"wniosek" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wniosek" İngilizce çeviri

PL wniosek
volume_up
{eril}

1. genel

Wniosek jest jasny: w tej sprawie nie możemy popadać w samozadowolenie.
The conclusion is clear: there is no room for complacency in the matter.
Jest to główny wniosek i główne motto tego doskonałego sprawozdania.
This is the main conclusion and motto that can be drawn from this excellent report.
Moim zdaniem, być może najważniejszym wnioskiem, jaki znalazł się w sprawozdaniu, jest wniosek nr 10.
In my opinion, conclusion number 10 is maybe the most important conclusion of the report.
wniosek (ayrıca: odkrycie, wynik, orzeczenie, konkluzja)
Wniosek ten jest zbieżny z krótkim okresem półtrwania melatoniny u ludzi.
This finding is compatible with the short half-life of melatonin in humans.
This finding reinforces X's assertion that…
Uważam, że należy uznać, że rozbroiliśmy Al-Kaidę - to podstawowy wniosek - i że teraz powinniśmy się wycofać.
I believe, in fact, that it must be recognised that we have dismantled al-Qaeda - that is a genuine finding - and that we must pull out.
wniosek (ayrıca: interpretacja)
volume_up
construal {sad. tk.}
wniosek (ayrıca: konkluzja, dedukcja, wywód)

2. Siyaset

wniosek
volume_up
motion {isim} (gesture)
Wniosek ten zostanie przedstawiony przez reprezentanta grupy Zielonych.
This motion will be presented by a representative of the Group of the Greens.
Wniosek ten przedstawi teraz w imieniu grupy ALDE Sylvie Goulard.
The motion will be presented on behalf of the ALDE Group by Sylvie Goulard.
Pani poseł MorkūnaitėMikulėnienprzedłożyła wniosek proceduralny.
Mrs Morkūnaitė-Mikulėnienhas asked to table a procedural motion.

3. Hukuk

wniosek (ayrıca: konkluzja)
Wnioskodawca przedstawił uzasadnienie przedłożenia tego wniosku w oparciu o „ ugruntowane zastosowanie ”.
The applicant provided a justification for submission of this application on a “ well-established use” basis.
Najważniejszym warunkiem wstępnym jest złożenie przez rząd Portugalii wniosku o przyznanie pomocy.
The most important prerequisite is the submission of an application for assistance by the Portuguese Government.
Jest to ruch we właściwym kierunku. Trzeba go szybko przypieczętować złożeniem odpowiedniego wniosku.
The measure is a move in the right direction; it must be completed soon with the submission of a relevant proposal.

"wniosek" için eşanlamlılar (Lehçe):

wniosek

İngilizce' de "wniosek" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishWniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (
Request for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
PolishPani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.
Mrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.
PolishNowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
The new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
PolishMalta składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.
The Council agrees on reducing the debt of African, Caribbean, Pacific (ACP) states.
PolishNastępnie instytucja ta przekazała jej wniosek do właściwych organów w Holandii.
This administration then forwarded her application to the Dutch authorities.
PolishPopieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
We support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
PolishCała gama innych wniosków została zablokowana, ale i tak ten wniosek wystarczy.
A whole range of other proposals have been blocked, but this proposal will make it.
PolishMam nadzieję, że 31 marca Kolegium przyjmie przygotowywany przez nas wniosek.
I hope that the College will adopt the proposals we are working on on 31 March.
PolishPo wprowadzeniu przez Parlament poważnych zmian mogę jednak poprzeć wniosek.
Now that Parliament has made major changes, however, I can support the proposal.
PolishWyciągnęliśmy wniosek, że procedury nie były wystarczająco surowe i automatyczne.
The lesson was learned that procedures have not been stringent and automatic enough.
PolishWniosek ten niszczy życie obywateli i społeczności zamieszkujących odległe regiony.
This proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
PolishWniosek ten niesie ze sobą również zagrożenia w sensie chorób zakaźnych i infekcji.
This proposal also carries risks in terms of contagious disease and infection.
Polish(Parlament zatwierdził wniosek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim)
(Parliament approved the proposal by the Socialist Group in the European Parliament)
PolishKomisja ma przedstawić wniosek legislacyjny w pierwszym kwartale 2011 roku.
A Commission legislative proposal is scheduled during the first quarter of 2011.
PolishWniosek został złożony i w niektórych państwach członkowskich jest już wdrażany.
This is on the table and, in some Member States, this is being implemented.
PolishTo nie jest protekcjonistyczny wniosek; uważam w istocie, że jest bardzo wyważony.
This is not a protectionist proposal; in fact, I find it to be very balanced.
PolishPrzedmiotowy wniosek ma na celu zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Tajwanu.
The aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
PolishCzy pan przewodniczący policzył wcześniej 40 posłów, którzy złożyli ten wniosek?
Did the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
PolishWiem, że wniosek o stwierdzenie kworum może być złożony przez co najmniej 40 posłów.
I am well aware that there have to be 40 Members before a quorum may be requested.
PolishWierzę, że wniosek z tego kryzysu jest taki, że żyjemy obecnie w gospodarce globalnej.
I believe that the lesson of this crisis is that we are now in a global economy.