"wnieść swój wkład" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"wnieść swój wkład" İngilizce çeviri

PL wnieść swój wkład
volume_up
{perfektif fiil}

wnieść swój wkład
to make a contribution to sth

İngilizce de "wnieść swój wkład" için benzer çeviriler

wnieść fiil
swój sıfat
English
swój zamir
wkład isim

İngilizce' de "wnieść swój wkład" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishSektory energochłonne muszą również wnieść swój wkład w zmniejszenie emisji CO2.
The energy-intensive sectors must make their contribution to cutting CO2 emissions as well.
PolishDebata to doskonała okazja, aby wnieść swój wkład w kształtowanie przyszłości Europy!
Take this opportunity to play your part in defining the road ahead.
PolishW tym kontekście globalnego partnerstwa gospodarki wschodzące powinny również wnieść swój wkład.
In this context of global partnership, the emerging economies should also do their share.
PolishPrzedstawiając przedmiotowy wniosek, Parlament pragnie wnieść swój wkład w realizację tego programu.
With this proposal, Parliament wishes to contribute to the implementation of this programme.
PolishOni także muszą wnieść swój wkład, ponieważ, bądź co bądź, dysponują ogromną ilością informacji.
They must also contribute, because after all, they are the ones sitting on a lot of the information.
PolishChcę podziękować tym państwom członkowskim i mam nadzieję, że w przyszłości również będą mogły wnieść swój wkład.
I want to thank those countries and I hope that they can also contribute in the future.
PolishDzieci są dziećmi przez bardzo krótki czas, a kobiety z każdej kategorii wiekowej mogą wnieść swój wkład.
Children are children for a very short space of time and women can contribute at all age levels.
PolishNa tym obszarze UE mogłaby pośrednio wnieść swój wkład i pomóc państwom członkowskim unowocześnić ich polityki.
In this area the EU could indirectly contribute and help Member States to modernise their policies.
PolishRomowie muszą wnieść swój wkład w cały ten proces.
PolishRada przyłączyła się do działań w tym kierunku dnia 26 września 2008 r. i my również chcemy wnieść swój wkład w tę politykę.
On 26 September 2008, the Council participated in this act and we want to make our mark on this policy.
PolishMiałem przyjemność wnieść swój wkład w tę pracę w przypadku konkretnego problemu, jakim jest społeczna odpowiedzialność biznesu.
I have been pleased to contribute to his work on the specific question of corporate social responsibility.
PolishCieszę się, że mogę wnieść swój wkład, udzielając odpowiedzi na temat specyfiki sportu.
Member of the Commission. - Madam President, I am happy to contribute by answering on the issue of the specificity of sport.
PolishUnia Europejska musi pójść śladem tych wysiłków i nie podważać woli Parlamentu Europejskiego, jeżeli chce wnieść swój wkład.
The European Union must continue to lead this effort and avoid undermining the European Parliament's will to contribute.
PolishObywatele Litwy aktywnie zbierają środki i na każdy sposób próbują wnieść swój wkład w pomoc dla ofiar w tym kraju.
The people of Lithuania are actively raising funds and trying in every way possible to contribute to aid for the country's victims.
PolishPonieważ pochodzę ze złotonośnego regionu Północnej Laponii, chciałbym wnieść swój wkład do tej debaty.
(FI) Mr President, as I come from the gold country of Northern Lapland, I want to make my contribution in this debate.
PolishOczywiście również UE musi wnieść swój wkład w powodzenie negocjacji i pokazać, że jest gotowa przyjąć nowych członków.
Of course, the EU must also make a contribution to the success of the negotiations and show that it is ready to accept new members.
PolishRomowie również muszą wnieść swój wkład w integrację i pracować od wewnątrz, by nie dopuścić do stworzenia równoległych społeczeństw.
The Roma people must also do their bit for integration and work from the inside to prevent the creation of parallel societies.
PolishUnia Europejska powinna być gotowa wesprzeć wysiłki Ukrainy, ale Ukraina powinna także wnieść swój wkład poprzez przeprowadzenie reform wewnętrznych.
The European Union must be ready to support Ukraine's efforts but Ukraine must also do its share of domestic reforms.
PolishKażdy kraj musi wnieść swój wkład do finansowania bitwy ze zmianami klimatycznymi, zgodnie ze swoimi zasobami i potencjałem gospodarczym.
Every country must make its contribution to funding the battle against climate change, according to its resources and economic potential.
PolishUnia Europejska bez wątpienia poparłaby taki dialog i jest gotowa wnieść swój wkład, służyć rolą mediatora oraz zapewnić wszelką możliwą pomoc.
The European Union would undoubtedly welcome such a dialogue and is ready to contribute, to mediate and assist in any way possible.