solidarności europejskiej.
The accident in Hungary also provides an example of European solidarity.
Każdy wypadek drogowy jest rekonstruowany i objęty dochodzeniem badającym jego przyczyny.
Every road accident is reconstructed and it is investigated how such an accident could have occurred.
wypadek (ayrıca: zdarzenie, incydent, zajście)
Niestety zdarzył się wypadek, za który pan Posselt nie odpowiada.
Unfortunately, an incident occurred for which Mr Posselt bore no responsibility.
Ten bardzo poważny wypadek dowodzi, że problem bezpieczeństwa z pewnością jeszcze nie został rozwiązany.
That extremely serious incident shows that the safety problem has certainly not yet been resolved.
Woman: You still have to report the incident.
wypadek (ayrıca: okazja, zdarzenie, przypadek, zajście)
Szanowni państwo, to nie jest wypadek przy pracy.
Ladies and gentlemen, this is no minor occurrence.
Mam nadzieję, że ustalimy dokładny przebieg wydarzeń, dzięki czemu będziemy mogli uniknąć podobnego wypadku.
We will, I hope, find out the exact trail of events so that we can avoid a similar occurrence.
W żadnym wypadku przerwa pomiędzy stosowaniem systemów transdermalnych, plastrów nie może przekraczać 7 kolejnych dni.
During the patch-free week a new Change Day may be selected by applying the first EVRA patch of the next cycle on the first occurrence of the desired day.
wypadek (ayrıca: katastrofa, kraksa, łoskot, łomot)
volume_up
crash {isim}
W 2001 roku doszło do wypadku kolejowego w Pécrot, który przypominał zeszłotygodniowy wypadek w Buzingen.
In 2001, a train crash occurred in Pécrot that was similar to last week's in Buizingen.
Nothing like a crash to end a joke.
Przedmiot: Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen
Subject: Causes of the dreadful train crash on Monday, 15 February in Buizingen

İngilizce' de "wypadek" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTeraz musimy zadbać, byśmy byli lepiej wyposażeni na wypadek następnego kryzysu.
We must now ensure that we are better equipped next time the crisis strikes.
PolishChciałbym podkreślić dwa punkty na wypadek zawierania jakichkolwiek umów dwustronnych.
I would like to stress two points, should any bilateral agreements be concluded.
PolishPonadto musimy być przygotowani na wypadek, gdyby ten napływ skierował się ku Europie.
Moreover, if this influx makes its way towards Europe, then we must be prepared.
PolishTak więc wypadek ten nie ma nic wspólnego z konkurencją lub otwarciem sieci.
Therefore, this has nothing to do with competition or with the opening up of the network.
PolishZawsze nale y mie przy sobie zwykł strzykawk na wypadek zatrzymania lub innej awarii pompy.
Always have ordinary syringes available in case of pump interruption or failure. lp
PolishW tej części znajdziesz wiele innych cennych rad „na wszelki wypadek”.
You will find other useful advice in this section if things should go wrong.
PolishTen zastrzyk powinien pomóc, ale na wszelki wypadek dam ci jeszcze receptę.
This shot should do the trick...... but I'll give you a week's prescription just in case.
PolishZachowamy czujność na wypadek podobnych ataków wymierzonych w przedsiębiorstwa z UE.
We will remain vigilant in case similar attacks target EU companies.
Polishwspólny system tymczasowej ochrony dla wysiedleńców, na wypadek masowego napływu,
a common system of temporary protection for displaced persons in the event of a massive inflow;
PolishCzy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
PolishNa wypadek gdyby wystąpiły problemy ze słyszalnością lub łącznością.
Just in case there are any problems with us hearing or with communication.
PolishJeszcze sprawdzasz wszystko na wszelki wypadek, a potem otwierają ci drzwi.
You go through some additional checks, and then they open the door.
PolishNa wypadek gdyby ktoś szukał pracy w czasie recesji, to jest strona, którą trzeba odwiedzić.
In case anyone out there is looking for a job in a recession, that's the page to go to.
PolishSprzedaż polis ubezpieczeniowych na wypadek porwania przez kosmitów wydaje się być niezłym interesem.
Issuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
PolishMożemy interpretować ten zapis jedynie jako zabezpieczenie na wypadek wzrostu budżetu.
We can only interpret that as a way of securing budget increases.
PolishPostępowanie na wypadek takich klęsk to wspólne wyzwanie, wymagające wspólnych działań.
Dealing with them is a joint challenge and requires joint action.
PolishIstotne jest także zabezpieczenie finansowe kobiet na wypadek bezrobocia lub macierzyństwa.
Also important is financial protection for women in the event of unemployment or maternity.
PolishŚrodki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia właściwego personelu na wypadek bezrobocia.
This appropriation covers the cost of unemployment insurance for relevant staff.
PolishBadania te każą nam z większą ostrożnością podchodzić do opracowywania scenariusza na wypadek kryzysu.
They will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
PolishOpierając się na zniekształconych informacjach, stworzyliśmy rozwiązania na wypadek paniki.
We have come up with panic solutions based on distorted information.