"unieść" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"unieść" İngilizce çeviri

volume_up
unieść {per. fi.}

PL unieść
volume_up
{fiil}

unieść (ayrıca: dryfować, znosić, znieść, unosić)
unieść (ayrıca: wydźwignąć)
unieść (ayrıca: trzymać)

"unieść" için eşanlamlılar (Lehçe):

unieść

İngilizce' de "unieść" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishStosując technikę aseptyczną, należy unieść niewielki fałd skóry w okolicy pępka psa.
Using aseptic technique, raise a small piece of skin in the region of the dogs umbilicus.
PolishUjąć delikatnie fałd skóry wokół miejsca wstrzyknięcia (lekko go unieść).
Gently pinch the skin together around the site (to lift it up a bit).
PolishPostawić fiolkę i pozwolić bąbelkom znajdującym się w roztworze unieść się do góry.
Stand the vial upright and let any bubbles present in the solution rise to the top of the solution.
Polish– Delikatnie ująć skórę w fałd wokół odkażonego miejsca wstrzyknięcia (aby ją lekko unieść).
Gently pinch the skin together around the disinfected injection site (to raise it up a little).
PolishUważam, że fundusze Unii Europejskiej mogłyby pomóc państwom członkowskim unieść ten ciężar finansowy.
I believe EU funding could be helpful in assisting Member States with the financial burden.
PolishUnieść plastikowe przykrywki i zdjąć kapsle z fiolek.
Lift the plastic flip-tops and remove the crimp caps from the vials.
PolishI ten szczególny balon, z powodu tego, że musi unieść ciężar dwóch ton, jest niezwykle ogromnym balonem.
And this particular balloon, because it has to launch two tons of weight, is an extremely huge balloon.
PolishUchwycić skórę brzucha, unieść tkankę podskórną.
Grasp the skin of the abdomen, elevate the subcutaneous tissue.
PolishMusimy podjąć działania na dwóch płaszczyznach i będziemy potrzebowali silnych barków, by unieść nasze obowiązki.
We must take action at two levels, and we will need broad shoulders to bear our responsibilities.
PolishWydaje się, że tym razem Bałkany stworzyły więcej historii, niż jest w stanie unieść sama Unia Europejska.
It seems that, this time, the Balkans have produced more history than the European Union itself can consume.
PolishUsuwanie zewnętrznej warstwy blistra: rozpoczynając od końca oznaczonego kolorem unieść i oderwać zewnętrzną warstwę blistra.
Peel back the outer layer: starting at the coloured corner, lift and peel over the pocket.
PolishAby otworzyć - unieść w tym miejscu i pociągnąć.
To open, lift here and pull CARTON HAS BEEN OPENED
PolishHiob pisał najstarszą książkę na świecie, powiedział: "To człowiek się rodzi, by jęczeć, jak iskra, by unieść się w górę".
Writing the oldest book in the world was Job, and he said, "Man is born unto trouble as the sparks fly upward."
PolishUnieść luźną skórę pomiędzy łopatkami.
PolishW całej tej sytuacji mam prośbę, by od najuboższych na świecie nie żądać dźwigania ciężarów, których nie są w stanie unieść.
Please, in all of this, do not ask the poorest people in the world to carry a burden they are not able to carry.
PolishLogistyka to kwestia dla samego przemysłu, dlatego nie powinniśmy brać na siebie ciężaru, którego po prostu nie jesteśmy w stanie unieść.
Logistics is a matter for the industry itself and we should not take on a burden we simply cannot afford.
PolishMógłby tak unieść kobietę.
So he can lift the woman to break her, for example.
PolishPotrzeba 64 metrów, aby unieść pilota, akumulatory i lecieć tak wolno, jak pozwala doskonałość aerodynamiczna.
You need 64 meter wingspan. ~~~ 64 meter wingspan to carry one pilot, the batteries, flies slowly enough with the aerodynamic efficiency.
PolishW ciągu ostatnich kilku miesięcy dowiadywaliśmy się, co one oznaczają w kontekście budowy mostów i ciężaru, jaki mogą unieść.
Over the past few months we have seen again and again what they mean in terms of bridge construction and the weight they can bear.
PolishFunkcjonuje tam nawet przysłowie "jeżeli jesteś wystarczająco duży, żeby unieść nóż, jesteś na tyle dorosły, żeby walczyć za swoje plemię”.
There is even a saying in Yemen that 'if you are old enough to use a knife, you are old enough to fight for your tribe'.