"uprawiać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"uprawiać" İngilizce çeviri

volume_up
uprawiać {imper. fi.}

PL uprawiać
volume_up
[uprawiam|uprawiałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

uprawiać
volume_up
to farm [farmed|farmed] {g. fiil} (land)
Nie da się uprawiać tego samego kawałka ziemi przez 40 wieków bez zrozumienia przepływu składników pokarmowych.
You can't farm the same piece of ground for 40 centuries without understanding nutrient flow.
Biali mogli uprawiać pola, wypasać i polować ile chcieli, ale czarnych nie uważano za dość odpowiedzialnych, by to robić.
The whites could farm, graze and hunt as they wished, but we black, we were not regarded as responsible to use wildlife.
Potem 10 000 lat temu, wykorzystując nagłą zmianę globalnego klimatu, pod koniec ostatniego zlodowacenia, ludzie nauczyli się uprawiać rolę.
Then 10,000 years ago, exploiting a sudden change in global climate with the end of the last ice age, humans learned to farm.
Możemy uprawiać biopaliwa tylko tam, gdzie są oznaki możliwej nadprodukcji.
We can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Obecnie mogą uprawiać zboże w porze deszczowej, ale nie mogą kontynuować upraw poza sezonem.
What they do now is: they can grow crops in the rainy season but they can't grow them in the off-season.
Możesz uprawiać trzy rośliny: pszenicę, kukurydzę i brokuły.
You can grow three things: wheat, corn, and broccoli.
Stwarza ona możliwość propagowania i uprawiania europejskiego modelu sportu.
It opens up the opportunity to promote and cultivate the European model of sport.
We should be cultivating food in these areas.
W zakresie pasz jesteśmy zdecydowanie zbyt mocno zależni od państw trzecich i samodzielnie musimy zacząć więcej uprawiać.
We are far too dependent on third countries for our feed and need to begin cultivating more ourselves.
uprawiać (ayrıca: wykonywać, sprzedawać, handlować)
uprawiać
Obecnie wystarczy uprawiać kawałek ziemi zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi i ekologicznymi.
It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.
ochrony środowiska - w którym to wypadku należy uprawiać żywność zgodnie z europejskimi praktykami;
if we want a protected environment, in which case food will have to be grown in keeping with European practices;
Pomyślałem, wiecie, gdybyśmy uprawiali dobrą naukę, która by zmieniła praktykę medyczną, ale to było naiwne.
Now I thought, you know, if we just did good science, that would change medical practice. ~~~ But, that was a little naive.
Taką właśnie politykę powinna uprawiać Unia Europejska.
That is something that the European Union should practise as a policy.
Bez solidnej podstawy językoznawczej nie da się uprawiać poważnej dydaktyki.
Without a sound basis in linguistics it is not possible to pursue a didactic approach which can be taken seriously.
W UE kryzys ten jest wynikiem neoliberalnej polityki, która jest nadal uprawiana.
In the EU, this crisis is the result of neoliberal policies which are still being pursued.
Od nich należy wymagać zgodności ze wspólną polityką rybołówstwa, a wędkarzy rekreacyjnych uprawiających swoje hobby należy zostawić w spokoju.
They are the ones who we require to be compliant with the CFP and not recreational fishermen pursuing their hobby.

2. Tarım

uprawiać
Obecnie mogą uprawiać zboże w porze deszczowej, ale nie mogą kontynuować upraw poza sezonem.
What they do now is: they can grow crops in the rainy season but they can't grow them in the off-season.
Po prostu nie mamy dostatecznej ilości ziemi uprawnej, aby uprawiać dostateczne ilości konwencjonalnych upraw energetycznych.
We simply do not have enough arable land to grow sufficient quantities of conventional energy crops.
Rolnicy będą uprawiać rośliny GMO na warunkach, które podyktują im potężne koncerny dysponujące patentami na nasiona.
Farmers will grow GMO crops under conditions imposed by powerful concerns that hold the patents for the seeds.

İngilizce' de "uprawiać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishHodowcy bawełny w Hiszpanii chcą - my chcemy - w dalszym ciągu uprawiać bawełnę.
The Spanish cotton growers want - we want - to continue growing cotton.
PolishByła to przestrzeń, jak powiedział Matt Ridley, gdzie pomysły mogły uprawiać sex.
It was a space, as Matt Ridley talked about, where ideas could have sex.
PolishMogą nadal korzystać ze swoich środków, chociaż nie będą w przyszłości uprawiać bawełny.
They can continue with their money, although they are not producing cotton in the future.
PolishJednocześnie nie powinniśmy uprawiać protekcjonizmu z uwagi na panujący kryzys gospodarczy.
At the same time, we should not become protectionist due to the present economic crisis.
PolishIstnieje także ryzyku kryzysu żywnościowego, ponieważ będzie coraz mniej ziemi, którą można uprawiać.
There is also a risk of a food crisis since there will be less cultivatable land.
PolishMłodzi porzucają rolnictwo, a zatem kto pozostanie, aby uprawiać ziemię?
The young are leaving, so who will remain to work the land?
PolishNajlepiej uprawiać ją hydroponicznie. ~~~ Ta wyjątkowa roślina usuwa formaldehydy i inne lotne chemikalia.
And this particular plant removes formaldehydes and other volatile chemicals.
PolishAby tak się stało trzeba uprawiać seks z zarażonym partnerem.
You can only HIV by having unprotected sex with a positive person.
PolishAle to dziennikarze myślą, że blogerzy chcą uprawiać ich zawód.
That's not their role; they're supposed to read what we write.
PolishW tej jednak kwestii musimy jasno stwierdzić, że nie powinniśmy tu uprawiać partyjnej polityki.
However, in this particular case, we must make it clear that we should not play party politics here.
PolishMyślę, że popierając ten projekt powinniśmy pamiętać o tym, aby nie uprawiać hipokryzji w polityce.
I think that when supporting this project, we should remember not to be hypocritical in politics.
PolishJak masz uprawiać bezpieczny seks i używać prezerwatywy regularnie, jeżeli nie powiedziałaś, że masz HIV?
How do you have safer sex, how do you use a condom regularly if there hasn't been disclosure?
PolishCzy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać sport/pić alkohol?
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
PolishEuropejska polityka, którą chcemy uprawiać musi w jasny sposób przyczyniać się do zwiększenia wolności i otwartości.
The European policy that we want must clearly contribute to greater freedom and openness.
PolishMożne ludzie powinni uprawiać mniej seksu.
And so I think that we really feel like then people should have less sex.
PolishNie powinien pan uprawiać polityki partyjnej w tej kwestii.
You should not be playing party politics in this matter.
Polishochrony środowiska - w którym to wypadku należy uprawiać żywność zgodnie z europejskimi praktykami;
if we want a protected environment, in which case food will have to be grown in keeping with European practices;
PolishOczywiście, że chcemy, aby obywatele Europy mogli się swobodnie przeprowadzać i uprawiać swój zawód.
Of course, we all want the citizens of Europe to be able to move about freely and to exercise their professions.
PolishMiliony Rosjan zamierzają uprawiać turystykę, a tym samym chcą podróżować poza własne państwo.
Millions upon millions of Russians plan to carry out tourist activities and, hence, wish to travel outside their country.
PolishDzięki temu możecie uprawiać sport pracując.
So you, like that, can make some sport during your work.