"wnioskować o" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wnioskować o" İngilizce çeviri

PL wnioskować o
volume_up
{fiil}

1. genel

podstawie wyników tych badań nie można wnioskować o wpływie lamotryginy w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych typu II.
In addition, the patients studied were diagnosed with Bipolar I disorder; therefore the results of these studies may not be extrapolated to Bipolar II disorder.

2. "coś"

wnioskować o
Państwa członkowskie powinny wnioskować o utworzenie przystępnych cenowo struktur opieki nad osobami niesamodzielnymi i dziećmi.
Member States should petition for the creation of affordable care structures for people who cannot manage on their own and for children.

"wnioskować o" için eşanlamlılar (Lehçe):

wnioskować o

İngilizce de "wnioskować o" için benzer çeviriler

wnioskować fiil
o zarf
English
o edat
o ünlem
English
o! ünlem
English
lecieć fiil

İngilizce' de "wnioskować o" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishDlatego chciałabym wnioskować o powołanie Europejskiego Wysłannika ds.
Therefore, I should like to put the case for a European Envoy for Women's Rights.
PolishJednak na tej podstawie nie można wnioskować o długotrwałej skuteczności działania.
However, for long-term efficacy no conclusion can be drawn.
PolishNie ma dowodów, na podstawie których można by wnioskować o ryzyku u ludzi.
There is no evidence to suggest an associated risk to humans.
PolishZgodnie z artykułem 168 regulaminu wewnętrznego, grupa ALDE chce wnioskować o odesłanie sprawy do komisji.
Pursuant to Rule 168, the ALDE Group would like to make a request for referral back to committee.
PolishObydwa te kraje będą mogły wnioskować o wyższe stawki w odniesieniu do niektórych produktów przez okres dwóch lat.
Both will be allowed to request higher rights for a period of two years for some products.
PolishW pełni się zgadzam, że to nie mandat MONUC należy poddać ponownej ocenie i nie należy wnioskować o jego wycofanie.
I entirely agree that it is not MONUC's mandate that must be reviewed and that it should obviously not be asked to withdraw.
PolishKomisja może o to wnioskować.
The Commission can make a proposal to that effect.
PolishWczoraj przewodniczący powiedział, że sprawdzi, czy rzeczywiście grupa IND/DEM może wnioskować o głosowania imienne.
Yesterday the President said that he was going to examine whether it was in fact possible for the IND/DEM Group to ask for roll-call votes.
PolishJak można wnioskować o głosowanie imienne nad zaproponowanym przeze mnie wnioskiem skoro dopiero co go przedstawiłem?
(DE) Mr President, how can a roll-call vote be requested on a motion I have tabled, when I have only just tabled the motion?
Polishpodstawie wyników tych badań nie można wnioskować o wpływie lamotryginy w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych typu II.
In addition, the patients studied were diagnosed with Bipolar I disorder; therefore the results of these studies may not be extrapolated to Bipolar II disorder.
PolishW imieniu naszej grupy chciałbym wnioskować o odesłanie z powrotem do komisji, zgodnie z artykułem 168 ust.
(DE) Mr President, on behalf of our Group I would like to request referral back to the Committee in accordance with Article 168(2) of the Rules of Procedure.
PolishPaństwa członkowskie mogą również wnioskować o środki interwencyjne z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, w celu uzyskania pomocy dla zwolnionych pracowników.
Member States can also request intervention from the European Globalisation Adjustment Fund to assist workers who have been laid off.
PolishJednakże korzystając z możliwości chcemy podkreślić, że nie popieramy ustaleń, zgodnie z którymi Wielka Brytania musi wnioskować do Unii Europejskiej o pomoc.
However, we take this opportunity to place on record that we do not favour this arrangement under which Britain must apply to the European Union for assistance.
PolishZe względu na brak wystarczającej ilości danych nie można jednoznacznie wnioskować o wpływie wewnątrzustrojowych czynników farmakokinetycznych, np. wieku, płci, rasy i masy ciała.
There is insufficient data available to draw any definite conclusions regarding intrinsic pharmacokinetic factors such as age, gender, race and weight.
PolishWobec tego należy być może wnioskować o zaprzestanie działań zbrojnych, by umożliwić tym organizacjom dotarcie do potrzebujących oraz cywilom opuszczenie terenów walk.
So perhaps it is appropriate to ask for a cessation of the fighting, whilst aid agencies can get access and whilst civilians are allowed to leave the disputed areas.
PolishJednogłośnie - jednogłośnie, jak powtarzam - szefowie państw lub rządów zdecydowali się wnioskować o wprowadzenie stałego mechanizmu kryzysowego z udziałem sektora prywatnego.
Unanimously - and I repeat unanimously - the Heads of State or Government decided to ask for a permanent crisis mechanism with the intervention of the private sector.
PolishOstatnim razem rozważaliśmy już, czy na tym etapie powinniśmy wnioskować o odesłanie z powrotem do komisji, i dlatego też pozwoliliśmy sobie zadowolić się 10%.
We were already considering on the last occasion whether we ought to be asking for referral back to the Committee at this point and therefore allowed ourselves to be satisfied with 10%.
PolishChociaż z wyników badań wpływu na rozrodczość u zwierząt nie można wnioskować o reakcji człowieka, to jednak nie jest zalecane podawanie leku podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży.
Although animal reproductive studies are not always predictive of the human response, administration is not recommended during the first three months of pregnancy.
PolishCo więcej, Parlament Europejski nie powinien na tym etapie wnioskować o przedłużenie okresu udzielania wsparcia ponad rok 2013 gdyż oznaczałoby to nieliczenie się z wynikami tej polityki.
Moreover, the European Parliament should not at this stage call for an extension of support after 2013, since that would be to disregard the results of the policy.
PolishJednakże przedsiębiorstwo musi zwolnić co najmniej 500 pracowników - tak jak hiszpański Lear Automotive, który spełnia wszystkie kryteria - aby Hiszpania mogła wnioskować o środki.
However, an enterprise must have made at least 500 redundancies - like the Spanish enterprise Lear Automotive, which meets all the criteria - for Spain to be able to apply for funds.