"sprawność" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"sprawność" İngilizce çeviri

PL sprawność
volume_up
{dişil}

Sprawność i skuteczność w zwalczaniu przemytu będzie czynnikiem świadczącym o reputacji naszej Wspólnoty.
Efficiency and effectiveness in combating contraband will be the indicative factor where the reputation of our Community is concerned.
Można ten efekt zmniejszyć w procesach kogeneracyjnych, których sprawność może osiągać nawet ok. 90 %.
This effect can be reduced in cogeneration processes, which can achieve an efficiency rating of as much as 90%.
Francja najwyraźniej to zrozumiała i gratuluję jej zdecydowania, odwagi i sprawności.
France has clearly understood this, and I congratulate it on its decisiveness, courage and efficiency.
sprawność (ayrıca: kompetentność)
sprawność (ayrıca: bystrość, zmyślność, zręczność)
Is it a dexterity problem?
sprawność (ayrıca: funkcjonalność, funkcyjność)
Dlatego po wykonaniu testu sprawności system nadal może dostarczyć 80 dawek leku i działać przez 24 godziny.
Therefore 80 doses and 24 hours of use are still available after the following functionality test is performed:
Dlatego po wykonaniu testu sprawności systemu, może on nadal dostarczyć 80 dawek leku i działać przez 24 godziny.
The full 80 doses and 24 hours of use are still available after the functionality test.
sprawność (ayrıca: biegłość)
W tym celu musimy już od wczesnego dzieciństwa inwestować w opiekę nad dziećmi i ich kształcenie, a także monitorować świadczone usługi oraz sprawność usługodawców.
To this end, we must invest in care and education from the earliest childhood, and monitor the services provided and the proficiency of providers.
Wykorzystaliśmy to podejście do zbadania wielu różnych sprawności wzrokowych, jednak ja chcę szczególnie podkreślić jedną z nich, mianowicie to, jak obraz staje się przedmiotem.
And we've used this general approach to study many different visual proficiencies, but I want to highlight one particular one, and that is image parsing into objects.
sprawność
volume_up
prowess {isim} (skill)

"sprawność" için eşanlamlılar (Lehçe):

sprawność

İngilizce' de "sprawność" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishNiezbyt często: lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa.
Uncommon: anxiety, depression, mental acuity decreased.
PolishWpływ na ACR 20, zniszczenie stawów i sprawność fizyczną po 54 tygodniach leczenia, ATTRACT Infliksymabb
Table 3 Effects on ACR20, Structural Joint Damage and Physical Function at week 54, ATTRACT infliximabb
PolishMała sprawność służb bezpieczeństwa w tym kraju powoduje, że takie i inne zabójstwa są praktycznie bezkarne.
The lack of an effective security force in this country has meant that various kinds of homicide go virtually unpunished.
PolishSprawność energetyczna przemysłu jest zróżnicowana w całej Europie, na poziomach od jednego do trzech, w zależności od państwa.
The energy performance of industry varies, across Europe, from one to three, depending on the country.
PolishDobór naturalny działa na właściwości, np. sprawność, opierające się na relacjach jednych gatunków względem innych.
That is, natural selection works on properties, like fitness, which are about relationships of some species to some other species.
Polishzrandomizowanych do badania pacjentów (641 leczonych) miało ocenianą sprawność wg skali Karnosky’ iego (ang.
The 649 randomized patients (641 treated) had Karnofsky Performance Status (KPS) of ≥ 70 %, no CNS metastases and adequate organ function.
PolishTwoje sprawność seksualna się poprawia.
Polishpoprawić sprawność fizyczną pacjenta.
PolishOrganizacje te zachęcają młodych ludzi do aktywnego obywatelstwa, promując zdrowie, sprawność fizyczną oraz aktywny styl życia.
These organisations encourage active citizenship amongst young people, while promoting health, fitness and an active lifestyle.
PolishSkuteczność, czyli dobór materiału, przewyższa sprawność, czyli staranne wykonanie nawet nieistotnych rzeczy.
This is the difference between being effective -- doing the right things -- and being efficient -- doing things well whether or not they're important.
PolishLek RoActemra pomaga złagodzić objawy takie jak ból i obrzęk stawów oraz może również poprawić sprawność pacjenta w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami.
RoActemra helps to reduce symptoms such as pain and swelling in your joints and can also improve your performance of daily tasks.
PolishUłatwi to edukację w dziedzinie IT oraz sprawność pozyskiwania informacji, zwłaszcza wśród mieszkańców obszarów wiejskich.
This will facilitate education in the area of information technology, as well as making it easier to obtain information, especially for people who live in rural areas.
PolishJednym z problemów, na który zwrócił uwagę sprawozdawca, jest niedostateczna sprawność organów administracyjnych odpowiedzialnych za politykę zatrudnienia.
One of the problems which the rapporteur highlights is the inefficiency of the administrative bodies responsible for employment policy.
PolishWpływ na ACRn, zniszczenie stawów i sprawność fizyczną po 54 tygodniach leczenia, ASPIRE infliksymab + metotreksat Placebo + MTX 3 mg/ kg mc.
Table 4 Effects on ACRn, Structural Joint Damage and Physical Function at week 54, ASPIRE Infliximab + MTX Subjects randomised Percentage ACR improvement
PolishMyślę, że przez wspomaganie tych rodzajów technologii zmienimy definicję niepełnosprawności w niektórych przypadkach, na ponad-sprawność.
And I think by leveraging these sorts of technologies, we're going to change the definition of disability to in some cases be superability, or super-enabling.
PolishŚrednia wieku ogółem wynosiła 59, 4 lat; u 56, 6 % pacjentów sprawność według klasyfikacji ECOG wynosiła 0, u 43 % osiągała wartość 1, a u 0, 4 % – wartość 2.
The overall mean age was 59.4 years; 56.6 % of patients had an ECOG performance status of 0, 43 % had a value of 1 and 0.4 % had a value of 2.
PolishChciałbym dodać, że nie wydaje mi się, aby włączenie MFW i Banku Światowego do grupy monitorującej wpłynęło aż w takim stopniu niekorzystnie na sprawność jej działania.
I would like to suggest that I do not see that adding the IMF and the World Bank to this monitoring group would make it that unwieldy.
PolishKiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gemzar Przed pierwszym wlewem personel medyczny pobierze od pacjenta próbki krwi w celu oceny, czy sprawność nerek i wątroby jest wystarczająca.
Before the first infusion you will have samples of your blood taken to evaluate if you have sufficient kidney and liver function.
PolishSprawność energetyczna budynków odpowiada obecnie 40% zużycia energii, a dzięki przekształceniu przedmiotowej dyrektywy możliwa będzie poprawa istniejącej sytuacji.
The energy performance of buildings currently represents around 40% of energy consumption and, by recasting this directive, it will be possible to improve the current situation.
PolishJakkolwiek w badaniach na zdrowych ochotnikach fluoksetyna nie powodowała zaburzeń psychomotorycznych, wiele leków działających na ośrodkowy układ nerwowy może zaburzać sprawność psychoruchową.
Although fluoxetine has been shown not to affect psychomotor performance in healthy volunteers, any psychoactive drug may impair judgement or skills.