"spożytkować" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"spożytkować" İngilizce çeviri

PL spożytkować
volume_up
{perfektif fiil}

spożytkować
Jednak tego rodzaju środki mogłyby zostać spożytkowane na użyteczny cel.
Yet that money could have been put to good use.

"spożytkować" için eşanlamlılar (Lehçe):

spożytkować

İngilizce' de "spożytkować" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTeraz przekonamy się, czy państwa członkowskie były w stanie w porę spożytkować środki.
Now we will see whether the Member States have been able to utilise the appropriations in time.
PolishBrak reform oznacza, że nasz przemysł znajduje się w złej sytuacji i nie może spożytkować korzyści płynących z globalizacji.
Lack of reform means that our industry is badly placed to take advantage of the benefits of globalisation.
PolishNależy dziś dostrzec ten potencjał, wynagrodzić go i spożytkować dla wzrostu i rozwoju całego kontynentu.
Today, these abilities should be recognised, rewarded and put at the service of the growth and development of the whole continent.
PolishDa to nam trochę czasu, który musimy spożytkować, by zmotywować młodych ludzi do zakładania rodzin i wychowywania dzieci.
It gives us a little time, which we must use in order to motivate young people in particular to start a family and raise children.
PolishMusimy przeanalizować, a jaki sposób możemy skuteczniej i efektywniej spożytkować europejskie zasoby i fundusze, którymi dysponujemy.
We must examine how we can use European resources and also the funds that are available to us in a more efficient and more effective way.
PolishMówiąc wprost, aby Komisja mogła spożytkować 5 miliardów euro do celów wielkich projektów, każde państwo członkowskie musi udzielić zgody.
Quite simply, for the Commission to be able to use the five billion for the purpose of major projects, every Member State had to give its permission.
PolishPochłaniają one energię, którą można lepiej spożytkować, tworząc miejsca pracy, chroniąc nasze interesy oraz promując nasz model społeczny i Europę w ogóle.
This is consuming energy that could be better spent on job creation, defending our interests and promoting our social model and Europe in general.
PolishPopieram mobilność na rynku pracy, lecz rząd w Bukareszcie musi tworzyć nowe miejsca pracy, które pozwolą spożytkować wiedzę i doświadczenie tych młodych ludzi.
I support labour market mobility, but the government in Bucharest must create new jobs which will also benefit from these young people's expertise.
PolishCzęść tych pieniędzy można by lepiej spożytkować, przeznaczając je na dozbrojenie naszych oddziałów w Afganistanie, oddziałów, które tak naprawdę szkolą afgańską policję itp.
Some of that money could be better spent in arming our forces in Afghanistan, forces that actually train the Afghan police force, etc.
PolishZmarnowaliśmy dobre pół godziny nic nie robiąc, który to czas mogliśmy byli spożytkować znacznie lepiej debatując na temat tekstu, który ma dla obywateli ogromne znaczenie.
We have wasted a good half hour doing nothing, which we could have employed much better by debating a text that is of great importance to citizens.
PolishTeraz, po wypuszczeniu na wolność, Haitham al-Maleh jest pełen zapału, który chce spożytkować na pomoc w uwolnieniu tysięcy więźniów politycznych przebywających w syryjskich więzieniach.
Now that he is free again, Haitham al-Maleh is full of vigour in his aim to help release the thousands of political prisoners in Syria.
PolishMam tak dużo czasu, że obawiam się, czy będę umiał dobrze go spożytkować, będąc przyzwyczajonym do mówienia tylko przez jedną minutę.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I have so much time that I hope I can use it properly, accustomed as I am to speaking for only a minute.
PolishZaraz na początku zaczęliśmy pytać firmy pefumeryjne jak mogłyby to spożytkować, bo oczywiście do obliczania zapachu nie potrzeba chemików.
And one of the first things that happened was we started going around to fragrance companies asking for what they needed, because, of course, if you could calculate smell, you don’t need chemists.
PolishMam zamiar opowiedzieć wam w jaki sposób możemy spożytkować niewykorzystane dotąd zasoby systemu opieki zdrowotnej, czyli pacjentów, lub - używając terminolgii naukowej - ludzi.
I'm going to be talking to you about how we can tap a really underutilized resource in health care, which is the patient, or, as I like to use the scientific term, people.
PolishUczciwość i odpowiedzialność w wydawaniu ograniczonych środków z budżetu unijnego pozwoli nam na zaoszczędzenie funduszy, które można spożytkować na walkę z następstwami recesji.
Honesty and responsibility in spending the limited means of the EU budget will allow us to save funds, which can then be used in fighting the consequences of the recession.