"spłacać" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"spłacać" İngilizce çeviri

volume_up
spłacać {imper. fi.}

PL spłacać
volume_up
{imperfektif fiil}

Rządy europejskie mają do czynienia ze spadkiem przychodów i muszą spłacać ogromne zadłużenie.
European governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
Konsumenci byli najpierw zachęcani do brania pożyczek, których prawdopodobnie nie byliby w stanie spłacać, a następnie odczuli konsekwencje ich niespłacania.
Having been encouraged to take out loans which they perhaps could not afford to repay, they then found themselves bearing the brunt of being unable to pay those loans.
Bieda najczęściej dotyka dzieci i osób starszych, młodych pracowników umysłowych, absolwentów, rodziny wielodzietne, spłacających kredyty.
Poverty most often affects children and the elderly, young white-collar workers, graduates, families with many children and people who are repaying loans.

"spłacać" için eşanlamlılar (Lehçe):

spłacać

İngilizce' de "spłacać" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishTo plan naprawy gospodarczej, który będą spłacać jutrzejsi podatnicy.
It is an economic recovery plan that will have to be paid for by tomorrow's taxpayers.
PolishPracownicy greccy przechodzą na emeryturę w wieku 63 lat, a my musimy spłacać ich rachunki.
Greek workers are taking retirement at 63 and we have to foot the bill.
PolishDwa miliony gospodarstw domowych ma zaciągnięte kredyty, z czego 3-4% nie jest w stanie spłacać zadłużenia.
Two million households are borrowers, of which 3-4% are unable to service their debt.
PolishMają one kluczowe znaczenie, szczególnie w sytuacji gdy firmy muszą spłacać pożyczki w okresie stagnacji gospodarczej.
These are decisive, especially when they have to pay back loans at a time of economic stagnation.
PolishCzęsto są ludziom sprzedawane i w rezultacie popadają w długi, które potem muszą spłacać.
They're most often sold to people, and people then wind up in debt and have to pay back the debt, and sometimes have to sell their property in order to pay back the debt.
PolishTo my zaczniemy je spłacać.
PolishNic nie wiem o przedsiębiorstwach, które miałyby spłacać nałożone na nie grzywny przez 400 lat, ale brzmi to raczej drakońsko.
Madam President, I do not know about companies having 400 years to pay off fines, but that does sound rather draconian.
PolishNie rozumiemy, dlaczego fińscy pracownicy oraz mali przedsiębiorcy mają zapracowywać się na śmierć, aby spłacać długi hazardzistów i kłamców.
We do not understand why Finnish workers and small entrepreneurs should sweat blood working to pay the debts of gamblers and liars.
PolishJedne chcą pracować, lub wybierają pracę, inne są po prostu zmuszone zarabiać pieniądze, ponieważ muszą spłacać kredyt hipoteczny i zarobić na utrzymanie.
They may want to work, or choose to, and even if they do not, they may need to earn because mortgages must be paid and food must be put on the table.
PolishPrzez ostatnie 20 lub 30 lat, ciągnęliśmy za sobą zdumiewające zadłużenie największej potęgi świata i teraz cały świat musi te długi spłacać.
For the last 20 or 30 years, we have been carrying with us the astonishing debts of the world's greatest power, and it is now up to the whole world to settle those debts.
PolishW chwili obecnej w Rumunii stajemy przed problemem osób, które nie są dłużej w stanie spłacać swojego zadłużenia, ponieważ zaciągnęły kredyty w różnych bankach.
At the moment in Romania, we are facing the problem of people who are no longer managing to pay their debts because they have taken out credit from different banks.
PolishNasz taoiseach w swoim pierwszym wystąpieniu powiedział, że chce budować w Europie mosty, spłacać swój udział i dokładać wszelkich starań; i właśnie to zamierzamy uczynić.
In his very first speech, our Taoiseach said he wanted to build bridges in Europe, pay our way and pull our weight - and that is what we are determined to do.
PolishSpłacać pożyczki będą jednak zwykli podatnicy: innymi słowy, Irlandii, Portugalii i Grecji wystawiamy rachunek za zreperowanie całego europejskiego systemu bankowego.
However the repayment will come from the ordinary taxpayer: in other words, Ireland, Portugal and Greece are being sent the bill for propping up the entire European banking system.
PolishPrzyjęty plan umożliwi tym właścicielom domów, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytu hipotecznego, odroczenie spłaty całości kapitału i do 70% kwoty odsetek na okres dwóch lat.
This scheme will allow householders who are unable to meet their mortgage repayments to defer all their principal and up to 70% of their interest payments for a period of two years.
PolishObecnie - przynajmniej w Niemczech - banki nie muszą nawet spłacać zadłużenia, które przyjęły, i którego błogo używają do spekulacji przeciwko euro - tak, przeciwko euro.
At the moment - at least in Germany - banks do not even have to pay back the debts that they have taken on and with which they are happily speculating against the euro - yes, against the euro.
PolishZamiast kazać kłusownikom spłacać długi, jak to było w całej Afryce, IRDNC pomogło ludziom wykorzystać ich umiejętności i odzyskać prawa do zarządzania własną fauną i florą.
Instead of shooting poachers dead like they were doing elsewhere in Africa, IRDNC has helped men reclaim their abilities to manage their peoples and their rights to own and manage wildlife.