"wstąpić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wstąpić" İngilizce çeviri

volume_up
wstąpić {per. fi.}

PL wstąpić
volume_up
{fiil}

1. genel

A była tam trzoda wielka świń, która się pasła na górze, i prosili go, aby im dopuścił wstąpić w nie.
Now there was there a herd of many swine feeding on the mountain: and they entreated him that he would give them leave to enter into them.
I wstąpił szatan w Judasza, którego zwano Iszkaryjotem, który był z liczby dwunastu.
And Satan entered into Judas who was called Iscariot, being of the number of the twelve.
Postrzegam naszą Unię jako element wzbogacający kraje po ich wstąpieniu i jeszcze nie doświadczyłem rozszerzenia, które osłabiłoby Unię.
I see our Union as enriching the countries when we enter, and I have yet to see an enlargement that has made our Union weaker.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że Gruzja chce w końcu wstąpić do NATO.
Finally, we would point out that Georgia wants to eventually join NATO.
Najwyższy czas jasno powiedzieć, ze Chorwacja może i powinna wstąpić do Unii Europejskiej w przeciągu bieżącej dekady.
It is time we finally stated clearly that Croatia can and should join the EU within the current decade.
Naturalnym powołaniem Bałkanów jest wstąpienie do Unii Europejskiej.
The Balkans' natural vocation is to join the European Union.
wstąpić (ayrıca: wstępować, zajść, zachodzić, wpadać)
wstąpić (ayrıca: wstępować, wejść, wchodzić)
Tedy duch wstąpił w mię, a postawiwszy mię na nogi moje mówił do mnie, i rzekł mi: Wnijdź, zamknij się w domu swym.
Then the Spirit entered into me, and set me upon my feet; and he spake with me, and said unto me, Go, shut thyself within thy house.
A wnetże przymusił Jezus uczniów swoich, aby wstąpili w łódź, i uprzedzili go na drugą stronę, ażby rozpuścił lud.
And straightway he constrained the disciples to enter into the boat, and to go before him unto the other side, till he should send the multitudes away.
Nie jest w niebie, żebyś rzekł: Któż nam wstąpi do nieba, a wziąwszy je, przyniesie do nas, i opowie je nam, abyśmy je pełnili?
It is not in heaven, that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven, and bring it unto us, and make us to hear it, that we may do it?
wstąpić (ayrıca: wkraczać, wkroczyć, wstępować)
. ~~~ Mogę także wstąpić w świadomość lewej półkuli.
Or, I can choose to step into the consciousness of my left hemisphere, where I become a single individual, a solid.

2. "radość, nadzieja", mecazi

wstąpić (ayrıca: wypełnić, zagościć, zalec, cisnąć się)
A który zstąpił, ten jest, który i wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko.
He that descended is the same also that ascended far above all the heavens, that he might fill all things.

3. "w kogoś", mecazi

wstąpić (ayrıca: wstępować)
volume_up
to get into {fi.} (sb)
wstąpić (ayrıca: wstępować)
volume_up
to possess {fi.} (sb)
A gdy wstąpił w łódź, prosił go on, co był opętanym, aby był przy nim.
And as he was entering into the boat, he that had been possessed with demons besought him that he might be with him.

İngilizce' de "wstąpić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishProrok Mahomet także przybył z Mekki na naszą ziemię, aby wstąpić do niebios.
Muhammad, the Prophet, came also from Mecca to our land to be lifted into the heavens.
PolishWeźmijże Aarona i Eleazara syna jego, a każ im wstąpić na górę Hor;
Take Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto mount Hor;
PolishOsobiście mam nadzieję, że nadchodzący szczyt Gi20 będzie okazją, by na tę drogę wstąpić.
Personally I hope that the forthcoming G20 summit will be an opportunity to actually embark on this new path.
PolishAle obiecałem wstąpić do baru Gonzagi... i pokazać mojemu kuzynow Robinsonowi, że wywiązałem się z zakładu.
But I'd promise to pass by Gonzaga's bar... and show my cousin Robinson that I'd paid my debt.
PolishAle jeźli się wstrzymać nie mogą, niechże w stan małżeński wstąpią; boć lepiej w stan małżeński wstąpić, niż upalenie cierpieć.
But if they have not continency, let them marry: for it is better to marry than to burn.
Polish"Jesteś już wystarczająco dobra... ...żeby wstąpić do drużyny".
But then, by the time that winter was rolling around, he said, "You know, you're good enough. ~~~ You can run on our women's track team here."