"skoncentrować się" için Lehçe-İngilizce çeviri

PL

"skoncentrować się" İngilizce çeviri

PL skoncentrować się
volume_up
{dönüşlü fiil}

skoncentrować się (ayrıca: skupić, natężać, natężyć, skupiać się)
Komisja Europejska powinna skoncentrować się na tej sprawie.
Madam President, the European Commission should focus on this issue.
Musimy zasadniczo skoncentrować się na dostarczeniu surowców dla europejskiego przemysłu.
We must focus sharply on securing the supply of raw materials to European industry.
Chcielibyśmy skoncentrować się w szczególności na roli Unii Europejskiej.
We should like to focus in particular on the role of the European Union.

"skoncentrować się" için eşanlamlılar (Lehçe):

skoncentrować się

İngilizce de "skoncentrować się" için benzer çeviriler

skoncentrować fiil
się zamir

İngilizce' de "skoncentrować się" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

PolishAle to raczej zakończy się klęską, więc musimy się bardziej skoncentrować.
But that's probably going to end in failure, so we need to be a bit more focused.
PolishChciałabym przez chwilę skoncentrować się na stosunkach z Chinami i Stanami Zjednoczonymi.
I would like to talk for a while on relations with China and the United States.
PolishPrzede wszystkim musimy teraz skoncentrować się na następnym etapie, który już trwa.
Our primary concern now is to look ahead to the next stage, which is already in progress.
PolishDlatego musimy być zdyscyplinowani i skoncentrować się na rzeczach, które są ważne.
And I want to suggest that in the typical post-conflict situation three things are critical.
PolishPozostało mi niewiele czasu, pozwolę sobie więc skoncentrować się na dwóch kwestiach.
I have a little time left, so let me stretch this with two points.
PolishPotem możemy się skoncentrować na pytaniu, jak przebiega nasze zarządzanie kryzysowe.
We can then turn our attention to the question of how our crisis management is actually going.
PolishMusimy skoncentrować się na przyczynach chorób i temu właśnie służą dzisiejsze debaty.
We have to look at the causes of ill health, and the debates this evening have centred round those.
PolishZamiast tego powinniśmy skoncentrować się na zamiarach Parlamentu.
What we should be doing is concentrating on Parliament's intention.
PolishStąd oczywiste jest, że teraz musimy ponownie skoncentrować się na tym zagadnieniu.
Clearly, then, we now need to refocus on this issue.
PolishPostaram się skoncentrować na trzech głównych obszarach, które tworzą strukturę tego sprawozdania.
I will try to keep to the three main areas that form the structure of the rapporteur's report.
PolishPowinniśmy skoncentrować się na innowacyjnych małych przedsiębiorstwach i wspierać ich rozwój.
We must take innovative small businesses and help them grow.
PolishTe właśnie kluczowe obszary poruszyliśmy, i nad nimi właśnie powinniśmy skoncentrować się w przyszłości.
So we have covered these key areas, and these are what we should be focusing on in future.
PolishDlatego właśnie trzeba skoncentrować się na właściwym propagowaniu potencjału instrumentu sąsiedztwa.
That is why the capabilities of the neighbourhood instrument need to be promoted in the right way.
PolishW sprawozdaniu starano się skoncentrować na potencjalnym popycie.
What the report attempts to address is potential demand.
PolishNie mogę oczywiście skoncentrować się na wszystkich punktach.
PolishUważam, że właśnie na tym powinniśmy się skoncentrować.
I think that is exactly what we should be focusing on.
PolishMusimy też bardziej skoncentrować się na ofiarach.
PolishW mojej opinii musimy się całkowicie skoncentrować na zdrowiu, zarówno obecnego pokolenia jak i przyszłych generacji.
In my view, we must all be concerned about the health of both the current generation and future generations.
PolishMusimy skoncentrować się na zwiększeniu różnorodności biologicznej i dlatego, Panie Komisarzu, w tej kwestii ma Pan moje poparcie.
We do need to look at enhancing biodiversity, so you would have my support on that, Commissioner.
PolishPowinniśmy się natomiast skoncentrować na tym, aby prawo było jak najskuteczniej i jak najszybciej zastosowane w praktyce.
Rather, we should be concentrating on applying the law in practice as quickly and effectively as possible.