"to powinno" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"to powinno" İngilizce çeviri

"to powinno" için örnek kullanımlar

İngilizce de "to powinno" için benzer çeviriler

to zarf
English
to bağlaç
English
to zamir
powinien fiil

İngilizce' de "to powinno" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishPrzyklaskuję tej decyzji i sądzę, że powinno to dotyczyć wszystkich towarów.
I applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
PolishTak, powinno się tego dokonać odpowiednio i uważnie, ale powinno to być kontynuowane.
Yes, it has to be done properly and sensitively, but it should be pushed forward.
PolishPowinno to uspokoić wszystkich, którym zależy na rozwiązaniu przedmiotowej kwestii.
This should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
PolishIstnieje już taki wymóg wobec banków, a więc to samo powinno odnosić się do MŚP.
This is something we already require from the banks, so the same should apply to SMEs.
PolishTo prawda, że nie powinno się personalizować Europy, lecz należy ją spersonifikować.
It is true that Europe should not be personalised, but it ought to be personified.
PolishPowinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
PolishPowinno to ułatwi usuni cie resztek pozostaj cych na skórze po usuni ciu plastra.
A small amount of baby oil may also be used to remove any excess residue.
PolishPowinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?
It should force us to ask not just, why is there war? ~~~ But also, why is there peace?
PolishŚwiatło, dźwięk, baterie słoneczne, silniki, wszystko to powinno być przystępne.
Lights, sounds, solar panels, motors -- everything should be accessible.
PolishNie omówiliśmy tego, gdzie powinno znaleźć się to muzeum, i jak powinno wyglądać.
We have never debated where this museum should be located and what it should look like.
PolishOczywiście nie powinno to się odbywać kosztem producentów czy konsumentów końcowych.
This, of course, should not be at the cost of producers or the end consumer.
PolishNie powinno to prowadzić do większej biurokracji ani zwiększać kosztów dla producentów.
It should not create more red tape and it should not increase costs for producers.
PolishTo powinno być motto prac Rady w procesie udzielania absolutorium za rok 2006.
This could be the Council's working motto for the 2006 discharge process.
PolishTo samo powinno oczywiście dotyczyć umiejscowienia przyszłej ambasady UE w Jerozolimie.
The same should, of course, apply to situating the future EU embassy in Jerusalem.
PolishTo powinno oczywiście skłaniać do pewnej ostrożności w formułowaniu wniosków.
This should clearly urge us to be cautious in the way our interventions are formulated.
PolishTo powinno wywołać bodziec do odpowiednich działań na szczeblu europejskim.
This should generate additional impetus for appropriate activities at European level.
PolishI jeśli spojrzycie na to czerwone koło, to tego cienia nie powinno tam być.
And if you look in that red oval, that shadow was not supposed to be there.
PolishW WTO mamy kwestię "wszystkiego oprócz broni” i powinno to być standardem.
In the WTO, we have the 'Everything But Arms' issue, and that should be the standard.
PolishPowinno to doprowadzić do efektywnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi.
This should result in effective cooperation between the Member States.
PolishZawsze powinno się to odbywać w ramach przejrzystości i odpowiedzialności.
This should always be within the bounds of transparency and accountability.

Sözlükte diğer kelimeler

Polish
  • to powinno

Daha da fazla çeviri için bab.la Almanca-Türkçe sözlüğüne bakın.