"spowodować" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"spowodować" İngilizce çeviri

PL spowodować
volume_up
{perfektif fiil}

spowodować (ayrıca: wywołać, wywoływać, powodować)
Jednakże inne poprawki mogą spowodować niepożądane konsekwencje.
Other amendments, however, are liable to bring about undesired results.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
Moreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Kapitalizm może spowodować jedynie więcej cierpienia i wywołać jedynie kolejny kryzys.
Capitalism can only bring more suffering and crisis.
spowodować (ayrıca: powodować, skłonić)
W rzadkich przypadkach wspomniane zaburzenia mięśniowe były poważne i spowodowane zjawiskiem rozpadu mięśni (rabdomiolizy).
On rare occasions these muscle problems have been serious causing muscle degeneration (rhabdomyolysis).
Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że alkohol spowoduje, że ktokolwiek stanie się mądrzejszy, ale to, że alkohol służy tym, którzy mają poczucie właściwej okazji i umiaru.
This is certainly not a message that alcohol would make anyone wise, but that it only suits those for whom a sense of occasion and moderation are familiar concepts.
spowodować (ayrıca: wywołać, skłonić, wymuszać, kusić)
Rytonawir indukuje niektóre z tych izoenzymów, dlatego może spowodować zmniejszenie stężenia worikonazolu w osoczu krwi.
Ritonavir, which can induce some of these isoenzymes, may decrease voriconazole plasma concentrations.
U pacjentów przyjmujących jednocześnie leki przeciwnadciśnieniowe, tadalafil może spowodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.
In patients receiving concomitant antihypertensive medicines, tadalafil may induce a blood pressure decrease.
W jaki sposób możemy, panie komisarzu, zapewnić, że w całej UE środki te nie spowodują pewnych zaburzeń konkurencji?
How, Commissioner, do we assure across the EU that these measures do not induce some distortion in competition?
Wybory dokonywane przez pacjentów powinny spowodować podniesienie standardów w całej UE.
This should lead to a rise in standards throughout the EU, through patient choice.
Musimy pamiętać, że niedobór produktów żywnościowych może spowodować wzrost ich cen.
We must remember that a shortage of foodstuffs would lead to an increase in their prices.
Uważam jednak, że przedmiotowe porozumienie nie jest doskonałe i w przyszłości może spowodować pewne problemy.
I also believe, however, that this agreement is not perfect and may lead to future problems.
Przedawkowanie u ludzi może spowodować przedłużone działanie preparatu.
Overdose in humans may result in a prolonged duration of action.
Jednostronne leczenie może spowodować trwałą różnobarwność oczu.
Unilateral treatment can result in permanent heterochromia.
Jednostronne leczenie może spowodować stałą różnobarwność oczu.
Unilateral treatment can result in permanent heterochromia.
Ta zmiana terminów może spowodować opóźnienia w wymienionych trzech państwach członkowskich.
This rescheduling may trigger delays in the three Member States.
Erupcja wulkanu w pięć dni przewróciła świat do góry nogami i może spowodować kolejny kryzys.
The eruption of a volcano has turned the world upside down in five days and may trigger another crisis.
Zakładamy, że spowoduje to wzrost europejskiego PKB o 1,4% - 1.5%.
We are assuming that will trigger a 1.4% to 1.5% growth in the entire European GNP.
Ta technologia naprawdę zatrzęsie rynkiem produkcyjnym i mam nadzieję, że spowoduje rewolucję w produkcji.
This technology is really going to disrupt the landscape of manufacturing and, I believe, cause a revolution in manufacturing.
spowodować (ayrıca: wywołać, wywoływać, powodować)
volume_up
to bring upon {fi.}

"spowodować" için eşanlamlılar (Lehçe):

spowodować

İngilizce' de "spowodować" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishCałe to niezdecydowanie może spowodować konsekwencje dla dotrzymania tego terminu.
All this indecision may have consequences in terms of meeting this deadline.
PolishTakie obiekty wcale nie muszą spaść na ziemię, by spowodować ogromne szkody.
It turns out that these things don't have to hit the ground to do a lot of damage.
PolishNadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
you do not eat enough, or eat food containing less carbohydrate than normal (sugar and
PolishBYETTA może spowodować zmniejszenie apetytu, ilości spożywanych pokarmów i masy ciała.
BYETTA may reduce your appetite, the amount of food you eat, and your weight.
PolishChodzi raczej o to, jakie mechanizmy uruchomiły i jakie szkody to mogło spowodować.
The point is what they set in motion and what damage it might have caused.
PolishPrzeniesienie tych kosztów na klienta może spowodować zmniejszenie zysków.
To pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
PolishTo o czym powiem, a przynajmniej część tego co powiem, może spowodować kontrowersje.
What I'm about to say, at least some of what I'm about to say, will cause controversy.
PolishCiąża i karmienie piersią Targretin może spowodować uszkodzenie rozwijającego się płodu.
Pregnancy and breast-feeding Targretin may be harmful to a developing foetus.
PolishCyprofloksacyna może spowodować nasilenie objawów miastenii (Myasthenia gravis).
Ciprofloxacin may cause an exacerbation of Myastenia gravis symptoms.
PolishCo gorsze, metale ciężkie mogą spowodować poważne zanieczyszczenie powietrza.
To make matters worse, the heavy metals may cause serious air pollution.
PolishMogą one spowodować krwotok wewnętrzny z bardzo silnym bólem brzucha.
This can cause bleeding inside the body with very bad pain in the stomach area.
PolishDłuższy kontakt z wodą może spowodować nieprawidłowe działanie systemu lub jego odklejenie.
Prolonged contact with water could cause the system to malfunction or fall off.
PolishWdrożenie przedmiotowego rozporządzenia może spowodować wzrost konkurencyjności MŚP.
The application of this regulation could see an increase in the competitiveness of SMEs.
PolishTo mogłoby właściwie spowodować odrzucenie kierowcy ślizgającego się w dół.
So this would actually repel the rider a little bit as you're going down.
PolishLeku Doribax nie należy wdychać, gdyż to może spowodować zapalenie płuc.
Doribax should not be inhaled as it may cause inflammation of the lung (pneumonitis).
PolishNadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
If your blood sugar level falls too much you may become unconscious.
PolishJednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych może zagrażać życiu lub spowodować śmierć.
The most commonly reported potentially life-threatening or fatal adverse events
PolishTrzeba ich odizolować, aby nie mogli po raz kolejny spowodować podobnej katastrofy.
They must be put away so that they cannot cause such a disaster again.
PolishTo właśnie jest to co chcę zrobić, żeby zmienić, żeby spowodować zmianę na świecie.
That's what I want to do to change, to make a difference in the world.
PolishTetracykliny w postaci stałej mogą spowodować podrażnienia oraz owrzodzenia przełyku.
Solid dosage forms of the tetracyclines may cause oesophageal irritation and ulceration.