PL wydania
volume_up
{dişil çoğul}

wydania (ayrıca: nakłady, serie, odcinki, edycje)
volume_up
editions {çoğ.}
Na początku lat 30. opublikował książkę, która ma kolejne wydania i nadal jest podstawowym podręcznikiem.
And he published that book in the early 1930s, and the book still exists in further editions and is still a fundamental textbook.
wydania (ayrıca: publikacje)

İngilizce' de "wydania" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishDo czasu wydania pacjentowi należy przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).
Store in a refrigerator (2ºC - 8ºC) until they are dispensed to the patient.
PolishWzywam zatem Radę do szybkiego wydania opinii w sprawie tej inicjatywy.
I therefore call on the Council to give its opinion on this initiative quickly.
PolishZasiadałem w komisji tymczasowej badającej sprawę wydania w trybie nadzwyczajnym przez CIA.
I served on the temporary committee into extraordinary rendition by the CIA.
PolishNie sądzę, aby to był dobry moment na ostateczne podsumowanie w sprawie wydania kodeksu.
I do not think the time is right to make the final judgement on the delivery of the code.
PolishWniosku o rewizję nie można wnieść po upływie dziesięciu lat od wydania wyroku.
No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.
PolishWniosek musi zostać złożony w terminie jednego miesiąca od wydania orzeczenia przez Sąd.
The proposal must be made within one month of delivery of the decision by the General Court.
PolishByła ona tak bezużyteczna, że ​​żałowaliśmy wydania pieniędzy podatników.
It was so unusable that we regretted having spent taxpayers' money.
PolishSędzia wręcz dał do zrozumienia, że mogą one prowadzić do wydania nowego nakazu aresztowania.
The judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
PolishKrytycznej oceny wymagają co najmniej okoliczności, które doprowadziły do wydania tego zakazu.
At the very least, the circumstances which led to the ban need to be examined critically.
PolishOd czasu wydania rezolucji doszło do poważnych zmian w Kenii.
Mr President, since we formulated this resolution, some important changes have taken place in Kenya.
PolishRozważymy też możliwość wydania wytycznych lub podobnych dokumentów pomocniczych w tym zakresie.
We will also consider issuing guidelines or similar supporting documents to that effect.
PolishWcześniej odmówiono wydania licencji eksportowej, ponieważ statek nie spełniał odnośnych warunków.
Previously, an export licence was refused because these conditions were not fulfilled.
Polish/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 14 u Data wydania pierwszego pozwolenia:
9. ge DATE OF FIRST AUTHORISATION/ RENEWAL OF THE AUTHORISATION lon Date of first authorisation:
PolishNorvir kapsułki elastyczne do czasu wydania pacjentowi należy przechowywać w lodówce (2° - 8°C).
Norvir soft capsules should be stored in a refrigerator (2º - 8ºC) until they are dispensed.
PolishCo jest hedonistycznym kosztem alternatywnym wydania 6 miliardów funtów na budowę torowiska?
Now what is the hedonic opportunity cost on spending six billion pounds on those railway tracks?
PolishDATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA g
DATE OF FIRST AUTHORISATION/ RENEWAL OF THE AUTHORISATION Me
PolishZdaje sobie sprawę, że nasza rola ogranicza się tu tylko do wydania opinii.
I am aware that we are only in consultation on this.
PolishDATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU żn
DATE OF FIRST AUTHORISATION/ RENEWAL OF THE AUTHORISATION ct
PolishPowiedzieli: "Tym darem jest możliwość wydania na świat dzieci."
They said, "Well, it's her ability to bear children."
PolishTo opóźnienie wynika z odmowy wydania paszportu przywódcy opozycji Morganowi Tsvangiraiowi.
This postponement has arisen from the refusal to provide the opposition leader Morgan Tsvangirai with a passport.