"uruchomić" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"uruchomić" İngilizce çeviri

PL uruchomić
volume_up
{fiil}

Teraz pytanie brzmi: czy powinniśmy to uruchomić?
And the question is, should we run them or not?
Jeśli uruchomimy symulację, to po prostu upadnie — o tak.
If you just run the simulation, it will just collapse, like this.
You know, could we get them running?
uruchomić (ayrıca: rozruszać, inicjować)
Chodzi raczej o to, jakie mechanizmy uruchomiły i jakie szkody to mogło spowodować.
The point is what they set in motion and what damage it might have caused.
Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej mamy uruchomić mechanizm wzmocnionej współpracy.
For the first time in the history of the European Union, we are going to set in motion an enhanced cooperation procedure.
Wszystkie uruchomione instrumenty mają na celu osiągnięcie tego zamierzenia i uzyskanie szybszych wyników.
All the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
Popieram ideę obniżenia kryterium liczby zwolnionych pracowników (do 500), po osiągnięciu której środki z funduszu będą mogły być uruchomione.
I support the idea of a reduction in the number of redundancies (to 500) required to trigger intervention.
W dniu 7 października władze węgierskie uruchomiły mechanizm ochrony ludności wnioskując o powołanie zespołu eksperckiego UE.
On 7 October, the Hungarian authorities triggered the civil protection mechanism requesting an EU expert team.
Uruchomiło to czynniki, które ekonomiści nazywają automatycznymi stabilizatorami, stanowiącymi ochronę socjalną zapewnianą w państwach opiekuńczych.
This triggered what economists call the automatic stabilisers, which is the social protection provided for in welfare states.
So it can't turn the genes on.
Przeciągnę i uruchomię. ~~~ Teraz mogę kierować.
See the car turn by five here?
I każda z nich pozwala nam uruchomić alternatywne wersje nas samych, które dostrajają się, włączają, porzucają myśli, spostrzeżenia, uczucia i wspomnienia.
And each one of them allows us to click into alternate selves that tune in, turn on, drop out thoughts, perceptions, feelings and memories.

"uruchomić" için eşanlamlılar (Lehçe):

uruchomić

İngilizce' de "uruchomić" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishOkazuje się się, że trudno jest dzisiaj uruchomić środki z Funduszu Solidarności.
Today, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
PolishKomisja może uruchomić dalsze 200 milionów euro w formie pomocy długoterminowej.
The Commission could mobilise a further EUR 200 million in longer-term aid.
PolishPrecedens w dziedzinie opodatkowania oszczędności powinien uruchomić sygnały alarmowe.
The precedent in the field of taxation of savings should set alarm bells ringing.
PolishCzy naprawdę pomoże uruchomić znaczące kwoty, o których tu obecnie mówimy?
Will it really help to move the major sums that we are actually talking about here?
PolishUczą się jak uruchomić system uwalniania własnych wewnętrznych opiatów.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
PolishUdało się uruchomić innowacyjny komponent współpracy transgranicznej.
The innovative cross-border cooperation component has been successfully launched.
PolishI dlatego jestem zadowolona, że udało się nam uruchomić przedmiotowy program.
That is why I am pleased that we have succeeded in getting this programme off the ground.
PolishDo tego musiała uruchomić nową europejską służbę działań zewnętrznych.
In addition she has had to introduce the new European External Action Service.
PolishTo budżet, który pomoże zwalczać bezrobocie i uruchomić gospodarkę.
This is a budget that will help to fight unemployment and kick-start the economy.
PolishKonserwatywny rząd Litwy nie jest w stanie uruchomić programu izolacji cieplnej budynków.
The Conservative government in Lithuania is incapable of beginning building insulation.
PolishPowinniśmy również uruchomić pilotażowe badanie przypadku, które obejmowałoby Burundi.
We shall also carry out a pilot case study that will include Burundi.
PolishPowinniśmy również uruchomić system monitorowania w celu poprawy zaufania.
We shall also put in place a monitoring system to develop confidence.
PolishJedynie wówczas będziemy w stanie ponownie uruchomić również budżet europejski.
Only then will we also be able to relaunch the European budget.
PolishDziałania takie musimy uruchomić w rozmowach dwustronnych i wielostronnych.
We must push for such actions in bilateral and multilateral talks.
PolishWiemy, że wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym możemy uruchomić kolejny miliard euro.
With the European Investment Bank, we know that we can mobilise a further EUR 1 billion.
PolishPo wykonaniu tej aktualizacji trzeba będzie najprawdopodobniej ponownie uruchomić system.
Then, try Maps again to confirm if this step resolved your problem.
PolishW związku z tym należy go uruchomić we wszystkich 27 państwach członkowskich.
We therefore need to roll it out across all 27 Member States.
PolishJesteśmy w okresie kryzysu i powinniśmy uruchomić te środki teraz.
We are in a time of crisis and we should start these measures now.
PolishTo bardzo dobrze, że mówimy jednym głosem, ale teraz musimy uruchomić naszą proaktywną dyplomację.
Speaking with one voice is very good, but now we have to get our proactive diplomacy in place.
PolishInnymi słowy, musimy ponownie uruchomić machinę i zapewnić, że powodować będzie mniejsze zanieczyszczenia.
In other words, we must restart the machine and ensure that that machine pollutes less.