"uciekać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"uciekać" İngilizce çeviri

volume_up
uciekać {imper. fi.}

PL uciekać
volume_up
[uciekam|uciekałbym] {imperfektif fiil}

1. genel

uciekać (ayrıca: uciec, pierzchać)
Przerażeni ludzie boją się uciekać mimo ogłoszenia przez rząd czterdziestoośmiogodzinnego rozejmu.
The terrified people are afraid to flee, despite the 48-hour cease-fire announced by the government.
Stojąc w obliczu ubóstwa lub zagrożenia, niektórzy ludzie decydują się uciekać z kraju swego pochodzenia, by stać się uchodźcami.
Faced with poverty or danger, some people flee their country of origin to seek refuge.
Któremum rzekł: Takowyżby mąż, jakim ja jest, miał uciekać?
And I said, Should such a man as I flee?
Stare rumuńskie przysłowie mówi, że "można uciekać, ale nie można się schować”.
An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
Stwierdził, że żył na tej plaży całe życie i prędzej zginie, niż miałby uciekać.
He said he'd lived his whole life there by the beach, and that he would rather die there than run.
Barry, I'm sorry, I gotta run.
uciekać (ayrıca: zbiegać, uciec, zbiec)
uciekać (ayrıca: śpieszyć, latać, lecieć, polecieć)
Mimo to istotne znaczenie ma faktyczne podejmowanie decyzji na podstawie faktów, a nie uciekanie od rzeczywistości poprzez tworzenie kozłów ofiarnych, jak to miało miejsce.
It is nevertheless important that we really do decide on the basis of the facts and do not fly in the face of reality by creating scapegoats, as it were.
uciekać (ayrıca: minąć, mijać, umykać)
uciekać (ayrıca: znikać)
uciekać (ayrıca: znikać)

2. "od kogoś/czegoś"

uciekać
volume_up
to be on the run {fi.} (from sb/sth)
Stare rumuńskie przysłowie mówi, że "można uciekać, ale nie można się schować”.
An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
Stwierdził, że żył na tej plaży całe życie i prędzej zginie, niż miałby uciekać.
He said he'd lived his whole life there by the beach, and that he would rather die there than run.
Barry, I'm sorry, I gotta run.

3. "żeby się pobrać potajemnie"

uciekać (ayrıca: uciec)
volume_up
to elope [eloped|eloped] {fi.} (couple)

4. günlük dil

uciekać (ayrıca: zasuwać, zbierać się)
volume_up
to push along {fi.} [gün. dil]

İngilizce' de "uciekać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishRząd chiński musi chronić prawa człowieka i nie uciekać się do przemocy.
The Chinese government must protect human rights and not resort to violence.
PolishPonadto nie możemy uciekać przed kwestią związaną ze starzeniem się populacji.
Finally, we cannot hide from our issue of ever-ageing populations.
PolishTo, że Pan ugruntował Syon, a do niego się uciekać będą ubodzy ludu jego.
That Jehovah hath founded Zion, and in her shall the afflicted of his people take refuge.
PolishZgodnie z prawem międzynarodowym żadna ze stron nie powinna uciekać się do przemocy.
No force from either side, as enshrined in international law.
PolishZasadnicze znaczenie ma utrzymanie możliwie najmniejszych rozmiarów grup, które mogą uciekać się do przemocy.
The point is to keep the group who may turn to violence as small as possible.
PolishW jaki sposób możemy obecnie zapewnić wzrost i miejsca pracy, jeśli Europa będzie uciekać się do protekcjonizmu?
For how can we assure growth and jobs if Europe retreats into protectionism?
PolishPodczas gdy La Rioja sprzedaje wszystko to, co ma, w Navarze musimy się uciekać do destylacji w sytuacji kryzysowej.
While La Rioja sells all it has, in Navarra we have to resort to crisis distillation.
PolishJednocześnie jednak nie możemy uciekać się do protekcjonizmu.
Well, at the same time we cannot apply protectionism.
PolishW swoim dążeniu do położenia kresu okupacji oraz ponownego zjednoczenia będzie uciekać się wyłącznie do pokojowych środków.
It will only resort to peaceful means in its quest for de-occupation and reunification.
PolishTrudno się dziwić, że ludzie próbują uciekać z Czeczenii, nawet ryzykując utratę życia.
It is hardly surprising that people are trying to escape from Chechnya, and are even prepared to risk their lives to do so.
PolishMusimy uciekać z naszymi kobietami i dziećmi, musimy biec." I zostali porzuceni na pastwę losu.
Polish. - Od 50 lat Tybetańczycy, którzy musieli uciekać z Tybetu, domagają się szacunku dla swych podstawowych praw.
For 50 years, Tibetan refugees have been calling for their fundamental rights to be respected.
PolishWspółczuję ludziom, którzy muszą uciekać przed przemocą.
I sympathise with the people fleeing the violence.
PolishAle ja wiem, że ludzie próbowali uciekać z Niemiec Wschodnich, gdzie byli - można tak powiedzieć - uwięzieni.
But I know that people were trying to get out of eastern Germany because the were locked up, so to speak.
PolishBo przed mieczami uciekać będą, przed mieczem dobytym, przed łukiem napiętym, przed ciężkością bitwy.
For they fled away from the swords, from the drawn sword, and from the bent bow, and from the grievousness of war.
PolishZacznijmy od przywrócenia tych ludzi do pracy zamiast uciekać się ponownie do imigracji na dużą skalę.
Let us start by helping those people into work first, instead of resorting once again to large-scale immigration.
PolishSkoro jednak UE domaga się od państw członkowskich kluczowych danych, nie powinna uciekać od drażliwych kwestii.
However, when the EU calls for key data from the Member States, it should not baulk at sensitive issues.
PolishW tym zawodzie musisz wiedzieć, czemu stawić czoła, a przed czym uciekać.
I was born in 1971. ~~~ We lived under apartheid regime.
PolishMoim zdaniem należy skończyć z taką praktyką; nie możemy uciekać się do strategii, by przeprowadzić zwykłą procedurę prawodawczą.
I think this practice should end; we cannot resort to a strategy to see through an ordinary legislative procedure.
PolishDlatego też musimy uczynić ten mechanizm tak nieatrakcyjnym, aby żaden przywódca, ani państwo, nie chciało dobrowolnie się do niego uciekać.
That is why we must make the mechanism so unattractive that no leader or country is voluntarily tempted to resort to it.