"stawiać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"stawiać" İngilizce çeviri

volume_up
stawiać {imper. fi.}
PL

stawiać [stawiam|stawiałbym] {imperfektif fiil}

volume_up
1. genel
Oczywiście, na pierwszym planie należy stawiać bezpieczeństwo.
Of course, it is also important to place safety at the forefront.
Wymogi, które stawiamy producentom europejskim są wyjątkowo wysokie.
The requirements which we place on European producers are exceptionally high.
Uświadamiam sobie, że nasze aspiracje stawiają nas przed dylematem.
I appreciate that our aspirations place us in a quandary.
Agenda ta musi stawiać politykę społeczną na piedestale polityki europejskiej.
This agenda has put social policy at the heart of European politics.
UE nie wolno stawiać kolejnych przeszkód na drodze wzrostu gospodarczego i stabilności.
The EU must not put further obstacles in the way of economic growth and stability.
Nie należy stawiać przemysłu europejskiego w niekorzystnej pozycji na tle konkurencji międzynarodowej.
Nor should European industry be put at a disadvantage in international competition.
Musimy raczej stawiać sobie ambitne cele w imieniu obywateli Europy.
Instead, we must set ourselves ambitious goals on behalf of the citizens of Europe.
Dlatego też nie powinniśmy stawiać stabilności makroekonomicznej i rygorów w opozycji do wzrostu.
That is why we should not set macro-economic stability and rigour in contradiction or opposition to growth.
To jest ogromne wyzwanie, które Parlament Europejski pod Pańskim przewodnictwem również powinien sobie stawiać.
This is a tremendous challenge, which the European Parliament, under your leadership, should also set itself.
Zasady stawiania przedsiębiorstwa w stan likwidacji określa ustawa Prawo działalności gospodarczej i Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:
The Act on Business Law and the Freedom of Business Act lay down the rules for the dissolution of a company by liquidation.
stawiać (ayrıca: postawić, podwajać stawkę)
volume_up
to parlay {fi.} [Amer.] (bet)
Apele rebeliantów o wprowadzenie strefy zakazu lotów stawiają nas przed dylematem.
The rebels' calls for a no-fly zone pose us a dilemma.
Wnioski Rady stawiają pewne bardzo ważne kwestie, jak to stwierdzili wszyscy pozostali sprawozdawcy przede mną.
The Council's proposals pose some very serious questions, as all the other rapporteurs have said before me.
Jesteśmy specjalistami od programowania, więc prawie każdy stawiany przed nami problem staramy się rozwiązać przy użyciu komputera.
We're kind of software guys, and so nearly any problem that you pose, we like to try to solve with some software.
stawiać (ayrıca: stawić)
volume_up
to put up {fi.} (resistance)
To za każdym razem stawia włosy dębem i ludzie mają drgawki".
That always makes hair stand up and people shake a lot."
2. "poker"
stawiać (ayrıca: płacić, postawić)
volume_up
to ante [anted|anted] {fi.} [Amer.] (up)

İngilizce' de "stawiać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishZ tej racji musimy stawiać wymagania i zapewniać prawidłowe stosowanie procedur.
As such, we need to be demanding and ensure that the procedures are applied properly.
PolishHodowcy europejscy muszą ostatnio stawiać czoła coraz większym trudnościom.
European livestock farmers have been facing ever-growing difficulties recently.
PolishW tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.
However, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
PolishUnia Europejska podczas kolejnego szczytu będzie jednak musiała stawiać żądania.
However, the European Union, at the next Summit, must also make demands.
PolishDzięki prawidłowej agendzie politycznej możemy pewnie stawiać czoła globalizacji.
With the right policy agenda, we can face globalisation with confidence.
PolishZacznijmy stawiać te małe kroki, nie obawiając się, że inni pójdą ich śladem.
Let us begin to take these small steps, without being afraid that others will follow them.
PolishZ tego względu nie powinniśmy stawiać przed nią niepotrzebnych przeszkód.
Therefore, we should not be putting any unnecessary obstacles in its way.
PolishWięc musiałeś umyślnie stawiać stopy na boki i... ~~~ O, i takie krótkie kroki?
Right. ~~~ So you had to deliberately push your feet out sideways and -- oh, and short steps?
PolishDlatego mogę Państwa zapewnić, że Komisja będzie w dalszym ciągu stawiać sobie ambitne cele.
That is why I can assure you that the Commission will keep its ambitions high.
PolishTrzeba stawiać na "grassroots democracy” w tych właśnie krajach, budować ją od dołu.
We should focus on grassroots democracy in those countries, building it from the bottom up.
PolishPowtarzam, że nie widzę powodu, aby stawiać się na poprawkę w czerwcu.
To reiterate, I by no means feel the need to turn up for a resit in June.
PolishTrzeba zmienić mandat i na przyszłość musimy stawiać naszym partnerom takie same wymagania.
The mandate must be changed and we must demand the same from our partners in the future.
PolishNie możemy stawiać wygórowanych oczekiwań, których nikt nie jest w stanie spełnić.
We must not raise excessive expectations which no one can meet.
PolishPowinniśmy również nadal stawiać sprawę jasno, jeśli chodzi o znaczenie kryteriów kopenhaskich.
We should also remain clear about the relevance of the Copenhagen criteria.
PolishBrzmienie aktualnego traktatu każe nam stawiać czoła tego rodzaju problemom.
We are, however, being stretched on the basis of the present Treaty texts to tackle these problems.
PolishSądzę jednak, że nie można stawiać znaku równości między wyrobami tytoniowymi i alkoholem.
I do not believe, however, that one can make a comparison between tobacco products and alcohol.
PolishNie chcę stawiać tu Basków i ich częściowo strasznych akcji jako wzorzec polityki językowej.
To this must be added the indirect educational value that comes with learning a foreign language.
PolishTo właśnie jakość musi być budulcem unii, w przeciwnym razie będziemy stawiać wyłącznie bardzo małe kroczki.
It is quality that will create union, otherwise we will be taking very small steps.
PolishW ciągu ostatnich kilku lat w Bułgarii musieliśmy stawiać czoła powodziom, suszy i pożarom lasów.
Over the past few years we have had to deal with floods, drought and forest fires in Bulgaria.
PolishMusimy stawiać sprawę jasno i logicznie wobec nas samych i wobec społeczeństwa.
Ladies and gentlemen, we must be clear and concise with one another and with the general public.